งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะ และการปลูกถ่ายไตพ. ศ. 2553-2554 แผน ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ บริการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะ และการปลูกถ่ายไตพ. ศ. 2553-2554 แผน ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ บริการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะ และการปลูกถ่ายไตพ. ศ. 2553-2554 แผน ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ บริการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาวิชาการ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างเสริม ศักยภาพ การสร้างเสริม ศักยภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้าใจ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบและ กลไก การจัดการ

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ บริการ เพื่อรองรับต่อการปลูกถ่ายไต การก้าวสู่ Transplant Center และ เครือข่าย Donor Hospital มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน  สร้างระบบเพื่อการบริหารจัดการ Function ระบบต่างๆ  กำหนดบทบาทหน้าที่ตามกระบวนการทำงาน และขั้นตอนการทำงานที่ชัดเจน  เชื่อมประสานความต้องการของระบบและ กำกับการบังคับใช้หลักเกณฑ์ มาตรฐานระบบ ขององค์กรการรับบริจาคอวัยวะและการปลูก ถ่ายไต  ตรวจสอบระบบคุณภาพการบริการเป็น มาตรฐานทั่วประเทศ  จัดทำคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่สาธารณชน อย่างต่อเนื่อง

3 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของเครือข่าย Donor Hospital มาตรการและแนวทางการดำเนินงาน  จัดตั้งคณะทำงานเพื่อสร้างกระบวนการ มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ  ดำเนินการพัฒนาเครือข่าย Donor Hospital  พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารและการ สื่อสารทุกระดับ สร้างความรู้ ความ เข้าใจที่ถูกต้อง  ดำเนินการกำกับติดตาม ประเมินผลและ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในแนวทาง ขั้นตอนและวิธีการอย่างต่อเนื่อง

4 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ระบบและกลไกการจัดการเชิง บูรณาการ มาตรการและแนวทางการ ดำเนินงาน  พัฒนากลไกการจัดการระบบ

5 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา วิชาการ การบริจาคอวัยวะและ การปลูกถ่ายไต มาตรการและแนวทางการ ดำเนินงาน  สร้างองค์ความรู้พื้นฐานด้านการ บริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไต ที่จำเป็นต่อการกำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ในการปฏิบัติ  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริจาค อวัยวะ  พัฒนาองค์ความรู้การปลูกถ่ายไต

6 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างเสริม ศักยภาพขององค์กรและบุคลากร ให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างมี ประสิทธิภาพ มาตรการและแนวทางการ ดำเนินงาน  พัฒนาศักยภาพบุคลากร แพทย์ / พยาบาล / ผู้ประสานงาน ในด้านการ บริจาคอวัยวะและการปลูกถ่ายไต  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ผลิตและพัฒนา สร้างแรงจูงใจให้แก่แพทย์ / พยาบาล / ผู้ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนส่งเสริมบทบาท  พัฒนาประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ รองรับ ต่อระบบ ให้มีประสิทธิภาพและความ ปลอดภัย  ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ ประสบการณ์ ตลอดจนการศึกษาดูงาน

7 กระบวนการขับเคลื่อน นโยบาย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะ และการปลูกถ่ายไต สภา กาชา ดไทย กระทร วง สาธาร ณสุข มูลนิธิ โรคไต แห่ง ประเทศ ไทย แพท ย สภา สมาค มโรค ไตแห่ง ประเท ศไทย สมาค มปลูก ถ่าย อวัยวะ สปสช

8  เครือข่ายการบริจาค อวัยวะ  การพัฒนา Transplants Center การปลูกถ่ายอวัยวะ / ปลูกถ่ายไต เป้าหมาย พื้นที่ 5 จังหวัดคือ นครราชสีมา อุบลราชธานี ชลบุรี พิษณุโลก สุราษฎธานี การขยายและพัฒนาระบบ บริการ รพศ. / รพท. ในภูมิภาค

9 การขยายงานให้เกิด เครือข่าย Donor Hospital

10 แนวทางการดำเนินการ  การจัดทำแผนบูรณาการการ ขับเคลื่อนนโยบายและการกำกับ ติดตาม ส่งเสริมระบบการขอรับ บริจาคอวัยวะร่วมกันระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข สมาคมปลูก ถ่ายอวัยวะ สมาคมโรคไต มูลนิธิโรค ไต ศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะสภากาชาด ไทย ในเดือน มกราคม 2554  มอบนโยบายให้ รพศ. ทุกแห่งจัดตั้ง กลุ่มเครือข่ายการ รับบริจาคอวัยวะ รับบริจาคอวัยวะ  พัฒนาศักยภาพทาง วิชาการ แพทย์ / พยาบาล ผู้ประสานงาน เพิ่มพูนทักษะในการ ขอรับบริจาคอวัยวะ ผู้ประสานงาน เพิ่มพูนทักษะในการ ขอรับบริจาคอวัยวะ

11 แนวทางการดำเนินการ  การจัดกิจกรรมวันไตโลก (world Kidney Day) - ส่วนกลางโดยความร่วมมือของ กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคไต สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ มูลนิธิโรคไต สปสช ฯร่วมกันจัด ณ สวนลุมพินี ในวัน อาทิตย์ที่ 6 มค 54 ขอพระราชทาน กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จฯเป็นองค์ ประธาน เดินเทอดพระเกียรติ - ส่วนกลางโดยความร่วมมือของ กระทรวงสาธารณสุข สมาคมโรคไต สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะ มูลนิธิโรคไต สปสช ฯร่วมกันจัด ณ สวนลุมพินี ในวัน อาทิตย์ที่ 6 มค 54 ขอพระราชทาน กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จฯเป็นองค์ ประธาน เดินเทอดพระเกียรติ และมีการเชิญชวนการบริจาคอวัยวะ ให้มากที่สุด การทำงานเชิงรุกด้านการ ประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ วิทยุ โทรทัศน์ SMS อินเตอร์เน็ต และการตั้งเต้นท์ บริการตรวจสุขภาพฟรี และมีการเชิญชวนการบริจาคอวัยวะ ให้มากที่สุด การทำงานเชิงรุกด้านการ ประชาสัมพันธ์สื่อต่างๆ วิทยุ โทรทัศน์ SMS อินเตอร์เน็ต และการตั้งเต้นท์ บริการตรวจสุขภาพฟรี

12 แนวทางการดำเนินการ  การจัดกิจกรรมวันไตโลก (world Kidney Day) - ส่วนภูมิภาค เชิญชวนให้โรงพยาบาล ทุกแห่งทั่วประเทศจัดกิจกรรมสัปดาห์ วันไตโลก และกิจกรรมในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2554 สมาคมโรคไตมี รางวัลการจัดกิจกรรมวันไตโลกดีเด่น จำนวน 20 รางวัล โดยมีคณะกรรมการ กลางในการตัดสิน - ส่วนภูมิภาค เชิญชวนให้โรงพยาบาล ทุกแห่งทั่วประเทศจัดกิจกรรมสัปดาห์ วันไตโลก และกิจกรรมในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2554 สมาคมโรคไตมี รางวัลการจัดกิจกรรมวันไตโลกดีเด่น จำนวน 20 รางวัล โดยมีคณะกรรมการ กลางในการตัดสิน

13 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริจาคอวัยวะ และการปลูกถ่ายไตพ. ศ. 2553-2554 แผน ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบ บริการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google