งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมิน ความปลอดภัยของอาหารที่ผลิต โดยใช้จุลินทรีย์ดัดแปลง พันธุกรรมโดยเทคนิครีคอม บิแนนท์ดีเอ็นเอ ดร. สิรินมาส คัชมาตย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมิน ความปลอดภัยของอาหารที่ผลิต โดยใช้จุลินทรีย์ดัดแปลง พันธุกรรมโดยเทคนิครีคอม บิแนนท์ดีเอ็นเอ ดร. สิรินมาส คัชมาตย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมิน ความปลอดภัยของอาหารที่ผลิต โดยใช้จุลินทรีย์ดัดแปลง พันธุกรรมโดยเทคนิครีคอม บิแนนท์ดีเอ็นเอ ดร. สิรินมาส คัชมาตย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

2 What is there that is not poison? All things are poison and nothing (is) without poison. Solely the dose determines that a thing is not a poison. Paracelsus (1493-1541)

3 อาหารที่ผลิตจากจุลินทรีย์ ดัดแปลงพันธุกรรม อาหารที่ผลิตจากการใช้จุลินทรีย์สายพันธ์ที่ ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมในกระบวนการ ผลิต หรือแปรรูปอาหาร จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรมในแนวทางการ ปฏิบัติฉบับนี้ หมายถึงจุลินทรีย์ที่ได้จากการ ปรับปรุงพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ สมัยใหม่ สายพันธุ์จุลินทรีย์ที่มีประวัติความ ปลอดภัยในการใช้และมีจุดประสงค์ของการ ใช้เพื่อผลิตอาหารอย่างชัดเจน

4 การประเมินความปลอดภัยของ อาหารที่ผลิตจาก จุลินทรีย์ดัดแปลงพันธุกรรม วัตถุประสงค์ ปลอดภัยเทียบเท่ากับอาหาร คู่เปรียบที่มีอยู่ในธรรมชาติในด้านสารอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ : substantial equivalence ( ความเทียบเท่าโดย สาระสำคัญ ) พิจารณาแต่ละกรณี – ความแตกต่างในรายละเอียดการดัดแปลง พันธุกรรม

5 สารที่ถูกแสดงออก (expressed substances) ชนิด หน้าที่ และปริมาณในอาหาร – โปรตีน : โครงสร้าง หน้าที่ ความเสถียร ต่อความร้อน กระบวนการแปรรูปอาหาร การถูกย่อยสลายในระบบจำลองของ กระเพาะอาหารและลำไส้ ข้อมูลการ บริโภค การทดสอบความเป็นพิษใน สัตว์ทดลอง – ไม่ใช่โปรตีน พิจารณาแตกต่างกัน ขึ้นอยู่ กับแต่ละกรณี

6 ข้อมูลทางพิษวิทยาที่ใช้ในการ ประเมิน ความปลอดภัย การศึกษาทางระบาดวิทยา การศึกษาทางคลีนิค การศึกษาโดยใช้สัตว์ทดลอง การศึกษาในหลอดทดลอง (in vitro studies) Structure-Activity-Relationship (SAR)

7 การศึกษาโดยใช้สัตว์ทดลอง : ข้อดี ควบคุมขนาดและวิธีการได้รับสัมผัสและ สภาพแวดล้อม ประเมินผลการศึกษาว่าเกิดขึ้นเนื่องจากสาร ที่ทดสอบ สัตว์ทดลองหรือสภาพแวดล้อม สามารถตรวจวัดการตอบสนองได้หลายชนิด ศึกษากลไกการเกิดพิษ

8 การศึกษาโดยใช้สัตว์ทดลอง : ข้อเสีย การทำนาย (Extrapolation) ในสัตว์ทดลอง เทียบกับในมนุษย์ – การตอบสนอง – ความเข้มข้นของสารที่ต้องการทดสอบ – เวลาการได้รับสัมผัส

9 Acute Oral Toxicity single dose test with a 14-day observation period endpoints: mortality and gross necropsy does not provide information on the dose-response relationship Sensitisation is caused by long-term changes in the immune system and could not be detected by acute toxicity testing.

10 US, FDA Redbook Subchronic >= 90 days >= 3 treated group >= 20 animals/gender/grou p Chronic >= 12 months >= 3 treated group >= 20 animals/gender/grou p

11 Subchronic and Chronic rodent oral toxicity studies Gross necropsy and tissue collection organ weights: adrenals, kidneys and liver Histopathology: target tissues and gross lesions for all animals, all tissues for all high-dose, control animals and all animal killed or died on study and selected tissues for all intermediate- dose animals

12 In Vitro Studies heat/process stability in vitro digestability in gastic fluid ELISA or RAST to identify the presence of food-specific IgE within serum

13 Structure-Activity Relationship (SAR) ความเหมือนกันของลำดับกรดอะมิโนของ โปรตีนใหม่ที่เกิดขึ้น เทียบกับลำดับกรดอะมิ โนของโปรตีนที่เป็นสารพิษ สารต้าน โภชนาการ

14 การทดสอบความปลอดภัยใน สัตว์ทดลอง โดยใช้ whole food ส่วนประกอบหลากหลายชนิด และ ส่วนประกอบแต่ละชนิดมีองค์ประกอบพื้นฐาน และคุณค่าทางโภชนาการแตกต่างกัน ปริมาณการบริโภคอาหาร สภาวะโภชนาการ ออกแบบการทดลองอย่างเหมาะสม

15 General Aspects All safety testing should be performed according to GLP (Good Laboratory Practice). Only validated and generally accepted methods should be applied. A detailed description of material and methods should be provided for each analysis. Measurement errors and limits of measurements should be specified.


ดาวน์โหลด ppt แนวทางปฏิบัติสำหรับการประเมิน ความปลอดภัยของอาหารที่ผลิต โดยใช้จุลินทรีย์ดัดแปลง พันธุกรรมโดยเทคนิครีคอม บิแนนท์ดีเอ็นเอ ดร. สิรินมาส คัชมาตย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google