งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบประเมินผลกระทบความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบประเมินผลกระทบความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบประเมินผลกระทบความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม
โดยใช้แนวความคิดเทคโนโลยีสะอาด Environmental Risk Assessment system of industries using clean technology. การประเมินจะต้องทำการรับค่าตัวเลข ซึ่งเป็นปริมานของสารเคมีที่ปล่อยออกมาจากโรงงาน จึงได้ออกแบบฟอร์มเพื่อที่จะทำการรับข้อมูล เมื่อระบบได้รับข้อมูล จะทำการเปรียบเทียบตัวเลขที่ได้มากับค่ามาตรฐานเพื่อให้ทราบว่าสารใดบ้างที่มีค่าเกินค่ามาตรฐานและนำมาแสดงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทำการเก็บสถิติการประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูลและทำการแสดงผลการประเมินใน 2 ส่วน คือ การแสดงผลกระทบแบบตาราง และการแสดงในรูปแผนที่ผลกระทบ ในปัจจุบันการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการจัดทำในลักษณะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลของเสียที่เกิดขึ้นในโรงงานซึ่งยังขาดระบบที่สามารถประเมินได้รวดเร็วและแจ้งเตือนล่วงหน้าแนวโน้มที่จะเกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมและยังขาดระบบข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องในการควบคุมผลกระทบที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมการจัดการเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและการวางแผนป้องกันผลที่เกิดขึ้นในการทดแทนหรือบรรเทาความรุนแรงยังไม่ได้มีการพัฒนาเป็นรูปธรรมดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ควรจะมีระบบที่สามารถระบบประเมินความเสี่ยงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมตามกรอบแนวคิดเทคโนโลยีสะอาดที่มีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วและเป็นระบบที่สามารถให้ข้อมูลสนับสนุนเพื่อการตัดสินใจการวางแผนป้องกันผลที่จะเกิดขึ้นและเสนอแนวทางเลือกให้มีการลดผลกระทบตามกรอบแนวคิดเทคโนโลยีสะอาดที่เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้ ผลการพัฒนา แบบฟอร์มที่ทำการออกแบบเพื่อรับตัวเลขของเสีย ที่จะนำมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงสิ่งแวดล้อมโรงงาน ส่วนการแสดงข้อมูลแบบตารางจะเป็นการแสดงข้อมูลในรูปของตารางสารพิษโดยรวมของการประเมินแต่ละโรงงานและแสดงผลกระทบของสารเคมีเมื่อมีการรั่วไหลออกสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการระบบประเมินความเสี่ยงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรมตามกรอบแนวคิดเทคโนโลยีสะอาด เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจจากข้อมูลความเสี่ยงของโรงงานเพื่อให้เกิดกระบวนการจัดการเทคโนโลยีสะอาด เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการนำมาเลือกใช้ในการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงของโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนการแสดงผลแบบแผนที่จะนำเสนอข้อมูลในรูปของแผนที่โดยรวมของโรงงานในแต่ละพื้นที่ และแสดงสถานะของแต่ละโรงงานว่ามีความเสี่ยงมาก-น้อย โดยกำหนดผ่านช่วงสีที่จะแสดงในแผนที่ ณ ตำแหน่งนั้นๆ Use Case Diagram เป็นการแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบงานและสิ่งที่อยู่นอกระบบงานแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ Actor หรือผู้ใช้งาน Use Case หรือระบบงานต่างๆ ได้ระบบประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานอุตสาหกรรม ได้ความรู้ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบและนำไปใช้ในด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการบูรณาการศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาระบบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และทั้ง Actor และ Use Case มีความสัมพันธ์กันด้านการทำงาน โดยที่ยกมาแสดงในรูป อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ : รศ. ดร. วนิดา แก่นอากาศ นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ : ดร. ชัชชัย คุณบัว นายอธิชัย อาจแก้ว รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช นายอลงกรณ์ โคตรสุวรรณ์


ดาวน์โหลด ppt ระบบประเมินผลกระทบความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google