งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดีจากแบบจำลองความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ Development of a Dental Health Promotion Program in Well Baby.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดีจากแบบจำลองความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ Development of a Dental Health Promotion Program in Well Baby."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดีจากแบบจำลองความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ
Development of a Dental Health Promotion Program in Well Baby Clinic by Using Caries Prediction Model.

2 ที่ ทญ ทิพาพร ออกแบบไว้
ทบทวนวรรณกรรม เรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคฟันผุในเด็กเล็ก เก็บข้อมูล จาก คลินิกเด็กดี ของ ศอ 3 ปี สร้างสมการทำนายความเสี่ยงของปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค พัฒนารูปแบบการดำเนินงานใน คลินิกเด็กดี แล้วประเมินผล 5 ปี

3 ที่ ทญ ทิพาพร ออกแบบไว้
Review literature for caries risk factors Collect data from well baby clinic for 3 years Develop arithmetic prediction model Develop implementation model in carried out in Day Care Center 5 years

4 เปลี่ยนการออกแบบ ดำเนินาการทดลองในชุมชน 1-2 ปี มากที่สุดไม่เกิน 3 ปี
เมื่อปี 2543 มีโครการวิจัยสุขภาพเด็กไทยระยะยาวเกิดขึ้น ซื้อข้อมูลของโครงการวิจัยนั้น นำมาสร้างสมการทำนายความเสี่ยง ดำเนินาการทดลองในชุมชน 1-2 ปี มากที่สุดไม่เกิน 3 ปี

5 Change design Year 2000 Prospective cohort study carried out for 3 years Purchase data of that study and develop arithmetic model Implement in (a) community(ies) for 1-2 years Maximum not more than 3 years

6 ฟันผุ ระดับของปัจจัยการเกิดโรคฟันผุในเด็ก สภาวะของครอบครัว
สภาวะของชุมชน สภาวะของครอบครัว รูปแบบการเลี้ยงดู ฟันผุ การมีขนมขาย ค่านิยมเรื่องสุขภาพ สภาวะทางเศรษฐกิจสังคม สภาวะการเลี้ยงดู การกินนม การให้อาหารเสริม ปัจจัยในช่องปาก

7 Level of risk factors Community condition Family condition
Child care pattern Dental caries Availability of snack Value of Health Socio- economic status Parental care feeding Supplement food Intraoral factor

8 ลักษณะการใช้เงิน ซื้อข้อมูลที่มีคนหาไว้แล้วในราคาค่อนข้างแพง ตัวแปลละ 7000 บาท จ่ายเงินให้นักศึกษาหรือเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ หาข้อมูลเพิ่ม จ่ายค่าวิเคราะห์ข้อมูล เดินทางไปเจรจางาน เดินทางไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ค่าจ้างเจ้าหน้าที่


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดีจากแบบจำลองความเสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ Development of a Dental Health Promotion Program in Well Baby.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google