งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1 Beyond กลับไป..ทำอะไร? Beyond : กลับไป..ทำอะไร? “ จราจร 7 สี 3อ.2ส.พิชิตโรค” “ จราจร 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1 Beyond กลับไป..ทำอะไร? Beyond : กลับไป..ทำอะไร? “ จราจร 7 สี 3อ.2ส.พิชิตโรค” “ จราจร 7."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1 Beyond กลับไป..ทำอะไร? Beyond : กลับไป..ทำอะไร? “ จราจร 7 สี 3อ.2ส.พิชิตโรค” “ จราจร 7 สี 3อ.2ส.พิชิตโรค”

2 จังหวัด.. ต้องทำอะไร?

3 8 อรหันต์ สสจ. ผู้รับผิดชอบงาน NCD ผอ.รพศ./รพท. รองผู้อำนวยการ / พยาบาล แพทย์อายุรก รรม สาธารณสุข อำเภอ โรงพยาบาล ชุมชน รพ. สต.

4 บทบาท NCD net.(จุดแตกหัก) คัดกรอง ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย 15 ปี ขึ้นไป 90% ส่งข้อมูล รพ.สต. จัดระดับ ตามผลการคัดกรอง รพช./สสอ. สสจ. ส่วนกลาง ระบบข้อมูล ผลการคัดกรอง ทั่วประเทศ 100% ติดตาม ดูแล ผู้ป่วยในแต่ละสีต่อเนื่อง

5 กัดติด เอาจริง 20 ปี สำเร็จ กรม คร. ระเบียนรายงาน NCD1…NCD4 ประเมินผล กรม อ. สร้างสุขภาพ “3 อ ” - สมุดประจำตัว - บัตรส่งเสริม สุขภาพ - บัตรส่งเสริม สุขภาพ กรม ส อ. “ อารมณ์ ” สบส. อสม.+ ภาคี เครือข่าย (จุดแตกหัก) กรม แพทย์ การใช้ยา “ ง่าย เข้าถึง ประหยัด อย. อาหาร : คุ้มครอง ผู้บริโภค วิทยาศา สตร์ การแพ ทย์ มาตรฐาน เครื่องวัด ความ ดัน / เบาหวาน แผนไทย นวด สมุนไพร แพทย์แผนไทย

6 ผลสำเร็จอยู่ที่ ความมุ่งมั่น


ดาวน์โหลด ppt ดร.นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ 1 Beyond กลับไป..ทำอะไร? Beyond : กลับไป..ทำอะไร? “ จราจร 7 สี 3อ.2ส.พิชิตโรค” “ จราจร 7.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google