งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถนน สถานีอนามัย โรงพยาบาล หมู่บ้าน วิสัยทัศน์ (Vision) รพ. กุดชุมเป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพแบบ ผสมผสาน การแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน รพ. กุด ชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถนน สถานีอนามัย โรงพยาบาล หมู่บ้าน วิสัยทัศน์ (Vision) รพ. กุดชุมเป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพแบบ ผสมผสาน การแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน รพ. กุด ชุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ถนน สถานีอนามัย โรงพยาบาล หมู่บ้าน

3

4 วิสัยทัศน์ (Vision) รพ. กุดชุมเป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพแบบ ผสมผสาน การแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน รพ. กุด ชุม

5 พันธกิจ (Mission) 1. จัดบริการสุขภาพแบบผสมผสาน เป็นองค์รวม ด้วยการบูรณาการแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนไทย อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มี ประสิทธิภาพโดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อ สังคมและสนับสนุนชุมชน

6

7 จากอดีตสู่ปัจจุบัน

8 ปี 2526 รพ. กุดชุมร่วมกับ ประชาชนและ กลุ่มสงฆ์อาสา พัฒนา จัดตั้งชมรม “ หมอยาพื้นบ้าน และผู้สนใจ สมุนไพร ”

9 4. ปัญหาจากการใช้ยาชุด ยาซอง 2. การใช้ยาแผนปัจจุบัน เกินความจำเป็น 1. ความห่างไกลจากสถานบริการของรัฐ 3. การโฆษณาด้านธุรกิจยา 5. บทบาทของหมอยาพื้นบ้านลดความสำคัญลง

10 ปี 2533 จัดตั้งศูนย์การแพทย์แผน ไทยในโรงพยาบาลกุดชุม

11 ปี 2540 ได้รับบริจาคพื้นที่ป่าช้า จำนวน 10 ไร่จากสภาตำบลกุดชุม เพื่อให้เป็น สวนป่าสมุนไพรและสร้างอาคารแพทย์ แผนไทย

12 - เริ่มก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย และวัฒนธรรมท้องถิ่น อำเภอกุดชุม

13

14 โครงสร้างงานแพทย์แผน ไทย รพ. กุดชุม กลุ่มงานเภสัชกรรมและ คุ้มครองผู้บริโภค ฝ่ายการแพทย์แผนไทย งานบริการ คลินิกแพทย์แผนไทย ผู้ป่วยใน MCH, คลินิกโรคเรื้อรัง งานวิชาการ - ศึกษาดูงาน / ฝึกงาน / วิทยากร งานชุมชุน การส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผน ไทย รวบรวมองความรู้แพทย์แผนไทย การเยี่ยมบ้าน / การรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ฝ่ายเภสัชกรรม งานผลิตยาสมุนไพร

15 อัตรากำลัง จำนวน 10 คน แพทย์แผนไทยประยุกต์ 3 คน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 372 ชม. 6 คน ธุรการ 1 คน คนงานสวน 1 คน

16

17

18 ศูนย์การแพทย์แผนไทย รพ. กุดชุม เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ( อบสมุนไพร เปิดบริการ เฉพาะวันเสาร์ )

19 ให้บริการ 1. งานบริการผู้ป่วยนอก 2. งานบริการผู้ป่วยใน 3. งานบริการห้องคลอด 4. งานบริการไทยสปา 5. งานบริการชุมชน งานคลินิกบริการแพทย์ แผนไทย

20 ประเภทการ บริการ บริการแพทย์แผนไทย 1. นวดเพื่อการรักษาโรค 2. นวดเพื่อสุขภาพ 3. ประคบสมุนไพร 4. อบสมุนไพรเพื่อ สุขภาพ / รักษาโรค 5. การดูแลสุขภาพหญิง หลังคลอดด้วยวิธีการ แพทย์แผนไทย ( นวด, อบ, ประคบ, ทับหม้อ เกลือ ) บริการไทสปา สปาหน้า สปาเท้า นวดอะโรม่า นวดลดเซลลูไลต์

21 ขั้นตอนการให้บริการ แพทย์แผนไทย ยื่นบัตรที่เวชระเบียน คลินิกแพทย์แผนไทย (OPD,IPD, โดยตรง ) แพทย์แผนไทยประยุกต์ คัดกรองผู้มารับบริการ หมอนวด 372 ชม. ให้บริการรักษาโรค ให้ คำแนะนำ ชำระเงิน กรณีสิทธิเบิกได้ หรือนวดเพื่อสุขภาพ กลับบ้าน ไม่สามารถทำการรักษา ด้วยวิธีการแพทย์แผนไทย ส่งต่อแพทย์แผนปัจจุบัน

22 งานคลินิกบริการแพทย์ แผนไทย

23 การออกหน่วยเคลื่อนที่ใน ชุมชน

24 ระบบการบันทึก ข้อมูล ใช้โปรแกรม Hos-Xp เชื่อมโยงการส่งข้อมูลให้สถาบัน การแพทย์แผนไทย

25 งานผลิตยาสมุนไพร

26

27

28 สถานการณ์การใช้ยาสมุนไพร จังหวัดยโสธร ปี 2552 สถานพยาบาล มูลการการใช้ สมุนไพร ร้อยละ คปสอ. กุดชุม 560,165.0040.8 คปสอ. เลิงนกทา 197,250.0014.37 สสอ. เมือง 192,883.0014.05 คปสอ. คำเขื่อนแก้ว 162,515.0011.84 คปสอ. มหาชนะชัย 135,250.009.85 คปสอ. ไทยเจริญ 41,180.003 คปสอ. ค้อวัง 33,100.002.41 คปสอ. ป่าติ้ว 32,600.002.37 คปสอ. ทรายมูล 17,950.001.31 รวม 1,372,893.00100

29 ภาพกิจกรรมการเยี่ยมชมจาก หน่วยงานอื่น

30


ดาวน์โหลด ppt ถนน สถานีอนามัย โรงพยาบาล หมู่บ้าน วิสัยทัศน์ (Vision) รพ. กุดชุมเป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพแบบ ผสมผสาน การแพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบัน รพ. กุด ชุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google