งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Experimental Research การวิจัยเชิงทดลอง. Experimental Research 1. ความหมาย 2. จุดมุ่งหมาย 3. ลักษณะสำคัญ 4. ความเที่ยงตรง 5. แบบแผนการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Experimental Research การวิจัยเชิงทดลอง. Experimental Research 1. ความหมาย 2. จุดมุ่งหมาย 3. ลักษณะสำคัญ 4. ความเที่ยงตรง 5. แบบแผนการวิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Experimental Research การวิจัยเชิงทดลอง

2 Experimental Research 1. ความหมาย 2. จุดมุ่งหมาย 3. ลักษณะสำคัญ 4. ความเที่ยงตรง 5. แบบแผนการวิจัย

3 Experimental Research Experimental research is one of the most research methodologies that researchers can use. Of the many types of research that be use, the experiment is the best way to establish cause- and effect relationships among variables. (Jack R.Fraenkel Norman E.Wallen,2006)

4 ความหมายของการวิจัยเชิงทดลอง วิธีการแสวงหาความรู้ความ จริงที่กระทำอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยหลักการทาง วิทยาศาสตร์ เหมาะสม สำหรับอธิบายความสัมพันธ์ เชิงเหตุและผล (cause and effect relationship)

5 จุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง 1. เพื่อหาความสัมพันธ์เชิง เหตุและผลตามการประจักษ์ ของนักวิจัย 2. เพื่อทดสอบแนวคิดทฤษฎี ที่พัฒนาขึ้น 3. เพื่อพิสูจน์ความเที่ยงตรง และความเชื่อถือได้ของผล การศึกษาวิจัย

6 ลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงทดลอง 1. การจัดกระทำกับตัวแปรต้นหรือ ที่เรียกว่าตัวแปรทดลอง 2. มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน เพื่อ - ให้เกิดผลสูงสุดอันเนื่องจาก การกระทำของตัวแปรต้น - เพื่อขจัดตัวแปรที่ไม่ต้องการ ศึกษาออกไป - เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อน ของผลการทดลอง

7 ลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงทดลอง 3. มีการออกแบบการทดลอง เพื่อให้การวิจัยมีความ เที่ยงตรงภายใน (Internal validity) และ ความเที่ยงตรงภายนอก (External validity)

8 ความเที่ยงตรงของการวิจัยเชิงทดลอง 1. ความเที่ยงตรงภายใน (Internal validity) เป็นการพิจารณาว่าการ เปลี่ยนแปลงใด ๆที่เกิดขึ้น ในตัวแปรตามเป็นผลมาจาก สิ่งทดลองหรือตัวแปรอิสระ ที่นักวิจัยจัดกระทำขึ้น ไม่ใช่ เป็นผลมาจากตัวแปรแทรก ซ้อน

9 ความเที่ยงตรงของการวิจัยเชิงทดลอง 2. ความเที่ยงตรงภายนอก (External validity) เป็นการพิจารณาว่าผล การศึกษาสามารถสรุป อ้างอิงไปสู่ประชากรในวง กว้างภายใต้บริบทแวดล้อม อื่น ๆ เช่น มีสภาพการ ทดลอง เครื่องมือและวิธีการ วัด สถานที่และเวลา

10 Experimental Designs 1. pre experimental design 2. quasi experimental design 3. true experimental design Campbell and Stanley, 1973) (Tuckman,1999)

11 pre experimental designs non randomization non control group experimental group

12 quasi experimental designs non randomization control group

13 true experimental designs randomization control group experimental group


ดาวน์โหลด ppt Experimental Research การวิจัยเชิงทดลอง. Experimental Research 1. ความหมาย 2. จุดมุ่งหมาย 3. ลักษณะสำคัญ 4. ความเที่ยงตรง 5. แบบแผนการวิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google