งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ : ดร. ชัชชัย คุณบัว นายอธิชัย อาจแก้ว 503040272-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ : ดร. ชัชชัย คุณบัว นายอธิชัย อาจแก้ว 503040272-9."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ : ดร. ชัชชัย คุณบัว นายอธิชัย อาจแก้ว 503040272-9 รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช นายอลงกรณ์ โคตรสุวรรณ์ 503040273-7 รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช นายอลงกรณ์ โคตรสุวรรณ์ 503040273-7 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ : ดร. ชัชชัย คุณบัว นายอธิชัย อาจแก้ว 503040272-9 รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช นายอลงกรณ์ โคตรสุวรรณ์ 503040273-7 รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช นายอลงกรณ์ โคตรสุวรรณ์ 503040273-7 ในปัจจุบันการประเมินความเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการจัดทำในลักษณะต้องอาศัย ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลของ เสียที่เกิดขึ้นในโรงงานซึ่งยังขาดระบบที่ สามารถประเมินได้รวดเร็วและแจ้งเตือน ล่วงหน้าแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบด้าน ลบต่อสิ่งแวดล้อมและยังขาดระบบข้อมูล ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้ที่มีบทบาท เกี่ยวข้องในการควบคุมผลกระทบที่จะ เกิดต่อสิ่งแวดล้อมการจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิดการป้องกันผลกระทบต่อ ชุมชนและการวางแผนป้องกันผลที่ เกิดขึ้นในการทดแทนหรือบรรเทาความ รุนแรงยังไม่ได้มีการพัฒนาเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ควรจะมีระบบที่ สามารถระบบประเมินความเสี่ยง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน อุตสาหกรรมตามกรอบแนวคิด เทคโนโลยีสะอาดที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็วและเป็นระบบที่สามารถให้ ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจการ วางแผนป้องกันผลที่จะเกิดขึ้นและเสนอ แนวทางเลือกให้มีการลดผลกระทบตาม กรอบแนวคิดเทคโนโลยีสะอาดที่ เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้ ในปัจจุบันการประเมินความเสี่ยง ด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม ได้มีการจัดทำในลักษณะต้องอาศัย ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลของ เสียที่เกิดขึ้นในโรงงานซึ่งยังขาดระบบที่ สามารถประเมินได้รวดเร็วและแจ้งเตือน ล่วงหน้าแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบด้าน ลบต่อสิ่งแวดล้อมและยังขาดระบบข้อมูล ที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้ที่มีบทบาท เกี่ยวข้องในการควบคุมผลกระทบที่จะ เกิดต่อสิ่งแวดล้อมการจัดการเชิงพื้นที่ เพื่อให้เกิดการป้องกันผลกระทบต่อ ชุมชนและการวางแผนป้องกันผลที่ เกิดขึ้นในการทดแทนหรือบรรเทาความ รุนแรงยังไม่ได้มีการพัฒนาเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ควรจะมีระบบที่ สามารถระบบประเมินความเสี่ยง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงาน อุตสาหกรรมตามกรอบแนวคิด เทคโนโลยีสะอาดที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องรวดเร็วและเป็นระบบที่สามารถให้ ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจการ วางแผนป้องกันผลที่จะเกิดขึ้นและเสนอ แนวทางเลือกให้มีการลดผลกระทบตาม กรอบแนวคิดเทคโนโลยีสะอาดที่ เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ สามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้าน สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้ 1. เพื่อพัฒนาการระบบประเมินความ เสี่ยงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของ โรงงานอุตสาหกรรมตามกรอบ แนวคิดเทคโนโลยีสะอาด 2. เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจจากข้อมูลความเสี่ยงของ โรงงานเพื่อให้เกิดกระบวนการ จัดการเทคโนโลยีสะอาด 3. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการนำมา เลือกใช้ในการพัฒนาระบบประเมิน ความเสี่ยงของโรงงานอุตสาหกรรม Use Case Diagram เป็นการ แสดงปฏิสัมพันธ์ ระหว่างระบบงาน และสิ่งที่อยู่นอก ระบบงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ Actor หรือ ผู้ใช้งาน Use Case หรือระบบงานต่างๆ และทั้ง Actor และ Use Case มี ความสัมพันธ์กันด้านการทำงาน โดยที่ ยกมาแสดงในรูป 1. ได้ระบบประเมินความเสี่ยงด้าน สิ่งแวดล้อมของโรงงาน อุตสาหกรรม 2. ได้ความรู้ในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม ในการพัฒนาระบบและนำไปใช้ใน ด้านสิ่งแวดล้อม 3. เป็นการบูรณาการศาสตร์ด้าน สิ่งแวดล้อมและคอมพิวเตอร์ในการ พัฒนาระบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การประเมินจะต้องทำการรับค่าตัวเลข ซึ่งเป็นปริมานของสารเคมีที่ปล่อยออกมา จากโรงงาน จึงได้ออกแบบฟอร์มเพื่อที่จะ ทำการรับข้อมูล การประเมินจะต้องทำการรับค่าตัวเลข ซึ่งเป็นปริมานของสารเคมีที่ปล่อยออกมา จากโรงงาน จึงได้ออกแบบฟอร์มเพื่อที่จะ ทำการรับข้อมูล เมื่อระบบได้รับข้อมูล จะทำการ เปรียบเทียบตัวเลขที่ได้มากับค่ามาตรฐาน เพื่อให้ทราบว่าสารใดบ้างที่มีค่าเกินค่า มาตรฐานและนำมาแสดงผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม และทำการเก็บสถิติการประเมิน เข้าสู่ฐานข้อมูลและทำการแสดงผลการ ประเมินใน 2 ส่วน คือ การแสดงผลกระทบ แบบตาราง และการแสดงในรูปแผนที่ ผลกระทบ เมื่อระบบได้รับข้อมูล จะทำการ เปรียบเทียบตัวเลขที่ได้มากับค่ามาตรฐาน เพื่อให้ทราบว่าสารใดบ้างที่มีค่าเกินค่า มาตรฐานและนำมาแสดงผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม และทำการเก็บสถิติการประเมิน เข้าสู่ฐานข้อมูลและทำการแสดงผลการ ประเมินใน 2 ส่วน คือ การแสดงผลกระทบ แบบตาราง และการแสดงในรูปแผนที่ ผลกระทบ ผลการ พัฒนา ส่วนการแสดงข้อมูลแบบตารางจะเป็น การแสดงข้อมูลในรูปของตารางสารพิษ โดยรวมของการประเมินแต่ละโรงงานและ แสดงผลกระทบของสารเคมีเมื่อมีการ รั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม ส่วนการแสดงข้อมูลแบบตารางจะเป็น การแสดงข้อมูลในรูปของตารางสารพิษ โดยรวมของการประเมินแต่ละโรงงานและ แสดงผลกระทบของสารเคมีเมื่อมีการ รั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม ส่วนการแสดงผลแบบแผนที่จะนำเสนอ ข้อมูลในรูปของแผนที่โดยรวมของโรงงาน ในแต่ละพื้นที่ และแสดงสถานะของแต่ละ โรงงานว่ามีความเสี่ยงมาก - น้อย โดย กำหนดผ่านช่วงสีที่จะแสดงในแผนที่ ณ ตำแหน่งนั้นๆ ส่วนการแสดงผลแบบแผนที่จะนำเสนอ ข้อมูลในรูปของแผนที่โดยรวมของโรงงาน ในแต่ละพื้นที่ และแสดงสถานะของแต่ละ โรงงานว่ามีความเสี่ยงมาก - น้อย โดย กำหนดผ่านช่วงสีที่จะแสดงในแผนที่ ณ ตำแหน่งนั้นๆ แบบฟอร์มที่ทำการออกแบบเพื่อรับ ตัวเลขของเสีย ที่จะนำมาใช้ในการประเมิน ความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมโรงงาน แบบฟอร์มที่ทำการออกแบบเพื่อรับ ตัวเลขของเสีย ที่จะนำมาใช้ในการประเมิน ความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมโรงงาน Environmental Risk Assessment system of industries using clean technology.


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ : ดร. ชัชชัย คุณบัว นายอธิชัย อาจแก้ว 503040272-9.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google