งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Risk Assessment Risk ManagementRisk Communication Public Hearing Policy formulation Standards / Implimentation Public Risk analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Risk Assessment Risk ManagementRisk Communication Public Hearing Policy formulation Standards / Implimentation Public Risk analysis."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 Risk Assessment Risk ManagementRisk Communication Public Hearing Policy formulation Standards / Implimentation Public Risk analysis

4 Data submission for registration -Public health policy -Socio-economics -Politics Reassessment Post-marketing monitoring and surveillance Reassessment Toxicologic al data Mechanistic data Epidemiolo gical data Exposure dataEfficacy data Adverse health effect NOAEL Reference dose (Rfd, ADI ) Carcinogenic potency Total exposure Margin of safety Risk (MRL, TI, ) Decision making Approval Further data required Rejection

5 RISK Testing Extrapolate EXPOSURE DOSE SENSiTIVITY EPID study

6 Toxicology Food additives Pesticides Contaminants Chemicals Drugs Bacteria

7 I. การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) เป็นกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์เพื่อการประเมินโอกาส และความรุนแรงของผลเสียต่อ สุขภาพ อันเนื่องจากการได้รับ สัมผัสอันตรายที่เกิดจาก สารเคมี เชื้อโรค ฯลฯ

8 การประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 4 ส่วน 1. การแสดงถึงอันตราย (hazard identification) 2. การอธิบายลักษณะของอันตราย (hazard characterization) 3. การประเมินการได้รับสัมผัส (exposure assessment) 4. การอธิบายลักษณะของความเสี่ยง (risk characterization)

9 1. การแสดงถึง อันตราย (hazard identification) หมายถึง การแสดงถึง ผลหรือแนวโน้ม ที่จะเกิดต่อสุขภาพ ซึ่งมี ความสัมพันธ์กับ สารใดสารหนึ่ง โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น สารชีวภาพ สารเคมี หรือ สารกายภาพ

10 Dat a การทดสอบพิษแบบเฉียบพลัน การทดสอบกึ่งเรื้อรัง การทดสอบแบบเรื้อรัง การทดสองการเกิดพิษต่อระบบสืบพันธุ์และ การพัฒนาตัวอ่อน (Reproduction & Fetal Development Test) การทดสอบการเกิดมะเร็ง (Carcinogenicity Test) การทดสอบการเกิดพิษแบบกลายพันธุ์ (Mutagenicity Test) Epidemeology studies

11 2. การอธิบายลักษณะของอันตราย (hazard characterization) หมายถึงการประเมินในเชิง คุณภาพหรือปริมาณของ ธรรมชาติของผลอันไม่พึง ประสงค์ที่อาจเกิดขึ้นจาก สิ่งที่ก่อให้เกิดอันตราย

12 3. การประเมินการได้รับสัมผัส (exposure assessment) หมายถึง การประเมินเชิง คุณภาพหรือปริมาณระดับการได้รับ สิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจาก อาหารหรือจากแหล่งอื่นที่คาดว่าจะ เกิดขึ้น เช่น การประเมินการได้รับ สัมผัสตามแนวทาง ต่อไปนี้ ถ oral ถ skin ถ inhalation

13 4. การอธิบายลักษณะของความเสี่ยง (risk characterization) เป็นการนำผลจาก ส่วนประกอบข้างต้น มาประมวลในเชิงคุณภาพ หรือปริมาณ เพื่อคาดคะเน โอกาส และความรุนแรงของ ผลอันไม่พึงประสงค์ที่จะเกิด ขึ้นกับประชากรที่กำหนดไว้

14 II. การบริหารจัดการความเสี่ยง (risk management) การตัดสินใจทางเลือกในการดำเนินการ ควบคุมที่เหมาะสม โดยอาศัยผลจากการ ประเมินความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับ

15

16 Arsenic risk assessment Risk assessment steps Hazard Identification Dose-response relationship Exposure assessment Risk Characterization Reference: Teeyapant et al. 2002

17 Arsenic 1 Harzard Identification Hyper keratosis dyspigmentation hyperkeratosis และ dyspigmentation melanoma Internal cancer

18 2 Dose response relationship Epidemeology Study Taiwan’s study between 1973-1986 Use standard mortality rate Clasification according to Eighth Revision of International Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death ( ICD-8 ) - person - years at risk - Bladder cancer ( ICD 188 ), Lung cancer ( ICD 162 ), Liver cancer( ICD 155 ) Male nad female Exposure to arsenic in well water

19 Dos e Respon se RfD Set at 0.0003 mg/kg/day based on hyperpigmentation (blackfoot disease) and kertosis (skin lesions) and possible vascular complications 2 Dose response relationship Arsenic (inorganic)

20 Dose Class A human carcinogen, increased mortality from multiple internal organ cancers and skin cancers (exposed by drinking water) and lung cancer (exposed by inhalation) Potency Factor (over a lifetime) or Risk Specific Dose (RsD) at 0.0006  g/kg/d 2.Dose response relationship, Arsenic (inorganic) Respons e RsD 10 -5

21 2. REFERENCE DOSE RfD, oral reference dose, is an estimate of a daily exposure to sensitive sub-population of people that is likely to be without appreciable risk of deleterious effect during a lifetime (safe dose) For non-carcinogens Threshold response

22 3 Exposure assessment Food and drinks  duplicate sample survey  10 households from 9 villages at high to low  3 days for 9 meals

23 Exposure data Dose = C.IR Bw Dose = exposure from food and water (mg/ 1 kg/day or ug/ 1 kg./day ) C= as concentration in food or water (mg./kg., ug./kg, mg/liter, ug/liter ) IR = consumption rate (kg/day, liter/day ) Bw = average boday weight (60 kg. )

24 Exposure data Food Dose = 1500 = 25 ug/kg/day 60 water Dose = 1000 x 2 = 33.3 ug/kg/day 60

25 4. Rise characterization USEPA classify arsenic as class 1 a carcinogen Risk (R) = P x Total dose x year of exposure / year in life time

26 R = Cancer risk P = Potency factor ( oral ) = 0.6 ( mg/ นน. ตัว 1kg/day ) -1 Total dose = 0.0583 (mg/ 1kg/day) R = 0.6 x 0.0583 = 0.03 4. Risk characterization

27 20 year exposure R = 0.6 x 0.0583 x 20 70 = 1 x 10 -3 ( chance of cancer 1 / 1000 over baseline)

28 Non- cancer end point margin of safety ( MOS) MOS = Exposure ADI Exposure = as in water ADI = acceptable daily intake ( 50 ug / l) = 1000 ug / l = 20 50 ug / l

29 Comment and suggestion 1. No sppeciation data 2. Low level dose-response relationship 3. No Soil data

30 RA for Products Pesticides Food contaminants, additives Drugs : phynyl propanolamine X-ray, phototoxicology Coloring agents in Cosmetics Toys: plasticizers Ect…

31

32

33

34

35 Site A, Where the containers were found. Contaminated soil was dug up and moved to Site B. Matichon Newspaper April 17, 1999

36

37 บึงโรงงานยาสูบ

38 ดร. ถวัลย์ ชูขจร ผอ. กองสิ่งแวดล้อมประมง กรมประมง

39

40

41 http://202.183.214.244/webboard /topic.php?id=415538

42

43


ดาวน์โหลด ppt Risk Assessment Risk ManagementRisk Communication Public Hearing Policy formulation Standards / Implimentation Public Risk analysis.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google