งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 3 ดี ปี 2553 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 19 ตุลาคม 2553 1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานผู้บริหาร ส่วนกลาง และภูมิภาค 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 3 ดี ปี 2553 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 19 ตุลาคม 2553 1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานผู้บริหาร ส่วนกลาง และภูมิภาค 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 3 ดี ปี 2553 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 19 ตุลาคม 2553 1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานผู้บริหาร ส่วนกลาง และภูมิภาค 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา บุคลิกภาพบุคลากรในโรงพยาบาล 3. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อ เอกสาร วิทยุ โทรทัศน์ 4. ติดตาม กำกับผลดำเนินงานตามแบบ รายงาน ทุกสัปดาห์ 5. รายงานความก้าวหน้าของการ ดำเนินงานตามกิจกรรม นำเสนอ ผู้บริหารทุกสัปดาห์ 6. ตรวจสอบคำสั่งคณะกรรมการพัฒนา โรงพยาบาลเพื่อให้มีความถูกต้อง เหมาะสม และสร้างการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน ( แต่งตั้งคณะกรรมการไม่เป็นไปตามที่ กำหนด มากกว่า 50%)

2 ภาพรวมผลการดำเนินงานกิจกรรม 3 ดี กระทรวงสาธารณสุข (The Must) The Must กิจกรรม The Mustรพ.กระทรวง สาธารณสุข ที่รายงาน 891 แห่ง (ร้อยละ 100) คิดเป็น%ของรพ. (N=891) 1. ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ723 แห่ง81.05 % 2. ไม่ผ่านเกณฑ์ 1-3 ข้อ 143 แห่ง16.03 % 3. ไม่ผ่านเกณฑ์ 4-6 ข้อ24 แห่ง2.69 % 4. ไม่ผ่านเกณฑ์ 7-9 ข้อ1 แห่ง0.11 % 5. ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 10 ข้อ ขึ้นไป 00

3 ภาพรวมผลการดำเนินงานกิจกรรม 3 ดี กระทรวงสาธารณสุข (The Best) The Best กิจกรรม The Bestรพ.กระทรวง สาธารณสุข ที่รายงาน 885 แห่ง (ร้อยละ 99.22) คิดเป็น%ของรพ. (N=891) 1. ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ369 แห่ง41.37 % 2. ไม่ผ่านเกณฑ์ 1-3 ข้อ 425 แห่ง47.98 % 3. ไม่ผ่านเกณฑ์ 4-6 ข้อ74 แห่ง8.30 % 4. ไม่ผ่านเกณฑ์ 7-9 ข้อ12 แห่ง1.35 % 5. ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 10 ข้อ ขึ้นไป 2 แห่ง0.22 %

4 ภาพรวมผลการดำเนินงาน กิจกรรม รพ. 3 ดี สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข (The Must) The Must กิจกรรม The Mustรพ.สังกัด สป. ที่รายงาน 831 แห่ง ร้อยละ 100 คิดเป็น% ของ รพ. สป. (N=831) 1. ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 665 แห่ง80.02 % 2. ไม่ผ่านเกณฑ์ 1-3 ข้อ 143 แห่ง17.21 % 3. ไม่ผ่านเกณฑ์ 4-6 ข้อ22 แห่ง2.65 % 4. ไม่ผ่านเกณฑ์ 7-9 ข้อ1 แห่ง0.12 % 5. ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 10 ข้อ ขึ้นไป 00

5 ภาพรวมผลการดำเนินงาน กิจกรรม รพ. 3 ดี สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข (The Best) The Best กิจกรรม The Bestรพ.สังกัด สป. ที่รายงาน 827 แห่ง ร้อยละ 99.52 คิดเป็น% ของ รพ. สป. (N=831) 1. ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 359 แห่ง43.20 % 2. ไม่ผ่านเกณฑ์ 1-3 ข้อ 380 แห่ง45.73 % 3. ไม่ผ่านเกณฑ์ 4-6 ข้อ74 แห่ง8.90 % 4. ไม่ผ่านเกณฑ์ 7-9 ข้อ12 แห่ง1.44 % 5. ไม่ผ่านเกณฑ์ตั้งแต่ 10 ข้อ ขึ้นไป 2 แห่ง0.24 %

6 ความก้าวหน้าการพัฒนาโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ รพ.สป ส.ค.-ต.ค. 2553 The Must โรงพยาบาล สป.ก่อน ดำเนินการหลังดำเนินการ (6 ส.ค.53)(15 ต.ค.53) แห่งร้อยละแห่งร้อยละ รพศ./รพท.3335.117579.79 รพ.> 60 ต.8633.7321584.31 รพ. < 60 ต.13026.9737577.8 รพ.สต.(กย.53)144672.3155777.85

7 ความก้าวหน้าการพัฒนาโรงพยาบาลสาธารณสุข ยุคใหม่ รพ.สป สค.-ตค. 2553(The Must)

8 ความก้าวหน้าการพัฒนาโรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่ รพ.สป สค.-ตค. 2553 โรงพยาบาล สป.The best ก่อน ดำเนินการ (6 ส.ค.53) หลังดำเนินการ (15 ต.ค.53) แห่งร้อยละแห่งร้อยละ รพศ./รพท.1515.963537.23 รพ.> 60 ต.83.149135.69 รพ. < 60 ต.142.9023348.34 รพ.สต.55527.7566433.20

9 โรงพยาบาลสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 6 ส.ค.- 15 ต.ค.2553 ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ ( The Best)

10 ภาพรวมผลการดำเนินงาน กิจกรรม รพ. สต. 3 ดี สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุข N=2,000 แห่ง กิจกรรมประเมินThe MustThe Best แห่งร้อยละแห่งร้อยละ 1. ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 1,55777.8566433.20 2. ไม่ผ่านเกณฑ์ 1-3 ข้อ 38119.0589144.55 3. ไม่ผ่านเกณฑ์ 4-6 ข้อ623.1022011.00 4. ไม่ผ่านเกณฑ์ 7ข้อขึ้น ไป 00351.75 รวม2,0001001,81090.50

11 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ของโรงพยาบาล 1. ข้อจำกัดด้านพื้นที่ สถานที่คับแคบ 2. การปรับปรุงเรื่องโครงสร้างต้องใช้เวลาใน การดำเนินการ 3. จำนวนคนไข้มากแต่แพทย์มีน้อย ทำให้ ลดเวลาการรอคอยทำได้ยาก 4 อัตรากำลังแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล ไม่เพียงพอ ทำให้ไม่สามารถเปิดคลินิกนอก เวลาได้ใน บางแห่ง 5. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ 6. เกณฑ์การประเมินไม่มีคำจำกัดความที่ ชัดเจน ทำให้การประเมินตนเองในแต่ละที่ อาจคลาดเคลื่อนได้ 7. การรายงานผลงานทุกสัปดาห์ เป็นการ เพิ่มภาระของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ บางกิจกรรม ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน

12 1. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการ ดำเนินงาน 2. ขาดแพทย์และบุคลากรในการให้บริการ 3. เกณฑ์การประเมินไม่มีคำจำกัดความที่ ชัดเจน ทำให้การประเมินตนเองในที่ละที่ อาจคลาดเคลื่อนได้ 4. เกณฑ์ข้อ 2.1.3 ปรับเป็น มีเจ้าหน้าที่ด้าน รักษาพยาบาล ( แพทย์ หรือพยาบาล วิชาชีพ ) ออกตรวจรักษาและแพทย์ให้ คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือ Internet ( เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การยกระดับ เป็นรพ. สต.) 5. ขาดการสนับสนุนจากเครือข่าย บุคลากร ขาดความรู้ ความเข้าใจในนโยบายเร่งรัด ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน ของ รพ. สต.

13 แผนการพัฒนาในปี 2554 1.สนับสนุนงบประมาณค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง เพื่อปรับปรุง ห้องตรวจโรค ห้องน้ำ ทาสี และอื่นๆ 2.ประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการทุก 6 เดือน เพื่อ สะท้อนให้เห็นภาพของการให้บริการที่ชัดเจน 3.พัฒนาบุคลิกภาพบุคลากรเพื่อให้สร้างพฤติกรรมการ บริการที่ดี เหมาะสม 4.สร้างขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้รางวัล 5. ติดตาม ตรวจเยี่ยม โดยผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 6.ประเมินผล Best of the best มอบรางวัล 26 พ.ย.53

14 เกณฑ์การประเมิน Best of the best ขั้นที่ 1 โรงพยาบาลจะต้องผ่านเกณฑ์กิจกรรม The Must และ The Best ทุกข้อ ตามประเภทรพ. ขั้นที่ 2 ประเมินผลเป็นคะแนน ดังนี้ 2.1 จุดเด่นของกิจกรรม 3 ดี (Highlight) 10คะแนน 2.2 นวัตกรรมที่เกิดขึ้นของกิจกรรม 3 ดี (Innovation) 10 คะแนน 2.3 คุณภาพของการดำเนินงาน 3 ดี (ตามแบบประเมิน) 80 คะแนน รวม 100 คะแนน

15 ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.โรงพยาบาลสังกัดกรมต่างๆ ให้กรมแต่ละกรมเป็นผู้ พิจารณาคัดเลือกกรมละ 1 รพ. ตามเกณฑ์การ ประเมินที่กำหนด 2. โรงพยาบาลสังกัด สป. ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุขเป็นผู้คัดเลือกโรงพยาบาลภายในเขตๆ ละ 4 ประเภทๆละ 1 แห่ง ตามเกณฑ์การประเมินที่ กำหนด ซึ่งจะมี 4 ประเภท ดังนี้ -โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป1 แห่ง -โรงพยาบาลชุมชน มากกว่า 60 เตียง1 แห่ง -โรงพยาบาลชุมชน น้อยกว่า 60 เตียง1 แห่ง -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล1 แห่ง

16 กระทรวง สาธารณสุข 20 ส. ค.53 โรงพยาบาล สาธารณสุขยุค ใหม่ เพื่อคนไทยสุขภาพ ดี มีรอยยิ้ม Thank You Fresh & New บรรยากาศ สดชื่น Friendly บริการเป็นมิตร Modern &enthusiasm บริหารอย่างทันสมัย


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม 3 ดี ปี 2553 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 19 ตุลาคม 2553 1. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานผู้บริหาร ส่วนกลาง และภูมิภาค 2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google