งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใย สุขภาพประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใย สุขภาพประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใย สุขภาพประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

2 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 84 พรรษา 2.เพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของ ประชาชนตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และดูแลสุขภาพตนเอง 3. เพื่อกำหนดมาตรการเชิงรุกและบริการที่เหมาะสมแก่กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย และกลุ่มป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน(ลดป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน ลดตาย ) 4.เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนใส่ใจดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น 5. เพื่อให้มีระบบเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยง

3 กลยุทธ / มาตรการ 1. กลยุทธ/มาตรการหลัก 1.1 การพัฒนาระบบบริการ (Individual approach) ก. การตรวจสุขภาพเชิงรุก ข. การให้บริการในสถานบริการ 1.2 การพัฒนาศักยภาพชุมชน (Community approach) โดยใช้ SRM ( Strategic Route Map )

4 กลยุทธ / มาตรการ 2. กลยุทธ/มาตรการสนับสนุน 2.1 การขับเคลื่อนทางสังคมและสื่อสารสาธารณะ 2.2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและชุมชน และทำ คู่มือต่างๆ 2.3 การจัดระบบการติดตามประเมินผล เช่น NCD Board 2.4 การจัดระบบฐานข้อมูล

5 นพ. โสภณ เมฆธน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข หน่วย งาน กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยกลุ่มป่วย + ภาวะแทรกซ้อน ชุมชน อสม. แนะนำ 3 อ. SRM / ตาราง สุขภาพเชิงรุก 3 อ. เข้มข้น แนะนำป้องกัน ภาวะแทรกซ้อน แนะนำเข้ารับการรักษา สอ./ รพ. สต.  ตรวจสุขภาพ  กิจกรรม 3 อ.  SRM คลินิค DPAC (Diet Physical Activity Clinic)  good control  FCG ( Fasting Capillary Blood Glucose )  ค้นหาข้อแทรกซ้อน ส่งต่อ รพช.  ตรวจสุขภาพ  กิจกรรม 3 อ.  SRM คลินิค DPAC  good control - FBS - HbA 1 C - lipid profile  ค้นหาภาวะแทรกซ้อน - MicroalbuminUria - ถ่ายรูป Fundus - ตรวจเท้า - ตรวจหัวใจ  รักษาเบื้องต้น เช่น CAPD  เครือข่ายกับ รพท.  ส่งต่อ รพท / รพศ. - ตรวจสุขภาพ - กิจกรรม 3 อ. - SRM คลินิค DPAC  good control - FBS - Hb A 1 C - lipid profile  ค้นหาภาวะแทรกซ้อน - Micro albumin Uria - ถ่ายรูป Fundus - ตรวจเท้า - ตรวจหัวใจ รักษา / รับ refer  CAPD / HD / KT  ยิง LASER ตา  ภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ สมอง, หัวใจ, เท้า

6 1. คัดกรองเบื้องต้นโดย อสม. (6 ข้อ) 2. คัดกรองโดย จนท.สาธารณสุข กลุ่มเสี่ยงสูง -FCG 100 - 125 -BP 120/80 – 139/89 - ลงทะเบียน - 3อ. 2ส. เข้มข้น - DPAC กลุ่มปกติ -FCG < 100 -BP < 120/80 3อ. 2ส. กลุ่มป่วยมีภาวะแทรกซ้อน - ตา - ไต - ตีน - ลงทะเบียน - 3อ. 2ส. - DPAC - รักษาโรคและ ภาวะแทรกซ้อน กลุ่มป่วย -FCG > 126 -BP >140/90 - รักษาดูHbA1C - ค้นหาภาวะแทรกซ้อน - ถ่ายภาพจอประสาทตา - microalbuminuria - ตรวจเท้า - ลงทะเบียน - 3อ. 2ส. - DPAC Approach กลุ่มประชาชนทั่วไป

7 1. ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับคัด กรองโรคเบาหวาน และความดันโลหิต สูงตามมาตรฐานที่ กำหนดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 2. มีหมู่บ้าน / ชุมชน ต้นแบบโครงการ สนองน้ำพระราช หฤทัยในหลวงทรง ห่วงใยสุขภาพ ประชาชนฯ 1 รพ. สต. / 1 หมู่บ้าน /( ชุมชน ) (9,700 แห่ง ) ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ Out put

8 Out come 1. ประชากรกลุ่ม เสี่ยงสูงต่อ เบาหวานป่วย เป็น โรคเบาหวานไม่ เกินร้อยละ 5 หรือลดลงจาก ฐานข้อมูลเดิม ในปี 2553 อย่างน้อยร้อย ละ 2 2. อัตราเพิ่มของ การเข้ารับการ รักษาตัวใน โรงพยาบาลด้วย โรคเบาหวาน ลดลงจาก ฐานข้อมูลเดิม ของจังหวัดในปี 2553 อย่าง น้อยร้อยละ 3 3. อัตราเพิ่มของ การเข้ารับการ รักษาตัวใน โรงพยาบาลด้วย โรคความดัน โลหิตสูงลดลง จากฐานข้อมูล เดิมของจังหวัด ในปี 2553 อย่างน้อยร้อย ละ 3 ตัวชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ

9 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ.2554-2563 เป้าประสงค์สูงสุด ประชาชน ชุมชน สังคม และประเทศ มีภูมิคุ้มกันและศักยภาพใน การสกัดกั้นภัยคุกคามสุขภาพจากโรควิถีชีวิตที่สำคัญได้ เป้าหมายและตัวชี้วัดหลักในการพัฒนา [3 เป้าหมายหลัก, 18 ตัวชี้วัดหลัก ] 5 โรควิถีชีวิตที่สำคัญ 1] เบาหวาน 2] ความดันโลหิตสูง 3] หัวใจ 4] หลอดเลือดสมอง 5] มะเร็ง 5 ด้าน 1] การเกิด โรค 2] ภาวะแทรก ซ้อน 3] พิการ 4] ตาย 5] ภาระ ค่าใช้จ่าย 3 วิถีชีวิตที่ พอเพียง 1] การบริโภคที่ เหมาะสม 2] การออกกำลัง กายที่เพียงพอ 3] การจัดการ อารมณ์ได้ เหมาะสม ระยะสั้น 1-3 ปี [2554-2556] บูรณาการความคิด สร้างความ เชื่อมั่นและการมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนของภาคีเครือข่ายร่วม ระยะกลาง 5 ปี [2554-2558] ปฎิบัติการเชิงรุกสู่การวางรากฐานที่ มั่นคงเชิงโครงสร้างและระบบ ระยะยาว 10 ปี [2554-2563] สร้างความเข้มแข็งเชิงโครงสร้าง และระบบการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน นโยบาย สาธารณะ สร้างสุข การขับเคลื่อนทางสังคม และ สื่อสารสาธารณะ การพัฒนา ศักยภาพ ชุมชน การพัฒนาระบบ เฝ้าระวังและ การจัดการโรค การสร้างความ เข้มแข็งของระบบ สนับสนุนยุทธศาสตร์ Roadmap Strategy

10 ผลการตรวจสุขภาพประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ครั้งที่ 1 รับการตรวจเบาหวานทั้งหมด 20,985,133 คน (27 พ.ย.52 – 5 ธ.ค. 52) ครั้งที่ 2 ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป 23,044,060 คิดเป็นร้อยละ 86.19 ของประชากรเป้าหมาย (มกราคม 2553 ถึง ธันวาคม 2553 ) คัดกรอง เบาหวาน จำนวน (ปี52) ร้อยละ ของผู้คัดกรอง จำนวน (ปี 53) ร้อยละ ของผู้คัดกรอง กลุ่มปกติ17,861,207 คนร้อยละ 8519,092,391 คนร้อยละ 81.8 กลุ่มเสี่ยง1,710,521 คนร้อยละ 8.21,577,040 คนร้อยละ 6.8 กลุ่มเบาหวาน รายใหม่ 353,189 คนร้อยละ 1.7385,697 คนร้อยละ 1.7 กลุ่มเบาหวาน รายเก่า 1,070,737 คนร้อยละ 5.1-- กลุ่มเบาหวานมี ภาวะแทรก ซ้อน 107,225 คนร้อยละ 10-- ที่มา: การตรวจสุขภาพเชิงรุก โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใย สุขภาพประชาชนฯ

11 ผลการตรวจสุขภาพประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่พบภาวะแทรกซ้อน โรคเบาหวาน ปี 52 (ร้อยละ) ปี 53 (ร้อยละ) - ตา ร้อยละ 38.5ร้อยละ 20.0 - เท้า ร้อยละ 31.6ร้อยละ 18.7 - ไต ร้อยละ 21.5ร้อยละ 25.8 - สมอง -ร้อยละ 10.9 - หัวใจ -ร้อยละ 9.5 ที่มา: การตรวจสุขภาพเชิงรุก โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ

12 คัดกรองความดัน โลหิตสูง จำนวน (ปี52) ร้อยละ ของผู้คัดกรอง จำนวน (ปี 53) ร้อยละ ของผู้คัดกรอง กลุ่มปกติ 16,601,255 คนร้อยละ 78.416,323,060ร้อยละ 76.1 กลุ่มเสี่ยง 2,405,741 คนร้อยละ 11.43,726,809ร้อยละ 17.4 กลุ่มป่วยราย ใหม่ 651,867 คนร้อยละ 3.1885,705ร้อยละ 4.13 กลุ่มป่วยราย เก่า 1,509,551 คนร้อยละ 7.1 -- กลุ่มป่วยมี ภาวะแทรกซ้อน 93,144 คนร้อยละ 6.2 -- ผลการตรวจสุขภาพประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ครั้งที่ 1 รับการตรวจวัดความดันโลหิตสูง 21,168,414 คน (27 พ.ย.52 – 5 ธ.ค. 52) ครั้งที่ 2 ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป 23,044,060 คิดเป็นร้อยละ 86.19 ของประชากรเป้าหมาย (มกราคม 2553 ถึง ธันวาคม 2553 ) ที่มา: การตรวจสุขภาพเชิงรุก โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ

13 ปี 52 (ร้อยละ) ปี 53 (ร้อยละ) - หัวใจ ร้อยละ 26.8ร้อยละ 20.1 - สมอง ร้อยละ 23ร้อยละ 12.4 - ไต ร้อยละ 21.8ร้อยละ 18.3 - ตา ร้อยละ 17.5ร้อยละ 6.5 ผลการตรวจสุขภาพประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ที่พบภาวะแทรกซ้อน โรคความดันโลหิตสูง ที่มา: การตรวจสุขภาพเชิงรุก โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ

14 3.1 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัด กรองเบาหวาน รายการผลการดำเนินงาน ร้อยละ - จำนวนประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป 22,664,372 - จำนวนประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัดกรอง เบาหวาน 12,774,42856.4% - กลุ่มเสี่ยงสูง ( ระดับน้ำตาล 100 - 125 mg%) 466,5163.7% - กลุ่มสงสัยรายใหม่ (ระดับน้ำตาล > 126 mg%) 124,4391.0% จำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายเก่า 1,169,277 มีภาวะแทรกซ้อน 198,15716.9 % ที่มาข้อมูล: แบบรายงาน NCD 1, ฐานข้อมูล PPIS

15 รายการ ผลการ ดำเนินงาน ร้อยละ - จำนวนประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป22,664,372 - จำนวนประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัด กรองความดันโลหิตสูง 13,129,01457.9% - กลุ่มเสี่ยงสูง (120 – 139 และ/หรือ 80-89 mmHg ) 1,451,74511.1% - กลุ่มสงสัยรายใหม่ (> 140 และ/หรือ > 90 mmHg ) 608,7774.6% จำนวนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายเก่า1,944,291 มีภาวะแทรกซ้อน 178,1989.2 % 3.2 ร้อยละของประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการคัด กรองความดันโลหิตสูง ที่มาข้อมูล: แบบรายงาน NCD 1, ฐานข้อมูล PPIS

16 16 นพ. โสภณ เมฆธน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข จงเชื่อมั่น และทำให้เป็นจริง


ดาวน์โหลด ppt โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใย สุขภาพประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google