งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร

2 ข้อมูลทั่วไป แบ่งการปกครอง เป็น 9 ตำบล จำนวนหมู่บ้าน 125 หมู่บ้าน
ต.กำแมด ต.โนนเปือย ต.ห้วยแก้ง ต.กุดชุม ต.หนองแหน หนองตาไค้ หนองแหน โพนดินแดง คำผักกูด คำผักหนาม นาประเสริฐ สร้างแต้ หนองหว้า หนองแซง นาทม แดง คำใหล นางาม โคกศรี ม่วง โพนงาม คำเลา เกี้ยงเก่า ดงสำราญ ดงเหนือ ทรายทอง คำน้ำสร้าง ภูถ้ำพระ พรเจริญ ดอนย่านาง เที่ยงนาเรียง เอราวัณ หนองบอน คำกลาง หนองเรือ เหล่าตำแย กุดไกรสร จวงเจริญ ดอนโบม เหล่าฝ้าย นามน หนองเมืองกลาง ทองสัมฤทธิ์ ศรีชุมพล คำบอน หนองแคน คำน้อย หนองไผ่ หนองก้าว สองคอน จำปา โนนใหญ่ สุขสำราญ หัวนา บะนางเจิม โคกสว่าง หนองบัวบาน ชัยชนะ ห้วยแก้ง โสกน้ำขาว หนองมาลา หนองศาลา คำก้าว นาซึม ดงเย็น โคกสวาท กุดแดง นาโส่ ป่าหวาย โสกขุมปูน ท่าลาด กุดหิน กำแมด แสนศรี หนองเหี่ย คำเอนอ้า หัวงัว โนนยาง ห้วยค้อ หนองผือน้อย สันติสุข เหล่าใหญ่ นาสะแบง หนองมุที ดอนหวาย กุดปลาดุก ดอนจันทร์แดง ผักกะย่า แสนสำราญ สุขเกษม คำม่วงไข่ ชลประทาน สุขสว่าง บะยาว คำก้าวน้อย โคกสูง ต.โพนงาม ต.คำน้ำสร้าง ต.นาโส่ โนนเปือย ต.หนองหมี หนองหมี หนองแก คำหนองยาง โนนประทาย อ.กุดชุม เป็น 9 ตำบล จำนวนหมู่บ้าน 125 หมู่บ้าน หลังคาเรือน 16,536 หลังฯ สัญลักษณ์ เทศบาล 1 แห่ง ถนน หมู่บ้าน สถานีอนามัย อบต. 9 แห่ง โรงพยาบาล

3 สถานบริการ สาธารณสุข โรงพยาบาล 1 แห่ง(30 เตียง) PCU. 14 แห่ง
ต.กำแมด ต.โนนเปือย ต.ห้วยแก้ง ต.กุดชุม ต.หนองแหน คำผักกูด แดง อ.กุดชุม หนองหมี นาโส่ กำแมด หัวงัว สุขเกษม ต.โพนงาม ต.คำน้ำสร้าง ต.นาโส่ โนนเปือย ต.หนองหมี หนองแก โนนประทาย สถานบริการ สาธารณสุข PCU. 14 แห่ง โรงพยาบาล 1 แห่ง(30 เตียง) คลินิคเอกชน 2 แห่ง ร้านขายยา 4 ร้าน โพนงาม คำน้ำสร้าง หัวนา

4 รพ.กุดชุม วิสัยทัศน์ (Vision)
รพ.กุดชุมเป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพแบบผสมผสาน การแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน 4 4

5 พันธกิจ (Mission) จัดบริการสุขภาพแบบผสมผสาน เป็นองค์รวม
ด้วยการบูรณาการแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสนับสนุนชุมชน 5

6

7 จากอดีตสู่ปัจจุบัน

8 จัดตั้งชมรม “ หมอยาพื้นบ้านและผู้สนใจสมุนไพร ”
ปี รพ.กุดชุมร่วมกับประชาชนและกลุ่มสงฆ์อาสาพัฒนา จัดตั้งชมรม “ หมอยาพื้นบ้านและผู้สนใจสมุนไพร ”

9 1. ความห่างไกลจากสถานบริการของรัฐ
2. การใช้ยาแผนปัจจุบันเกินความจำเป็น 3. การโฆษณาด้านธุรกิจยา 4. ปัญหาจากการใช้ยาชุด ยาซอง 5. บทบาทของหมอยาพื้นบ้านลดความสำคัญลง

10 ปี 2533 จัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลกุดชุม
ปี จัดตั้งศูนย์การแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลกุดชุม

11 ปี ได้รับบริจาคพื้นที่ป่าช้า จำนวน 10 ไร่จากสภาตำบลกุดชุม เพื่อให้เป็นสวนป่าสมุนไพรและสร้างอาคารแพทย์แผนไทย

12 - เริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย
และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอกุดชุม

13

14 โครงสร้างงานแพทย์แผนไทย รพ.กุดชุม
โครงสร้างงานแพทย์แผนไทย รพ.กุดชุม

15 อัตรากำลัง จำนวน 10 คน แพทย์แผนไทยประยุกต์ 3 คน
แพทย์แผนไทยประยุกต์ 3 คน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ชม. 6 คน ธุรการ 1 คน คนงานสวน 1 คน

16 การดำเนินงาน การแพทย์แผนไทย

17

18 ศูนย์การแพทย์แผนไทย รพ.กุดชุม
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา – น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ (อบสมุนไพร เปิดบริการเฉพาะวันเสาร์)

19 งานคลินิกบริการแพทย์แผนไทย
ให้บริการ 1. งานบริการผู้ป่วยนอก 2. งานบริการผู้ป่วยใน 3. งานบริการห้องคลอด 4. งานบริการไทยสปา 5.งานบริการชุมชน

20 ประเภทการบริการ บริการแพทย์แผนไทย 1. นวดเพื่อการรักษาโรค
2. นวดเพื่อสุขภาพ 3. ประคบสมุนไพร 4. อบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ/รักษาโรค 5. การดูแลสุขภาพหญิงหลังคลอดด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย(นวด,อบ,ประคบ,ทับหม้อเกลือ) บริการไทสปา สปาหน้า สปาเท้า นวดอะโรม่า นวดลดเซลลูไลต์

21 ขั้นตอนการให้บริการแพทย์แผนไทย

22 งานคลินิกบริการแพทย์แผนไทย

23 การออกหน่วยเคลื่อนที่ในชุมชน

24 เชื่อมโยงการส่งข้อมูลให้สถาบันการแพทย์แผนไทย
ระบบการบันทึกข้อมูล ใช้โปรแกรม Hos-Xp เชื่อมโยงการส่งข้อมูลให้สถาบันการแพทย์แผนไทย

25 งานผลิตยาสมุนไพร

26

27

28 สถานการณ์การใช้ยาสมุนไพร จังหวัดยโสธร ปี 2552
สถานพยาบาล มูลการการใช้สมุนไพร ร้อยละ คปสอ.กุดชุม 560,165.00 40.8 คปสอ.เลิงนกทา 197,250.00 14.37 สสอ.เมือง 192,883.00 14.05 คปสอ.คำเขื่อนแก้ว 162,515.00 11.84 คปสอ.มหาชนะชัย 135,250.00 9.85 คปสอ.ไทยเจริญ 41,180.00 3 คปสอ.ค้อวัง 33,100.00 2.41 คปสอ.ป่าติ้ว 32,600.00 2.37 คปสอ.ทรายมูล 17,950.00 1.31 รวม 1,372,893.00 100

29 ภาพกิจกรรมการเยี่ยมชมจากหน่วยงานอื่น

30 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัดยโสธร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google