งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดการทำงานแบบ “ สหการ ” กับ การบริการสาธารณสุข โดย รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวง งาม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดการทำงานแบบ “ สหการ ” กับ การบริการสาธารณสุข โดย รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวง งาม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดการทำงานแบบ “ สหการ ” กับ การบริการสาธารณสุข โดย รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวง งาม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2 ทำไมต้องสหการ ? การจัดบริการสาธารณะ ( สาธารณสุข ) กิจการบางอย่างทำเองไม่ได้ ทำเองขาดประสิทธิภาพ  ไม่คุ้มค่า  เปลืองงบประมาณ  ไม่ได้มาตรฐาน

3 สหการ ความร่วมมือ ระหว่าง องค์กรท้องถิ่น การจัดบริการสาธารณะร่วมกัน --------------------------------------- Syndicate Cooperation Public Administration of Local Cooperation

4 รูปแบบสหการ 1. สภาร่วม สภาร่วมติดต่อประสานงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูล สภาร่วมจัดทำแผน ครอบคลุมภาคีสมาชิก สภาร่วม ไม่มีทรัพย์สิน พนักงานของตนเอง 2. มอบหมายภารกิจ มอบหมายให้องค์กรอื่นทำแทน องค์กรท้องถิ่นหนึ่ง ไม่สามารถบริหารกิจหาร บางอย่างได้ มอบหมายให้องค์กรอื่นทำแทน

5 รูปแบบสหการ ( ต่อ ) 3. สหการแบบ “ ตาม กฎหมาย ” มีเงินเป็นของตนเอง มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง บุคลากรเป็นของตนเอง เป็นนิติบุคคล

6 1. เทศบาล ก. กับ ข. ร่วมมือกันจัดบริการสาธารณะ กำจัดขยะร่วม 2. เทศบาล ข. ง. และ จ. ร่วมมือกันจัดบริการ โรงพยาบาลร่วม 3. เทศบาล ก. ง. และ จ. ร่วมมือกันจัดบริการดับเพลิง ร่วม 4. ทั้งเทศบาล ก. ข. ค. ง. จ. ร่วมมือกันจัดบริการร่วม ทั้งเรื่องขยะ เรื่องโรงพยาบาล เรื่องดับเพลิง และ อาจจะจัดเรื่องศูนย์บริการคนชรา ซึ่งความร่วมมือ ในข้อ 4 อาจเรียกได้ว่า “ สหการภาค ” หรือทั้ง 5 องค์กรท้องถิ่นจัดบริการหลายภารกิจร่วมกัน ก ข ค ง จ

7 วิธีการสหการ 1. มีอำนาจบริหารร่วมกัน “Shared power cooperation” 2. มีข้อตกลงร่วมกัน Intergovernmental cooperation “agreement” 3. มีการให้ดำเนินการแทน “Entrustment”


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดการทำงานแบบ “ สหการ ” กับ การบริการสาธารณสุข โดย รองศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวง งาม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google