งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐาน งานเทคนิค การแพทย์ 2551 โดย จินตนา ว่องวิไล รัตน์ นักเทคนิค การแพทย์ 8 วช ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐาน งานเทคนิค การแพทย์ 2551 โดย จินตนา ว่องวิไล รัตน์ นักเทคนิค การแพทย์ 8 วช ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์อุดรธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐาน งานเทคนิค การแพทย์ 2551 โดย จินตนา ว่องวิไล รัตน์ นักเทคนิค การแพทย์ 8 วช ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์อุดรธานี

2 ขั้นที่ 1. สำรวจความพร้อมของ ห้องปฏิบัติการ : การสนับสนุนจากผู้นำสูงสุด ขององค์กร : ความมุ่งมั่นของ หัวหน้า หน่วยงานที่จะพัฒนาระบบ : ความพร้อมของบุคลากรใน หน่วยงานที่จะปฏิบัติ : กำลังของทรัพยากรที่จะใช้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา ขั้นที่ 2. หาเจ้าภาพดำเนินการ : ผู้จัดการคุณภาพ / ผู้ รักษาการแทนผู้จัดการคุณภาพ : ผู้จัดการวิชาการ / ผู้ รักษาการแทนผู้จัดการวิชาการ กลยุทธ์การพัฒนาระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

3 ขั้นที่ 3. : อบรมความรู้บุคลากร ตาม ข้อกำหนดของมาตร ฐานและทำความเข้าใจกับ รายละเอียดแต่ละข้อ : ทบทวน ความต้องการ ลูกค้า ขั้นที่ 4. วางระบบประกันคุณภาพ และ พัฒนาหน่วยงาน : วิเคราะห์กระบวนการหลัก และ กำหนดเป้าหมายคุณภาพ : จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน เอกสาร คุณภาพ QM /WP / WI / SD : เริ่มกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ให้สอดคล้อง กับเป้าหมาย ครอบคลุมกระบวนการสำคัญ ( ระบบ / บริการ / สิ่งแวดล้อม ) : ประเมินตนเอง

4 ขั้นที่ 5. เพิ่มสาระให้ถึง ข้อกำหนด : วัฒนธรรมองค์กร : พัฒนาอย่างเชื่อมโยง : เน้นองค์กรเรียนรู้ : คุณภาพดีขึ้น

5 แผนภูมิเชิงระบบกับการตั้ง คำถามเพื่อกำหนดกลยุทธ์ 3. ตอนนี้อยู่ที่ไหน 4. จะไปถึงที่ หมายอย่างไร 1. ผลลัพธ์ 2. จะวัดผล อย่างไร 5. สิ่งแวดล้อม ในอนาคต ปัจจุ บัน ระบ บ อนา คต สะท้อน กลับ 1. เราต้องการเป็นอย่างไร เราจะไปที่ไหน 4. เรา จะไปถึงที่หมายได้อย่างไร 2. เราจะรู้ได้อย่างไรว่าไปถึงที่หมายแล้วหรือยัง 5. สิ่งแวดล้อมในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 3. ตอนนี้เราอยู่ที่ไหน มีประเด็นหรือปัญหาอะไร

6 ผู้มีส่วนร่วม การวางแผนพัฒนาคุณภาพ ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 1. ลูกค้าที่ใช้บริการ * ลูกค้าภายใน เช่น แพทย์ พยาบาล * ลูกค้าภายนอก เช่น ประชาชน หน่วยงานอื่น 2. บุคลากรห้องปฏิบัติการ

7 ลูกค้าที่ใช้บริการ สำรวจว่า ลูกค้า ต้องการ อะไร นำความต้องการสู่ การปฏิบัติ ส่งมอบงาน / บริการที่มี คุณภาพ ประเมินผลเพื่อวัดความ พึงพอใจ

8 บุคลากรห้องปฏิบัติการทุกระดับ ทุกคน ศึกษาและวิเคราะห์รายละเอียดข้อกำหนด วิเคราะห์ความเสี่ยง / ปัญหา / โอกาสพัฒนา ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ กำหนดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยง / ปัญหา / โอกาสพัฒนา ปฏิบัติ process จุดเน้นการพัฒนา ปีต่อไป ประเมินผลงาน outcome บุคลากร ห้องปฏิบัติการ

9 ความเสี่ยง / ปัญหา / โอกาสพัฒนา คือแนวคิดเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง และใช้วิธีการที่เหมาะสม ศักยภาพ ความคาดหวัง มาตรฐาน ความต้องการ (need) บรรทัดฐาน สภาพปัจจุบัน ความสูญเสีย โอก าส ความ เป็นจริง วิชา ชีพ ผู้รับ ผลงาน โอกาส พัฒนา ความ เสี่ยง ปัญ หา


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐาน งานเทคนิค การแพทย์ 2551 โดย จินตนา ว่องวิไล รัตน์ นักเทคนิค การแพทย์ 8 วช ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์อุดรธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google