งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GMO SAFETY ASSESSMENT Sumol Pavittranon, Ph. D. มาตรการควบคุม GMO ใน ประเทศไทย ปลอดภัยที่จะปลูก และเลี้ยง ปลอดภัยที่จะกิน หรือ เป็นยา ปลอดภัยต่อ สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GMO SAFETY ASSESSMENT Sumol Pavittranon, Ph. D. มาตรการควบคุม GMO ใน ประเทศไทย ปลอดภัยที่จะปลูก และเลี้ยง ปลอดภัยที่จะกิน หรือ เป็นยา ปลอดภัยต่อ สิ่งแวดล้อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 GMO SAFETY ASSESSMENT Sumol Pavittranon, Ph. D.

3 มาตรการควบคุม GMO ใน ประเทศไทย ปลอดภัยที่จะปลูก และเลี้ยง ปลอดภัยที่จะกิน หรือ เป็นยา ปลอดภัยต่อ สิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กระทรวง สาธารณสุข กระทรวงวิทยาศา สตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

4 กระทรวงสาธารณสุข ดูแลความปลอดภัยอาหาร GMF ตาม พรบ. อาหาร ( สนอย.) Pre และ Post Marketing Surveillance ( อย. และ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ) ติดตามผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน เช่น การเกิดปัญหาภูมิแพ้ ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริโภค ห้องปฏิบัติการตรวจ GMF เปิดดำเนินการ แล้วที่กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ วิจัย ประเมินความปลอดภัยของอาหาร GMF ที่ผลิตในประเทศไทย

5 ตัวอย่าง GMF มะละกอ

6 Agrobacterium Method DNA gene transfer plasmid Agrobacterium tumefaciens bacterial chromosome gene insertion Transformed plant cell with gene gene nucleus plant chromosome

7 Plant Tissue Culture Process gene Transformed plant cell with gene

8 Cry I A ( c ) Protein toxin NPT II Enzyme DNA ของ ฝ้าย BT

9 การประเมินความปลอดภัย GMF Substantial Equivalent Molecular Evaluation Nutritional Evaluation Allergenicity Evaluation Toxicology Evaluation

10 1. ประเมินก่อนการผลิต GMO Gene และ ผลิตผลที่ได้จาก Gene ประวัติการใช้พืชนั้นเป็น อาหาร ศึกษาในแง่พิษวิทยา สาร ภูมิแพ้ และโภชนาการของ พืชนั้น

11 2. ประเมินความปลอดภัยทั่วไป ความคงตัวและการแสดงออก ของสารพันธุกรรมใหม่ การถ่ายทอดของสาร พันธุกรรมไปยังจุลินทรีย์ที่อยู่ ในลำไส้ ธรรมชาติการแสดงออกของ โปรตีนตัวใหม่

12 3. ประเมินข้อมูลทางด้าน โภชนาการ สารอาหาร ระดับ Nutrient ส่วนประกอบของอาหาร ทั้งหมด การดูดย่อย ระดับ Anti-Nutrient

13 4. ประเมินข้อมูลทางด้านสาร ภูมิแพ้ วิเคราะห์ส่วนประกอบของ ผลิตผล ทดสอบ Stability ของโปรตีน in vitro ทดสอบในสัตว์ทดลอง in vivo, IgE Skin prick test ทดสอบกับมนุษย์ Double Blind Placebo Challenge Test ( ถ้าจำเป็น )

14 5. ประเมินข้อมูลทางด้าน พิษวิทยา วิเคราะห์ส่วนประกอบของ ผลิตผล ทดสอบ toxicity ของโปรตีน, GMO, GMF ทดสอบในสัตว์ทดลอง Acute, Chronic Toxicity test, animal feeding study Patch test Carcinogenicity, developmental toxicity

15 The Composition analysis n Protein n Carbohydrate n Fatty Acids n Amino Acids n Gossypol n CPFA n Ash n Moisure

16 Toxicity or Allergenicity Concerns Cry1Ac and NPTII: –Are from sources with no history of toxicity or allergy –Do not resemble known toxins or allergens –Have functions which are well understood –Are rapidly degraded in the stomach (within minutes) –Are safe, as confirmed by the lack of adverse effects in mice at high levels of consumption

17 Cry1Ac: insecticidal proteins (Bt proteins) produced in nature by Bacillus thuringiensis Toxicity to a small group of insects (e.g. Cotton Bollworm) Binds to midgut of sensitive insects but not to unaffected insects or mammals Has not shown any adverse effects after extensive short and long term safety testing of microbial Bt products Used safely for nearly 40 years in microbial insecticides

18 NPTII Protein n Neomycin phosphotransferace is the selectable marker used in plant transformation procedures n Inactivates neomycin or kanamycin antibiotics n Isolated from prokaryotic transposon Tn5, common in soil and human gut

19 Summary for concerns Food allergy Nutritional composition Unintended effect Other toxicology


ดาวน์โหลด ppt GMO SAFETY ASSESSMENT Sumol Pavittranon, Ph. D. มาตรการควบคุม GMO ใน ประเทศไทย ปลอดภัยที่จะปลูก และเลี้ยง ปลอดภัยที่จะกิน หรือ เป็นยา ปลอดภัยต่อ สิ่งแวดล้อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google