งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนารูปแบบการสร้าง เสริมทันตสุขภาพในคลินิก เด็กดีจากแบบจำลองความ เสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ Development of a Dental Health Promotion Program in Well Baby.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนารูปแบบการสร้าง เสริมทันตสุขภาพในคลินิก เด็กดีจากแบบจำลองความ เสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ Development of a Dental Health Promotion Program in Well Baby."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนารูปแบบการสร้าง เสริมทันตสุขภาพในคลินิก เด็กดีจากแบบจำลองความ เสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ Development of a Dental Health Promotion Program in Well Baby Clinic by Using Caries Prediction Model.

2 ที่ ทญ ทิพาพร ออกแบบไว้ ทบทวน วรรณกรรม เรื่องปัจจัยเสี่ยง ต่อการเกิดโรค ฟันผุในเด็กเล็ก เก็บข้อมูล จาก คลินิกเด็กดี ของ ศอ 3 ปี สร้าง สมการทำนาย ความเสี่ยงของ ปัจจัยที่ทำให้ เกิดโรค พัฒนารูปแบบ การดำเนินงาน ใน คลินิกเด็กดี แล้วประเมินผล 5 ปี

3 ที่ ทญ ทิพาพร ออกแบบไว้ Review literature for caries risk factors Collect data from well baby clinic for 3 years Develop arithmetic prediction model Develop implementation model in carried out in Day Care Center 5 years

4 เปลี่ยนการออกแบบ เมื่อปี 2543 มีโครการวิจัย สุขภาพ เด็กไทยระยะ ยาวเกิดขึ้น ซื้อข้อมูลของ โครงการวิจัย นั้น นำมาสร้าง สมการทำนาย ความเสี่ยง ดำเนินาการ ทดลองใน ชุมชน 1-2 ปี มากที่สุดไม่เกิน 3 ปี

5 Change design Year 2000 Prospective cohort study carried out for 3 years Purchase data of that study and develop arithmetic model Implement in (a) community(ies) for 1-2 years Maximum not more than 3 years

6 สภาวะของ ชุมชน สภาวะของ ครอบครัว รูปแบบการ เลี้ยงดู ฟันผุ การมีขนมขาย ค่านิยมเรื่อง สุขภาพ สภาวะทาง เศรษฐกิจสังคม สภาวะการเลี้ยงดู การกินนม การให้อาหาร เสริม ปัจจัยใน ช่องปาก ระดับของปัจจัยการเกิดโรคฟันผุในเด็ก

7 Community condition Family condition Child care pattern Dental caries Availability of snack Value of Health Socio- economic status Parental care feeding Supplement food Intraoral factor Level of risk factors

8 ลักษณะการใช้เงิน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนารูปแบบการสร้าง เสริมทันตสุขภาพในคลินิก เด็กดีจากแบบจำลองความ เสี่ยงในการเกิดโรคฟันผุ Development of a Dental Health Promotion Program in Well Baby.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google