งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบาดวิทยาคืออะไร? การเกิดโรคประชากร • การกระจาย บุคคล เวลา สถานที่ • ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยป้องกัน การศึกษา การป้องกัน ควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบาดวิทยาคืออะไร? การเกิดโรคประชากร • การกระจาย บุคคล เวลา สถานที่ • ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยป้องกัน การศึกษา การป้องกัน ควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบาดวิทยาคืออะไร? การเกิดโรคประชากร • การกระจาย บุคคล เวลา สถานที่ • ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยป้องกัน การศึกษา การป้องกัน ควบคุมโรค

3 นักระบาดวิทยา : ผู้ทำการศึกษา (study) เรื่องราวเกี่ยวกับ ผู้ทำการศึกษา (study) เรื่องราวเกี่ยวกับ การเกิด (occurence) การกระจาย (distribution) ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค (risk factors) ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการระบาด แนวทางในป้องกันและควบคุมโรค (prevention&control) เวลา บุคคล สถานที่

4  โรคต่างๆไม่ได้เกิดด้วย ความบังเอิญ  โรคต่างๆ สามารถป้องกัน ได้  การป้องกันโรคได้มี ประสิทธิผลมากกว่าการ รักษาโรค  โรคต่างๆไม่ได้เกิดด้วย ความบังเอิญ  โรคต่างๆ สามารถป้องกัน ได้  การป้องกันโรคได้มี ประสิทธิผลมากกว่าการ รักษาโรค ปรัชญา

5 Agent สิ่งก่อโรค เช่น เชื้อโรค.. Ho st คน Environ ment สิ่งแวดล้อม Epidemiologic Triangle

6 ความสัมพันธ์ของการเกิดโรค ระหว่าง Host - Agent - Environment Host : สังขาร - เรือนร่าง ปัจจัย : - ทางชีวภาพ : ผิวหนัง น้ำตา อายุ เพศ เชื้อชาติ : ภูมิคุ้มกันจำเพาะ - ได้จากธรรมชาติ - จากการทำเทียม - ทางพฤติกรรม : การใช้น้ำ การ บริโภคอาหาร การขับถ่าย Personal Hygine อาชีพ การออกกำลัง กาย

7 Agent : ตัวก่อเกิดโรค ได้แก่ - ตัวก่อโรคทางฟิสิกส์, เคมี, เชื้อโรค ปัจจัย : - ปริมาณของตัวก่อโรค - ความรุนแรง - ระยะเวลาที่สัมผัส

8 Environment : สิ่งแวดล้อม - ทางกายภาพ - ทางเคมี ในน้ำ พื้นดิน อากาศ - ทางสังคมเศรษฐกิจ

9 การกระจายของโรค 1. ตัวแปรด้านบุคคล (Person) : อายุ : เพศ : เชื้อชาติ : อาชีพ : ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม : สถานภาพสมรส : การศึกษา

10 2. ตัวแปรด้านสถานที่ (Place) : ระหว่างประเทศ : ระหว่างเมือง - ชนบท : ระหว่างภาคหรือจังหวัด : การกระจายในพื้นที่ธรรมชาติ : ในชุมชนที่จำกัด

11 3. ตัวแปรด้านเวลา (Time) : การระบาดตามฤดูกาล : การระบาดตามรอบปี

12 การตรวจจับการระบาด แหล่งที่มาของข่าวการระบาด :  เครือข่าย SRRT  บุคคลากรที่ดูแลผู้ป่วย  ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค  ประชาชน  สื่อต่างๆ : Newspaper, TV, Internet

13 ทำอย่างไรจึงจะป้องกัน ควบคุมโรคได้ ?  โรคนี้ เป็นปัญหาหรือไม่  โรคนี้ เกิดกับใคร  เกิดที่ไหน  เกิดจากเชื้ออะไร  ป่วยได้อย่างไร  มีวิธีควบคุมอย่างไร  มีวิธีป้องกันอย่างไร

14 Surveillance : General principles ด้านการดูแลรักษา ด้านสาธารณสุข Reporting Feedback ข้อมูลผู้ป่วยฐานข้อมูล ตัดสินใจ action ประเมินผล วิเคราะห์ แปรผล 506 SRRT เรื่ อง น่า เบื่ อ

15 นิยามการระบาด การระบาดคือ การมี ผู้ป่วยจำนวนที่ มากกว่าปกติกว่าที่ คาดหมายไว้ ใน สถานที่ และ เวลานั้น อย่างไรคือปกติ ?

16 การมีผู้ป่วยมากกว่า ปกติ  เทียบกับ  ค่า Median จำนวนผู้ป่วย ณ ช่วงเวลา เดียวกัน 5 ปีย้อนหลัง

17 การหาค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 25502549254825472546 มกราคม1093312202109411230612993 กุมภาพันธ์104309610112211382311946 มีนาคม1054011691100021353812270 ตาราง จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจำแนกตามรายเดือน จังหวัดแห่งหนึ่ง

18 Surveillance Information for action ถูกต้อง รวดเร็ว รายงาน ทางด้าน สถิติ

19 Emerging / Re- emerging diseases 1997: A 3-year old boy, case of Avian Flu (H5N1) in Hong Kong alerted the public health people around the world to start a full scale investigation. บางครั้งการพบผู้ป่วยเพียงรายเดียวก็ อาจเป็นการระบาด

20 นิยามศัพท์  Endemic = การเกิดโรคเป็นประจำใน ท้องถิ่น  Epidemic = Outbreak Outbreak -> เร่งด่วน, รวดเร็ว Epidemic -> ขยายวงกว้าง  Cluster = ความเป็นกลุ่มก้อนของผู้ป่วย ตามบุคคล, เวลา, สถานที่  Pandemic = การระบาดที่ขยายวงกว้าง ไปหลายประเทศ, หลายภูมิภาคทั่วโลก

21 กำหนดมาตรการควบคุมโรค สามารถกระทำได้ ตั้งแต่เริ่มมีการระบาด กำจัด / ควบคุมแหล่งโรค แหล่งแพร่เชื้อ ตัดทางแพร่กระจาย (Mode transmission) ปกป้องประชากรกลุ่มเสี่ยง หลักการควบคุมโรค การสอบสวนทางระบาดวิทยา

22 การเตรียมทีม – เตรียมทีมและบทบาทหน้าที่ของสมาชิก • ทีมในสนาม ( ออกพื้นที่ ) ได้แก่ หัวหน้าทีม นักระบาดวิทยา logistics ทีมสัมภาษณ์ เก็บ สิ่งส่งตรวจ ฯลฯ • ทีมนอกสนาม ( สนับสนุน ) ได้แก่ แพทย์ ที่ ปรึกษาทีม ผู้เชี่ยวชาญ ทีมห้องปฏิบัติการ ฯลฯ – กำหนด วัตถุประสงค์ ของการออก สอบสวนโรค – เครื่องมือและความรู้ที่จำเป็น เช่น แบบ สอบสวนโรค อุปกรณ์เก็บและนำส่งสิ่งส่ง ตรวจ ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ – ช่องทางการติดต่อสื่อสาร

23


ดาวน์โหลด ppt ระบาดวิทยาคืออะไร? การเกิดโรคประชากร • การกระจาย บุคคล เวลา สถานที่ • ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยป้องกัน การศึกษา การป้องกัน ควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google