งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2 โปรแกรมระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน JHCIS เป็นโปรแกรม Open Source ไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆ ส่งออก 21 แฟ้ม และ ส่งข้อมูล OP/PP Package ให้ สปสช.ได้ สนับสนุนโดย ทีมงาน JHCIS ของศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใช้งานได้ครอบคลุมข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้อย่างเป็นระบบ สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อรายงานต่างๆ ทั้งที่ส่วนกลางและ ส่วนภูมิภาคต้องการ โดยใช้เทคโนโลยี Open Source Technology ทั้งหมด...สามารถใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการทั้ง Windows, Ubuntu, Linux ฯลฯ... แนวทางการดำเนินงานของ ศทส. ปี 55-56...

3 PROVIS Datacenter คลังข้อมูลด้านสาธารณสุข (21 แฟ้ม) ในระดับ จังหวัด เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการนำเข้าข้อมูลของทุกหน่วยบริการในจังหวัด เพื่อให้สามารถ นำเข้าข้อมูล 21 แฟ้มตามประกาศโครงสร้างของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อ นำส่งข้อมูลให้ สนย. และ สปสช. ได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ ประโยชน์ ในการวางแผนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขได้ แนวทางการดำเนินงานของ ศทส. ปี 55-56...

4 Health Data Center : HDC คลังข้อมูลของจังหวัด (43 แฟ้ม) ตามนโยบายผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการนำเข้าข้อมูลของทุกหน่วยบริการในจังหวัด เพื่อให้สามารถนำเข้าข้อมูล 43 แฟ้มตามประกาศโครงสร้างของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ใน 5+22 จังหวัด (18 เขตตรวจราชการ) นำร่อง เพื่อนำส่งข้อมูลให้ สนย. อย่างถูกต้อง ตลอดจนนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ ในการวางแผนการ ดำเนินงานด้านสาธารณสุขได้ แนวทางการดำเนินงานของ ศทส. ปี 55-56...

5 J-iPad พัฒนาระบบสารสนเทศเก็บแฟ้มข้อมูลระดับหลังคาเรือน บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา หน้าจอสัมผัส (JHCIS for iPad) เพื่อช่วยใช้ในการเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือน บันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้าน และบริการ สุขภาพ ด้วย iPad โดยมีการ เชื่อมต่อ ข้อมูลกับ JHCIS...ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการใช้โปรแกรม เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้สมัครเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมระดับองค์กรกับบริษัทแอปเปิ้ลแล้ว... JHCIS Datacenter สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและศูนย์สุขภาพชุมชน ให้ตอบโจทย์ ผู้ใช้งานและผู้บริหาร ทั้งในระดับ สสอ. และ สสจ. โดยดูภาพรวมข้อมูลและรายงานต่างๆ พัฒนาระบบ CHP54 : Citizen Health Profile โครงการพัฒนา เชื่อมต่อผู้ป่วยนอกรายบุคคล ร่วมกับ สปสช. การพัฒนาต้นแบบ Prototype การประมวลผลกระจายแบบเสมือนภายใต้ สถาปัตยกรรมรวมศูนย์ (Virtual Distributed with Centralized Computing Technology) โดยมี PROVIS ที่ติดตั้งบน Data Center เสมือน ใน 3 จังหวัดนำร่อง ราชบุรี นครศรีธรรมราช และยโสธร แนวทางการดำเนินงานของ ศทส. ปี 55-56...

6 Mapping ฐานข้อมูล JHCIS ไปสู่มาตรฐานข้อมูล 43 + 17 แฟ้ม ร่วมกับ เนคเทค เพื่อทำ Datacenter ใน 5 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ พิษณุโลก พังงา อุดรธานี ระยอง และแพร่ และผู้บริหารมีนโยบายขยายใน 18 เขตตรวจราชการ โดยมีตัวแทน เขตละ 1 จังหวัด (รวม 22 จังหวัดนำร่อง) Convert HOSxP PCU To JHCIS เสร็จภายในเดือน มิถุนายน 55 วิเคราะห์ระบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับโรงพยาบาล ใช้ Open source ( Java + MySQL) เช่นดียวกับ JHCIS พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ เริ่มจากโรงพยาบาลชุมชน ไปจนถึงโรงพยาบาลศูนย์....รับสมัคร โรงพยาบาลนำร่องเพื่อร่วมทีมงานในการพัฒนาระบบโรงพยาบาล.... แนวทางการดำเนินงานของ ศทส. ปี 55-56...

7 ทีม JHCIS - PROVIS สมบูรณ์ ทรัพย์ล้น สัมฤทธิ์ สุขทวี สินีนาฏ พรัดมะลิ ทิพย์วรรณ ยงศิริวิทย์ ดุลยวัฒน์ มาป้อง จริยา มอบนรินทร์ กนกวรรณ มาป้อง จันทิพย์ ภูริทัตกุล สาโรจน์ บุญเกิด วรพจน์ สหัสนฤภัยพงษ์ พงศธร ไชยโยธา ทวีศักดิ์ พรหมวิเศษ ชัยวัฒน์ ไพบูลย์พุฒิพงศ์ ลีนวัตร พาพะหม ปุณยภา พงษ์สวัสดิ์ เพ็ญนภา ภู่พานิชย์

8

9 ระบบงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ ศูนย์สุขภาพชุมชน

10 หน้าจอ บันทึกประวัติผู้ป่วย บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน

11 บันทึกข้อมูลเบื้องต้น ในการให้บริการ กำหนดสิทธิ บันทึกอาการเบื้องต้น เรียกดูประวัติการป่วยและรับยา

12 พัฒนาระบบสารสนเทศเก็บแฟ้มข้อมูลระดับหลังคาเรือน บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา หน้าจอสัมผัส (JHCIS on iPad) เพื่อช่วยใช้ในการเก็บข้อมูลระดับหลังคาเรือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สะดวกรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น * เปิดเวป jhcis.net ด้วย iPad เพื่อติดตั้งผ่านเวปทันที Mobile Application JHCIS for iPad

13 ส่งข้อมูลจาก JHCIS ไปใช้งานบน iPad ใช้โปรแกรม Autosync เพื่อส่งข้อมูลออกจาก JHCIS (Transfer > Export to iPad) 1.)เลือกหมู่บ้านที่ต้องการ 2.)กดAdd เพิ่มหมู่บ้าน 3.)กดRemove ลบหมู่บ้าน 4.)เลือกที่เก็บไฟล์ส่งออก คลิก Export Data to iPad จะได้ไฟล์ Data_to_iPad.dat

14 ส่งไฟล์ข้อมูลเข้า iPad ด้วย iTunes 1. เสียบ USB ขณะเปิด iTunes 2. คลิกชื่อเครื่อง ipad 4. คลิก JHCIS for iPad 3. คลิก Apps 5. คลิก Add เพื่อส่งไฟล์เข้า iPad

15 นำไฟล์ข้อมูลออกจาก iPad ด้วย iTunes 1. เลือกไฟล์ที่ส่งออกด้วย iPad 1. คลิก Save to.. ใช้โปรแกรม Autosync เพื่อนำเข้าข้อมูลจาก iPad (Transfer > Import from iPad) - เลือกไฟล์ที่ส่งออกมาจาก iPad Data_to_JHCIS.dat - คลิก Transfer Data to JHCIS

16 PROVIS + JHCIS PROVIS + JHCIS Smart Card Reader เจ้าหน้าที่ใช้บัตรประชาชนในการ ล็อกอินเข้าใช้งาน อ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัว ประชาชน ของผู้รับบริการเพื่อบันทึกประวัติ บุคคล อ่านบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้รับบริการ เพื่อค้นหาประวัติและส่งเข้าคิวรับ บริการ อ่านบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้รับบริการ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ประกัน สุขภาพ อ่านบัตรประจำตัวประชาชนของ ผู้รับบริการ เพื่อตรวจสอบประวัติการรับ บริการจากเซิร์ฟเวอร์ PROVIS ของ สสจ. 16 03/10/57

17 17 รพ.สต./PCU อ่านข้อมูลจากหน้าบัตรประจำตัว ปชช. เข้าสู่ระบบงาน JHCIS เพื่อ ค้นหาข้อมูล หรือ เพื่อบันทึกข้อมูล ค้นประวัติการรับบริการ 50 ครั้งล่าสุด ตรวจสอบสิทธิ์ประกันสุขภาพ ศทส.สป.สธ. เรียกขอค่าคอนฟิก การเชื่อมต่อ เซิร์ฟเวอร์ สสจ. สสจ. ภาพรวม JHCIS กับ บัตรประจำตัวประชาชน 03/10/57

18 สามารถกรอกเลขที่บัตรประชาชนเข้าในข้อมูลผู้ใช้งานระบบได้ สามารถอ่านบัตรประชาชนในการล็อกอินเข้าใช้งานระบบได้ สามารถอ่านบัตรประชาชนเพื่อบันทึกประวัติผู้ป่วยใหม่ สามารถอ่านบัตรประชาชนเพื่อค้นหาประวัติผู้ป่วย สามารถอ่านบัตรประชาชน เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ PROVIS ของ สสจ. เพื่อตรวจสอบประวัติการรับบริการ 50 ครั้งล่าสุด ในหน่วยบริการภายในเขตจังหวัด สามารถอ่านบัตรประชาชนแล้วเชื่อมต่อกับ เว็บเซอร์วิส UC Search ของ สปสช. เพื่อตรวจสอบสิทธิ์การประกันสุขภาพ 18 คุณสมบัติการทำงานของ JHCIS 03/10/57

19 เสียบบัตรประจำตัว ปชช. ค้นหาประวัติผู้รับบริการ หากค้นพบ ก็ส่งเข้ารับบริการ ได้ทันที 19 การใช้งาน JHCIS กับ Smart Card (ต่อ) 03/10/57

20 ค้นหาประวัติผู้รับบริการไม่พบ ก็สามารถเพิ่มประวัติบุคคลใหม่ได้ 20 03/10/57 การใช้งาน JHCIS กับ Smart Card (ต่อ)

21 คลิก รวมข้อมูล และ ตกลง เพื่อเพิ่มบุคคลใหม่จากหน้าบัตรประจำตัว ปชช. 21 03/10/57 การใช้งาน JHCIS กับ Smart Card (ต่อ)

22 MySQL PROVISDB เว็บแอพพลิเคชั่นPROVIS MySQLJASPERSERVER PostgreSQLPROVISGIS เว็บแอพพลิเคชั่นPROVIS-REPORT(JasperServer)เว็บแอพพลิเคชั่น PROVIS GIS Drug Allergy ระบาดวิทยาNCD Kalasin Model ผู้พิการ ข้อมูลการเกิด สนย. สธ. ข้อมูลการตาย DBPOP ( ประชากร / สิทธิ์ ) สปสช. 12 แฟ้ม (IPD/OPD) รพช./ รพท./ รพศ. 21 แฟ้ม (OP/PP) รพ. สต./ รพ. ระบบนำเข้าข้อมูล (Extract Transform Load : ETL) ระบบข้อมูล PROVIS Datacenter

23 23 PC/Note book สสจ. ดาวน์โหลด (2) ดาวน์โหลด ไฟล์ FOP.ZIP, FPP.ZIP จากเว็บ PROVIS สสจ. ผังการส่งข้อมูล OP/PP (3) อัปโหลด / นำเข้า ไฟล์ FOP.ZIP, FPP.ZIP ไปที่เว็บ REP-OP สปสช. เซิร์ฟเวอร์ สสจ. เซิร์ฟเวอร์ สปสช. อัปโหลด / นำเข้า ไฟล์ F21, FOP, FPP (1) อัปโหลด / นำเข้า ไฟล์ F21, FOP, FPP ส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม (F21, FOP, FPP) HIS รพศ./ รพท./ รพช./ รพ. สต. ส่งออกข้อมูล 21 แฟ้ม (F21, FOP, FPP) 03/10/57

24 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข PROVIS WEB APPLICATION หน้าหลัก

25 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข PROVIS WEB APPLICATION หน้าหลัก (ต่อ)

26 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข PROVIS WEB APPLICATION รายงานข้อมูลโรคเรื้อรัง

27 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข PROVIS WEB APPLICATION รายงานจำนวนผู้คัดกรองความดันโลหิตสูง ที่ BP ครั้งที่ 2 >= 120/80 mmHg

28 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข PROVIS WEB APPLICATION รายงานค่าใช้จ่าย,ประสิทธิภาพ,ส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค,โภชนาการ

29 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข PROVIS WEB APPLICATION รายงานการวางแผนครอบครัว,ประกันสุขภาพ,งานอนามัยแม่และเด็ก

30 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข PROVIS WEB APPLICATION รายงานครัวเรือนและสุขาภิบาล,ข้อมูลด้านประชากร

31 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข PROVIS WEB APPLICATION ภาพรวมผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข

32 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข PROVIS WEB APPLICATION OP ON TOP อัตราการให้บริการผู้ป่วยนอก

33 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข PROVIS WEB APPLICATION OP ON TOP อัตราการให้บริการผู้ป่วยนอก (ต่อ)

34 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข PROVIS WEB APPLICATION NCD การขึ้นทะเบียนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

35 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข PROVIS WEB APPLICATION PP การส่งเสริมป้องกันโรคพื้นฐาน

36 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านสาธารณสุข PROVIS WEB APPLICATION รายงาน การให้บริการสร้างเสริมและป้องกันโรค

37 03/10/57 ตัวชี้วัด: การให้บริการผู้ป่วยนอก ของ รพ.สต. ขนาดใหญ่ และ รพ.แม่ข่าย ตัวชี้วัด: การให้บริการผู้ป่วยนอก ของ รพ.สต. ขนาดใหญ่ และ รพ.แม่ข่าย

38 ตัวชี้วัด: ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูงมีการลงทะเบียนที่ รพ.สต. เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด: ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน/ ความดันโลหิตสูงมีการลงทะเบียนที่ รพ.สต. เพิ่มขึ้น 03/10/57

39 การพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข สสจ./ รพศ./ รพท เชื่อมโยงกับเครือข่ายภายใน

40 40 แผนผังการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของส่วนภูมิภาค Internet รพ. สต 4 Mbps Leased line,ADSL,IPStar สป. สช 64 Kbps (เฉพาะข้อมูล) รพศ / รพท 1Mbps (MPLS)

41 Questions & Answers


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google