งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาการระบาดอาชีวอนา มัยและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการศึกษาวิทยาการ ระบาดที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาการระบาดอาชีวอนา มัยและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการศึกษาวิทยาการ ระบาดที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาการระบาดอาชีวอนา มัยและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการศึกษาวิทยาการ ระบาดที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ วัตถุประสงค์เฉพาะ 1. สามารถอธิบายปัจจัยทางอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลหรือผล กระทบต่อสุขภาพ 2. สามารถอธิบายลักษณะเฉพาะบุคคลที่เป็นอิทธิพลหรือปัจจัยทางอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 3. สามารถอธิบายปัจจัยการได้รับ ปริมาณ การติดตามตรวจสอบ และวิธีการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ปริมาณที่ได้รับและผลกระทบ 5. สามารถอธิบายความสัมพันธ์ปริมาณที่ได้รับและผลการตอบสนอง 6. สามารถประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงอันตราย

2 1. เป็นองค์ความรู้ที่ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 2. เป็นองค์ความรู้ที่ศึกษาถึงการเกิดโรค และวิธีการสืบสวน เพื่อสาเหตุของโรค ( เป็นศาสตร์แห่งการโรค ) 3. เป็นองค์ความรู้ที่ใช้ร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค สาระสำคัญและลักษณะของ การศึกษาวิทยาระบาด

3 วิทยาระบาด : เป็นศาสตร์ที่ศึกษาถึง การกระจายของ โรคในประชากรและปัจจัย ที่มีอิทธิพล อาชีวอนามัย : เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยโรครวมทั้ง อุบัติเหตุที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพของการ ประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม : สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต หรือเป็นสิ่งที่ มองเห็นด้วยตาเปล่าและไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง โดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น วิทยาการระบาดอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม : การศึกษาถึงปัจจัยทางอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลที่ก่อให้เกิด การเกิด การกระจายของโรค

4 บทบาทของวิทยาการระบาดต่อวิทยาศาสตร์ การแพทย์และการสาธารณสุข 1. การเรียนรู้เกี่ยวกับ Natural History ของโรค 2. การสอบสวนวิธีการติดต่อ (Mode of Transmission) ในโรคใหม่ ๆ 3. การค้นคว้าสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของ โรค 4. การป้องกันโรค 5. การตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาพอนามัย 6. การศึกษาขอบเขตของปัญหาใน ประชากร 7. การวางแผนงานและนโยบายด้าน สาธารณสุข 8. การตัดสินคดีความในศาล

5 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการเกิดการกระจายโรค Psychological Factors ปัจจัยทางจิต เช่นความเครียด ความกดดันภาระงาน ความสัมพันธ์ Biological Factors ปัจจัยทางชีวภาพ เช่นแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส พยาธิ Chemical Factors ปัจจัยทางเคมี เช่น โลหะหนัก สารปราบศัตรูพืช สารมลพิษ ต่างๆ Accident Factors ปัจจัยทางอุบัติเหตุ เช่น สภาพอันตราย ความเร็ว อิทธิพลจากแอลกอฮอล์ สารเสพติด Socio-Economic Factors ปัจจัยทางสังคมเศรษฐกิจ เช่น งบประมาณ การเมือง วัฒนธรรม ประเพณี Physical Factors ปัจจัยทางกายภาพ เช่น เสียง แสง ความร้อน รังสี กายศาสตร์

6 ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพล จากลักษณะเฉพาะบุคคล Genetic Factors ปัจจัยทางพันธุกรรม Nutrition โภชนาการ Disease โรคประจำตัว Sex เพศ Age อายุ Physical Condition สภาพร่างกาย Personality ลักษณะนิสัย

7 การได้รับปัจจัยและปริมาณที่ได้รับ Exposure and Dose ความเข้มข้นของสารมลพิษ 0 0 250 500 750 51015...0...1.0...2.0...3.0 คนตาย ( ต่อวัน ) SO pp m 2 Sm oke mg /m 3...0.25...0.5...0.75 วัน deaths smoke SO 2

8 การได้รับปัจจัยและปริมาณที่ได้รับ Exposure and Dose แนวคิด (Concept) - ปริมาณสิ่งอันตรายในสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์กับการตอบสนอง (dose-response relationship) - ต้องพิจารณาทั้งด้านระดับปริมาณและระยะเวลาสัมผัส (level and duration) - ความสัมพันธ์ปัจจัยสิ่งแวดล้อมและภาวะสุขภาพของประชาชน ประเภทของสัมผัสหรือได้รับ (Type of exposure) - ปริมาณภายนอกร่างกายที่ได้รับ (External (Total) exposure) เช่น ฝุ่น สารมลพิษอากาศ เสียง - ปริมาณที่ได้รับภายในร่างกาย (Internal (absorbed) exposure) เช่น ระดับตะกั่วในเลือด

9 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่ได้รับและการตอบสนองหรือผลกระทบ Dose-response relationship ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณที่ได้รับและการตอบสนองหรือผลกระทบ Dose-response relationship จำนวนร้อยละของ ประชากรที่ ประสิทธิภาพการได้ยิน ลดลง ความดังเฉลี่ยในระยะ 8 ชั่วโมง ทำงาน ( เดซิเบล ) ระยะเวลาสัมผัส ( ปี ) 51015 < 80 85 90 95 100 105 110 115 0 1 4 7 12 18 26 36 0 3 10 17 29 42 55 71 0 10 21 29 41 54 62 64

10 การติดตามผลตรวจสอบทางชีวภาพ (Biological monitoring) การติดตามผลตรวจสอบทางชีวภาพ (Biological monitoring) - เลือดและปัสสาวะ เช่น ระดับตะกั่ว, แคดเมี่ยม - เส้นผมเช่น methyl mercury - เล็บเช่น สารหนู - อุจจาระเช่น สารมลพิษจากอาหาร - น้ำนมเช่น สารปราบศัตรูพืช ชนิดออร์แกนโนคลอรีนสารได ออกซินสารโพลิคลอริเนตเตต ไบพีนิล

11 ปริมาณที่ได้รับและผลกระทบ Dose-effect relationship 1020304050607080 Carboxyhaemoglobin in blood (%) Degree of Effect slight headach e Headache,d izziness Nausea,blackouts Unconsclousness Death


ดาวน์โหลด ppt วิทยาการระบาดอาชีวอนา มัยและสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ทั่วไป เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการศึกษาวิทยาการ ระบาดที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google