งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปิดเสรีการลงทุนและ การเคลื่อนย้ายเงินลงทุน ระหว่างประเทศ ดร. วีรชัย พลาศรัย อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปิดเสรีการลงทุนและ การเคลื่อนย้ายเงินลงทุน ระหว่างประเทศ ดร. วีรชัย พลาศรัย อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปิดเสรีการลงทุนและ การเคลื่อนย้ายเงินลงทุน ระหว่างประเทศ ดร. วีรชัย พลาศรัย อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

2 การลงทุน เปิดเสรี(Pre-establishment)คุ้มครอง (Post- establishment) ส่งเสริม(Promotion)

3 ขอบเขตของบทลงทุนใน FTA WTO ครอบคลุมเฉพาะการลงทุนใน สาขาบริการ (GATS) และมาตรการ PRs บางประเภท (TRIMS). WTO ครอบคลุมเฉพาะการลงทุนใน สาขาบริการ (GATS) และมาตรการ PRs บางประเภท (TRIMS). การเจรจาบทลงทุนใน FTA จึงเป็น WTO plus การเจรจาบทลงทุนใน FTA จึงเป็น WTO plus - scope รวมการลงทุนทั้งหมด - scope รวมการลงทุนทั้งหมด - commitment ผูกพันกว้างและ ลึกกว่า - commitment ผูกพันกว้างและ ลึกกว่า

4 การลงทุนกับการค้าบริการ : ดอกไม้แฝด สยาม การค้าบริการ การลงทุน การลงทุน บริการ mode 2 บริการ mode 1 บริการ mode 4 เหมืองแร่ ป่าไม้ เกษต ร ประมง อื่น ๆ การ ผลิต บริการ mode 3 การ ลงทุน การค้ า บริกา ร

5 การเปิดเสรีการลงทุนในอาเซียน อาเซียนมีกรอบที่ใช้ในการเปิดเสรีและคุ้มครอง การลงทุนของสมาชิกอาเซียน 2 ฉบับ คือ อาเซียนมีกรอบที่ใช้ในการเปิดเสรีและคุ้มครอง การลงทุนของสมาชิกอาเซียน 2 ฉบับ คือ - กรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน (Framework Agreement on the ASEAN Investment Area - AIA) เน้นเรื่องการเปิดเสรี - ความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการ ลงทุนของอาเซียน (Agreement for Promotion and Protection of Investments) เน้นเรื่องการคุ้มครองการลงทุน

6 กรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน (Framework Agreement on the ASEAN Investment Area-AIA) การเปิดเสรีของอาเซียนภายใต้กรอบความ ตกลงเขตการลงทุนอาเซียนอนุญาตให้ จำกัดรายการและมาตรการที่ยังไม่พร้อม เปิดได้ โดยแบ่งเป็น รายการยกเว้นทั่วไป (General Exclusion) รายการยกเว้น ชั่วคราว (Temporary Exclusion List – TEL) ซึ่งต้องนำมาเปิดเสรีภายให้หมดในปี ค. ศ. 2010 และรายการอ่อนไหว (Sensitive List – SL) ซึ่งยังคงสงวนไว้ได้ ไม่จำกัดระยะเวลา ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็น “negative list แบบอ่อนๆ ”

7 กรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน (Framework Agreement on the ASEAN Investment Area-AIA) ขณะนี้ไทยขอสงวนการเปิดเสรีในกรอบ AIA ไว้ในรายการ SL และ TEL - รายการอ่อนไหว (SL) เช่น การผลิต น้ำตาล การผลิตเครื่องไม้แกะสลัก การผลิต เส้นไหม การทอผ้าไหม การพิมพ์ลายผ้า ไหม การผลิตเครื่องดนตรี เครื่องทอง เครื่องเงิน การสีข้าว ฯลฯ - รายการยกเว้นชั่วคราว (TEL) เช่น การ เพาะขยายและปรับปรุงพันธุ์พืช การ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การทำไม้จากป่าปลูก

8 การเปิดเสรีของไทยในความตก ลงเขตการค้าเสรี ไทยเปิดเสรีด้านลงทุนโดยใช้ positive list approach กับประเทศดังนี้ ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) เปิดให้ในสาขา ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (TAFTA) เปิดให้ในสาขา - เหมืองแร่ ภายใต้เงื่อนไขว่าคณะกรรมการอย่าง น้อย 2 ใน 5 ต้องเป็นคนไทย - การผลิตที่ไม่ได้อยู่ในบัญชี 1 และ 2 ของ พรบ. ประกอบธุรกิจคนต่างด้าว พ. ศ. 2542 และ ต่างชาติถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) เปิดให้ในสาขา ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) เปิดให้ในสาขา - การผลิตรถยนต์ ภายใต้เงื่อนไขว่าญี่ปุ่นจะต้อง ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50

9 การเปิดเสรีของไทยในความตก ลงเขตการค้าเสรี ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ไทย - นิวซีแลนด์ (CEP) เปิดให้ในสาขา ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ไทย - นิวซีแลนด์ (CEP) เปิดให้ในสาขา - การผลิต ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า ซอฟท์แวร์ เครื่องจักร การผลิต กระดาษ เยื่อกระดาษ ผลิตภัณฑ์จาก กระดาษ การผลิตอาหาร เคมีภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ยกเว้นทำจากไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอยกเว้นเกี่ยวกับไหมไทย ชิ้นส่วน รถยนต์ยกเว้นที่เกี่ยวกับความมั่นคง และไม่ มีข้อจำกัดในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นและ สัดส่วนคณะกรรมการ แต่ต้องนำเงินมา ลงทุนไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

10 การเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่าง ประเทศ “ กล่องดวงใจ ” ของนักลงทุน คือ “ กล่องดวงใจ ” ของนักลงทุน คือ 1. เอาเงินเข้ามาลงทุนในประเทศผู้รับ การลงทุนได้ และ 2. สามารถเอากำไรที่ได้จากการลงทุน ออกไปจากประเทศ ผู้รับการลงทุนได้ ผู้รับการลงทุนได้

11 การขัดขวางการเคลื่อนย้ายเงินทุน ระหว่างประเทศ การขัดขวางการเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่าง ประเทศ จึงเป็น “ อาวุธ ” ป้องกันตัวชนิดหนึ่งของ ประเทศผู้รับการลงทุน การขัดขวางการเคลื่อนย้ายของเงินทุนระหว่าง ประเทศ จึงเป็น “ อาวุธ ” ป้องกันตัวชนิดหนึ่งของ ประเทศผู้รับการลงทุน อาวุธป้องกันตัวภายใต้ความตกลง GATS อาวุธป้องกันตัวภายใต้ความตกลง GATS - Restrictions to Safeguard the Balance of Payments - Measures for Prudential Reasons - Measures to ensure the integrity and stability of the financial system ไทย ไทย 1. เสริมอานุภาพอาวุธที่มีใน WTO แล้ว และขยาย ขอบเขต 2. “ คิดค้น ” อาวุธใหม่ - “Measures for Macroeconomic and Financial Stability” - “Measures for Macroeconomic and Financial Stability”

12 มาตราเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมห ภาคและการเงิน (Macroeconomic and Financial Stability Measures) ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ไทย - นิวซีแลนด์ (CEP) Article 15.6 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ ไทย - นิวซีแลนด์ (CEP) Article 15.6 “ Notwithstanding any other provision of this Agreement, a Party shall not be prevented from taking measures for prudential reasons, including for the protection of investors, depositors, policy holders or persons to whom a fiduciary duty is owed by a financial service supplier, or to ensure the integrity and stability of the financial system or the stability of the macroeconomy.[1] Where such measures do not conform with the provisions of this Agreement, they shall not be used as a means of avoiding the Party’s commitments or obligations under the Agreement..” [1] These include measures to prevent currency manipulation or to ensure the stability of the exchange rate or the financial system. Such measures shall be no more than necessary to meet the objectives of ensuring the integrity and stability of the financial system or the stability of the macroeconomy.

13 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) Article 109 ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (JTEPA) Article 109 “ 1.Notwithstanding any other provisions of this Chapter, a Party shall not be prevented from taking: (a) measures for prudential reasons, including for the protection of investors, depositors, policy holders or persons to whom a fiduciary duty is owed by an enterprise supplying Financial services, or to ensure the integrity and stability of the financial system; or (b) measures to ensure the stability of the macroeconomy or the exchange rate. Note: The measures referred to in subparagraph (b) above include measures relating to monetary policy or measures to deter speculative capital flows. Such measures shall be no more than necessary to meet the objectives of ensuring the stability of the macroeconomy or the exchange rate. Measures to ensure the stability of the macroeconomy or the exchange rate do not cover measures relating to promotion or protection of a particular sector. 2. Where such measures do not conform with the provisions of this Chapter, they shall not be used as a means of avoiding the Party’s commitments or obligations under this Chapter.”

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การเปิดเสรีการลงทุนและ การเคลื่อนย้ายเงินลงทุน ระหว่างประเทศ ดร. วีรชัย พลาศรัย อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google