งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Experimental Research

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Experimental Research"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Experimental Research
การวิจัยเชิงทดลอง

2 Experimental Research
1. ความหมาย 2. จุดมุ่งหมาย 3. ลักษณะสำคัญ 4. ความเที่ยงตรง 5. แบบแผนการวิจัย

3 Experimental Research
Experimental research is one of the most research methodologies that researchers can use. Of the many types of research that be use , the experiment is the best way to establish cause- and effect relationships among variables. (Jack R.Fraenkel Norman E.Wallen ,2006)

4 ความหมายของการวิจัยเชิงทดลอง
วิธีการแสวงหาความรู้ความจริงที่กระทำอย่างเป็นระบบโดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เหมาะสมสำหรับอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (cause and effect relationship)

5 จุดมุ่งหมายของการศึกษาวิจัยเชิงทดลอง
1. เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลตามการประจักษ์ของนักวิจัย 2. เพื่อทดสอบแนวคิดทฤษฎีที่พัฒนาขึ้น 3. เพื่อพิสูจน์ความเที่ยงตรงและความเชื่อถือได้ของผลการศึกษาวิจัย

6 ลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงทดลอง
1. การจัดกระทำกับตัวแปรต้นหรือที่เรียกว่าตัวแปรทดลอง 2. มีการควบคุมตัวแปรแทรกซ้อน เพื่อ - ให้เกิดผลสูงสุดอันเนื่องจากการกระทำของตัวแปรต้น - เพื่อขจัดตัวแปรที่ไม่ต้องการศึกษาออกไป - เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนของผลการทดลอง

7 ลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงทดลอง
3. มีการออกแบบการทดลองเพื่อให้การวิจัยมีความเที่ยงตรงภายใน(Internal validity) และ ความเที่ยงตรงภายนอก (External validity)

8 ความเที่ยงตรงของการวิจัยเชิงทดลอง
1. ความเที่ยงตรงภายใน (Internal validity) เป็นการพิจารณาว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆที่เกิดขึ้นในตัวแปรตามเป็นผลมาจากสิ่งทดลองหรือตัวแปรอิสระที่นักวิจัยจัดกระทำขึ้น ไม่ใช่เป็นผลมาจากตัวแปรแทรกซ้อน

9 ความเที่ยงตรงของการวิจัยเชิงทดลอง
2. ความเที่ยงตรงภายนอก (External validity) เป็นการพิจารณาว่าผลการศึกษาสามารถสรุปอ้างอิงไปสู่ประชากรในวงกว้างภายใต้บริบทแวดล้อมอื่น ๆ เช่น มีสภาพการทดลอง เครื่องมือและวิธีการวัด สถานที่และเวลา

10 Experimental Designs 1. pre experimental design
2. quasi experimental design 3. true experimental design Campbell and Stanley, 1973) (Tuckman ,1999)

11 pre experimental designs
non randomization non control group experimental group

12 quasi experimental designs
non randomization control group

13 true experimental designs
randomization control group experimental group


ดาวน์โหลด ppt Experimental Research

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google