งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน
แนวทางการดำเนินงานของ ศทส. ปี โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน JHCIS เป็นโปรแกรม Open Source ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆ ส่งออก 21 แฟ้ม และ ส่งข้อมูล OP/PP Package ให้ สปสช.ได้ สนับสนุนโดย ทีมงาน JHCIS ของศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้งานได้ครอบคลุมข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้อย่างเป็นระบบ สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อรายงานต่างๆ ทั้งที่ส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาคต้องการ โดยใช้เทคโนโลยี Open Source Technology ทั้งหมด  ...สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการทั้ง Windows, Ubuntu, Linux ฯลฯ...

3 คลังข้อมูลด้านสาธารณสุข (21 แฟ้ม)
แนวทางการดำเนินงานของ ศทส. ปี  PROVIS Datacenter คลังข้อมูลด้านสาธารณสุข (21 แฟ้ม) ในระดับ จังหวัด เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการนำเข้าข้อมูลของทุกหน่วยบริการในจังหวัด เพื่อให้สามารถนำเข้าข้อมูล 21 แฟ้มตามประกาศโครงสร้างของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อนำส่งข้อมูลให้ สนย. และ สปสช. ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขได้

4 แนวทางการดำเนินงานของ ศทส. ปี 55-56 ...
Health Data Center : HDC คลังข้อมูลของจังหวัด (43 แฟ้ม) ตามนโยบายผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการนำเข้าข้อมูลของทุกหน่วยบริการในจังหวัด เพื่อให้สามารถนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้มตามประกาศโครงสร้างของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ใน 5+22 จังหวัด (18 เขตตรวจราชการ) นำร่อง เพื่อนำส่งข้อมูลให้ สนย. อย่างถูกต้อง ตลอดจนนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขได้

5 แนวทางการดำเนินงานของ ศทส. ปี 55-56...
J-iPad พัฒนาระบบสารสนเทศเก็บแฟ้มข้อมูลระดับหลังคาเรือน บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา หน้าจอสัมผัส (JHCIS for iPad) เพื่อช่วยใช้ในการเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือน บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน และบริการ สุขภาพ ด้วย iPad โดยมีการ เชื่อมต่อ ข้อมูลกับ JHCIS ...ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้โปรแกรม เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้สมัครเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมระดับองค์กรกับบริษัทแอปเปิ้ลแล้ว ... JHCIS Datacenter สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน ให้ตอบโจทย์ ผู้ใช้งานและผู้บริหาร ทั้งในระดับ สสอ. และ สสจ. โดยดูภาพรวมข้อมูลและรายงานต่างๆ พัฒนาระบบ CHP54 : Citizen Health Profile โครงการพัฒนา เชื่อมต่อผู้ป่วยนอกรายบุคคล ร่วมกับ สปสช. การพัฒนาต้นแบบ Prototype การประมวลผลกระจายแบบเสมือนภายใต้ สถาปัตยกรรมรวมศูนย์ (Virtual Distributed with Centralized Computing Technology) โดยมี PROVIS ที่ติดตั้งบน Data Center เสมือน ใน 3 จังหวัดนำร่อง ราชบุรี นครศรีธรรมราช และยโสธร

6 วิเคราะห์ระบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับโรงพยาบาล
แนวทางการดำเนินงานของ ศทส. ปี Mapping ฐานข้อมูล JHCIS ไปสู่มาตรฐานข้อมูล แฟ้ม ร่วมกับ เนคเทค เพื่อทำ Datacenter ใน 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ พิษณุโลก พังงา อุดรธานี ระยอง และแพร่ และผู้บริหารมีนโยบายขยายใน 18 เขตตรวจราชการ โดยมีตัวแทน เขตละ 1 จังหวัด (รวม 22 จังหวัดนำร่อง) Convert HOSxP PCU To JHCIS เสร็จภายในเดือน มิถุนายน 55 วิเคราะห์ระบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับโรงพยาบาล ใช้ Open source ( Java + MySQL) เช่นดียวกับ JHCIS พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ เริ่มจากโรงพยาบาลชุมชน ไปจนถึงโรงพยาบาลศูนย์ ....รับสมัคร โรงพยาบาลนำร่องเพื่อร่วมทีมงานในการพัฒนาระบบโรงพยาบาล....

7 ทีม JHCIS - PROVIS สมบูรณ์ ทรัพย์ล้น ทิพย์วรรณ ยงศิริวิทย์ สินีนาฏ
พรัดมะลิ สัมฤทธิ์ สุขทวี ดุลยวัฒน์ มาป้อง  จริยา มอบนรินทร์ กนกวรรณ มาป้อง จันทิพย์ ภูริทัตกุล สาโรจน์ บุญเกิด วรพจน์ สหัสนฤภัยพงษ์  พงศธร ไชยโยธา ทวีศักดิ์ พรหมวิเศษ ชัยวัฒน์ ไพบูลย์พุฒิพงศ์  ลีนวัตร พาพะหม   ปุณยภา พงษ์สวัสดิ์  เพ็ญนภา ภู่พานิชย์ 

8

9 ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ ศูนย์สุขภาพชุมชน

10 หน้าจอ บันทึกประวัติผู้ป่วย
1 3 บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน 2

11 บันทึกข้อมูลเบื้องต้น ในการให้บริการ
บันทึกอาการเบื้องต้น กำหนดสิทธิ เรียกดูประวัติการป่วยและรับยา

12 Mobile Application JHCIS for iPad
พัฒนาระบบสารสนเทศเก็บแฟ้มข้อมูลระดับหลังคาเรือน บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา หน้าจอสัมผัส (JHCIS on iPad) เพื่อช่วยใช้ในการเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น * เปิดเวป jhcis.net ด้วย iPad เพื่อติดตั้งผ่านเวปทันที

13 ส่งข้อมูลจาก JHCIS ไปใช้งานบน iPad
ใช้โปรแกรม Autosync เพื่อส่งข้อมูลออกจาก JHCIS (Transfer > Export to iPad) 1.)เลือกหมู่บ้านที่ต้องการ 2.)กดAdd เพิ่มหมู่บ้าน 3.)กดRemove ลบหมู่บ้าน 4.)เลือกที่เก็บไฟล์ส่งออก คลิก Export Data to iPad จะได้ไฟล์ Data_to_iPad.dat

14 ส่งไฟล์ข้อมูลเข้า iPad ด้วย iTunes
1.เสียบUSB ขณะเปิด iTunes 2.คลิกชื่อเครื่อง ipad 3.คลิก Apps 4.คลิก JHCIS for iPad 5.คลิก Add เพื่อส่งไฟล์เข้า iPad

15 นำไฟล์ข้อมูลออกจาก iPad ด้วย iTunes
1.คลิก Save to.. ใช้โปรแกรม Autosync เพื่อนำเข้าข้อมูลจาก iPad (Transfer > Import from iPad) - เลือกไฟล์ที่ส่งออกมาจาก iPad Data_to_JHCIS.dat - คลิก Transfer Data to JHCIS

16 PROVIS + JHCIS Smart Card Reader
เจ้าหน้าที่ใช้บัตรประชาชนในการล็อกอินเข้าใช้ งาน อ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้รับบริการเพื่อบันทึกประวัติบุคคล อ่านบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบริการ เพื่อค้นหาประวัติและส่งเข้าคิวรับบริการ อ่านบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบริการ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ประกันสุขภาพ อ่านบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบริการ เพื่อตรวจสอบประวัติการรับบริการจาก เซิร์ฟเวอร์ PROVIS ของ สสจ. 05/04/60 16 16

17 ภาพรวม JHCIS กับ บัตรประจำตัวประชาชน
สสจ. ศทส.สป.สธ. เรียกขอค่าคอนฟิก การเชื่อมต่อ เซิร์ฟเวอร์ สสจ. ค้นประวัติการรับบริการ 50 ครั้งล่าสุด ตรวจสอบสิทธิ์ ประกันสุขภาพ อ่านข้อมูลจากหน้าบัตรประจำตัว ปชช. เข้าสู่ระบบงาน JHCIS เพื่อ ค้นหาข้อมูล หรือ เพื่อบันทึกข้อมูล รพ.สต./PCU 05/04/60 17 17 17

18 คุณสมบัติการทำงานของ JHCIS
สามารถกรอกเลขที่บัตรประชาชนเข้าในข้อมูลผู้ใช้งานระบบได้ สามารถอ่านบัตรประชาชนในการล็อกอินเข้าใช้งานระบบได้ สามารถอ่านบัตรประชาชนเพื่อบันทึกประวัติผู้ป่วยใหม่ สามารถอ่านบัตรประชาชนเพื่อค้นหาประวัติผู้ป่วย สามารถอ่านบัตรประชาชน เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ PROVIS ของ สสจ. เพื่อตรวจสอบประวัติการรับบริการ 50 ครั้งล่าสุด ในหน่วยบริการภายในเขตจังหวัด สามารถอ่านบัตรประชาชนแล้วเชื่อมต่อกับ เว็บเซอร์วิส UC Search ของ สปสช. เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การประกันสุขภาพ 05/04/60 18 18

19 การใช้งาน JHCIS กับ Smart Card (ต่อ)
เสียบบัตรประจำตัว ปชช. ค้นหาประวัติผู้รับบริการ หากค้นพบ ก็ส่งเข้ารับบริการ ได้ทันที 05/04/60 19 19

20 การใช้งาน JHCIS กับ Smart Card (ต่อ)
ค้นหาประวัติผู้รับบริการไม่พบ ก็สามารถเพิ่มประวัติบุคคลใหม่ได้ 05/04/60 20 20

21 การใช้งาน JHCIS กับ Smart Card (ต่อ)
คลิก รวมข้อมูล และ ตกลง เพื่อเพิ่มบุคคลใหม่จากหน้าบัตรประจำตัว ปชช. 05/04/60 21 21

22 ระบบข้อมูล PROVIS Datacenter
เว็บแอพพลิเคชั่น PROVIS-REPORT (JasperServer) เว็บแอพพลิเคชั่น PROVIS เว็บแอพพลิเคชั่น PROVIS GIS MySQL JASPERSERVER MySQL PROVISDB PostgreSQL PROVISGIS ระบบนำเข้าข้อมูล (Extract Transform Load : ETL) 21 แฟ้ม (OP/PP) รพ.สต./รพ. 12 แฟ้ม (IPD/OPD) รพช./รพท./รพศ. DBPOP (ประชากร/สิทธิ์) สปสช. ข้อมูลการตาย สนย.สธ. ข้อมูลการเกิด สนย.สธ. NCD Kalasin Model ระบาดวิทยา ผู้พิการ Drug Allergy

23 HIS รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. ส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม (F21, FOP, FPP)
ผังการส่งข้อมูล OP/PP เซิร์ฟเวอร์ สปสช. เซิร์ฟเวอร์ สสจ. (3) อัปโหลด/นำเข้า ไฟล์ FOP.ZIP, FPP.ZIP ไปที่เว็บ REP-OP สปสช. (1) อัปโหลด/นำเข้า ไฟล์ F21, FOP, FPP (2) ดาวน์โหลด ไฟล์ FOP.ZIP, FPP.ZIP จากเว็บ PROVIS สสจ. HIS รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. ส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม (F21, FOP, FPP) PC/Notebook สสจ. 05/04/60 23 23 23

24 PROVIS WEB APPLICATION
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข หน้าหลัก หน้าหลักเว็บ PROVIS เวอร์ชั่น 24

25 PROVIS WEB APPLICATION
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข หน้าหลัก (ต่อ) หน้าหลักเว็บ PROVIS เวอร์ชั่น 25

26 PROVIS WEB APPLICATION
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข รายงานข้อมูลโรคเรื้อรัง หน้าหลักรายงานข้อมูลโรคเรื้อรัง 26

27 PROVIS WEB APPLICATION
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข รายงานจำนวนผู้คัดกรองความดันโลหิตสูง ที่ BP ครั้งที่ 2 >= 120/80 mmHg ตัวอย่างรายงานเมนูโรคเรื้อรัง (รายงานจำนวนผู้คัดกรองความดันโลหิตสูง ที่ BP ครั้งที่ 2 >= 120/80 mmHg) 27

28 PROVIS WEB APPLICATION
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข รายงานค่าใช้จ่าย,ประสิทธิภาพ,ส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค,โภชนาการ เมนูรายงานข้อมูลค่าใช้จ่ายและปรสิทธิภาพบริการ,ข้อมูลส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค,ข้อมูลด้านโภชนาการ 28

29 PROVIS WEB APPLICATION
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข รายงานการวางแผนครอบครัว,ประกันสุขภาพ,งานอนามัยแม่และเด็ก เมนูรายงานข้อมูลการวางแผนครอบครัว,ข้อมูลประกันสุขภาพ,ข้อมูลงานอนามัยแม่และเด็ก 29

30 PROVIS WEB APPLICATION
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข รายงานครัวเรือนและสุขาภิบาล,ข้อมูลด้านประชากร เมนูรายงานข้อมูลครัวเรือนและสุขาภิบาล,ข้อมูลด้านประชากร 30

31 PROVIS WEB APPLICATION
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข ภาพรวมผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข หน้าจอรายงานภาพรวมผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข 31

32 PROVIS WEB APPLICATION
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข OP ON TOP อัตราการให้บริการผู้ป่วยนอก หน้าจอรายงาน OP ON TOP อัตราการให้บริการผู้ป่วยนอก เปรียบอัตราผู้มารับบริการระหว่างแม่ข่ายบริการกับลูกข่ายบริการ 32

33 PROVIS WEB APPLICATION
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข OP ON TOP อัตราการให้บริการผู้ป่วยนอก (ต่อ) หน้าจอรายงาน OP ON TOP อัตราการให้บริการผู้ป่วยนอก กราฟเปรียบเทียบเป็นรายเดือน 33

34 PROVIS WEB APPLICATION
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข NCD การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หน้าจอรายงานข้อมูลการขึ้ทะบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 34

35 PROVIS WEB APPLICATION
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข PP การส่งเสริมป้องกันโรคพื้นฐาน หน้าเมยูรายงานข้อมูลการส่งเสริมป้องกันโรคพื้นฐาน 35

36 PROVIS WEB APPLICATION
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข รายงาน การให้บริการสร้างเสริมและป้องกันโรค 36

37 ตัวชี้วัด: การให้บริการผู้ป่วยนอก ของ รพ.สต. ขนาดใหญ่ และ รพ.แม่ข่าย
ตัวชี้วัด: การให้บริการผู้ป่วยนอก ของ รพ.สต. ขนาดใหญ่ และ รพ.แม่ข่าย 05/04/60

38 ตัวชี้วัด: ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูงมีการลงทะเบียนที่ รพ.สต. เพิ่มขึ้น
05/04/60

39 การพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข
สสจ./รพศ./รพท เชื่อมโยงกับเครือข่ายภายใน

40 แผนผังการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของส่วนภูมิภาค
สป.สช รพศ/รพท 1Mbps (MPLS) 64 Kbps (เฉพาะข้อมูล) 4 Mbps ประสานงานกับ กระทรวง ICT ในการจัดทำโครงการ บอร์ดแห่งชาติ เพื่อขยายแบนด์บิด ให้หน่วยงาน Internet Leased line,ADSL,IPStar รพ.สต

41 Thank you Questions & Answers


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google