งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและ รวบรวมตัวอย่าง การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ ร่วมมือกัน ( Collaborative Governance ) ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและ รวบรวมตัวอย่าง การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ ร่วมมือกัน ( Collaborative Governance ) ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและ รวบรวมตัวอย่าง การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ ร่วมมือกัน ( Collaborative Governance ) ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ เมฆ ไตรรัตน์

2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อรวบรวมตัวอย่างการบริหารกิจการ บ้านเมืองแบบร่วมมือกัน (Collaborative Governance) ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน 2. เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยหรือเงื่อนไขที่ทำให้ การดำเนินงานของรัฐในลักษณะการ ประสานความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ (Collaborative Governance) ที่มีอยู่ใน ปัจจุบันเกิดความสำเร็จ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทาง แก้ไขหรือแนวทางเตรียมความพร้อมของ ภาครัฐในการพัฒนารูปแบบการบริหาร กิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันให้ก้าวหน้า ต่อไป

3 แนวทางการดำเนินการศึกษาวิจัย แบบสำรวจ 564 ชุด 743 โครงการ สัมภาษณ์ 63 หน่วยงาน 84 คน ประชุมกลุ่มย่อย 5 ครั้ง การศึกษาเชิงลึก 10 กรณีศึกษา การ จัดทำ ข้อเส นอ การ วิจัย

4 กรอบการศึกษาวิจัย

5 การประสานงานระหว่างหน่วยงาน (Co-ordination) การร่วมมือในการปฏิบัติงาน (Co- operation) การร่วมกันดำเนินภารกิจ (Collaboration) รูปแบบความร่วมมือ

6  การประสานงานระหว่างหน่วยงาน (co-ordination) ประสานงาน หน่วยงาน ก หน่วยงาน ค หน่วยงาน จ หน่วยงาน ฉ หน่วยงาน ง หน่วยงาน ข การพบปะ พูดคุย การประชุม ทางการ การ ปรึกษาหารือ ประสานแผนประสานข้อมูล

7  การร่วมมือในการปฏิบัติงาน (co-operation)

8  การร่วมกันดำเนินภารกิจ (collaboration) หน่วย งาน จ หน่วย งาน ง หน่วย งาน ค หน่วย งาน ก หน่วย งาน ข เป้าหม าย ภารกิจ ร่วมกัน แบ่งหน้าที่ความ รับผิดชอบ แบ่งสรร ทรัพยากร แบ่งสรร งบประมาณ แบ่งสรร ทรัพยากรบุคคล จัดทำ ข้อตกลง ออก กฎหมาย

9 แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ ร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ใน สังคม (Collaborative Governance) เป้าหมาย มุ่งสร้างกติกาการบริหารราชการแผ่นดินในระดับต่าง ๆ โดยคำนึงถึง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้าง หลักประกันว่าประชาชนจะได้รับบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานในระดับที่เพียงพอ อย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน แนวทางการดำเนินงาน จัดระบบบริหารราชการให้เอื้อต่อการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายกับ ภาคเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ โดย ส่งเสริม ผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน การประสานกันระหว่าง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรประชาชนในลักษณะการบริหารงานใน รูปแบบเครือข่าย (Network) ในลักษณะเป็นภาคี/พันธมิตร/หุ้นส่วน (Partnership) ในการจัดบริการสาธารณะ

10 บทบาทของภาครัฐ ปรับรูปแบบการทำงานของภาครัฐให้มีลักษณะเชิงบูรณา การเกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดบริการ สาธารณะ พัฒนารูปแบบ กลไก ระบบ และวิธีทำงาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม เช่น วางหลักเกณฑ์ให้แต่ละส่วนราชการจัดให้มีระบบการ ปรึกษาหารือกับประชาชน สำรวจความต้องการของประชาชนใน โครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบและให้ข้อคิดเห็นต่อการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐในการช่วยกันทำให้เกิดการบริการสาธารณะที่ ดียิ่งขึ้น

11 บทบาทของภาคธุรกิจเอกชน - ร่วมขับเคลื่อนการบริหารกิจการสาธารณะผ่านการทำงาน ทำงานแบบหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน (Public-Private Partnership - PPP) โดยผ่านการร่วมทุนในโครงการพัฒนาสำคัญ ๆ ของประเทศ - มีบทบาทในการร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นธรรม ในสังคมผ่านการดำเนินกิจการสาธารณะโดยมีเป้าหมายเพื่อคืนกำไร ตอบแทนสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) - ดำเนินกิจการธุรกิจที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับการเข้าถึง บริการสาธารณะพัฒนาคุณภาพชีวิตและประโยชน์สุขแก่สังคม (Social Enterprise)

12 บทบาทขององค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน - พัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่เครือข่ายภาคประชาชนในการ ร่วมติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมและ ต่อเนื่อง - สร้างศักยภาพขององค์กรภาคประชาสังคมและองค์กรชุมชน ใน การเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการบริหารกิจการสาธารณะ โดย ผ่านการเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐ (Public Social Partnership) - กระตุ้นและส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในสำนึก พลเมืองในการร่วมดูแลรับผิดชอบต่อการปกป้องและอำนวยประโยชน์ สาธารณะ ตลอดจนการอาสาเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐรวมถึงองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนกิจการสาธารณะเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สูงสุด

13 กลไกการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม ประเภทภารกิจรูปแบบการบริหารกลไกทางการบริหาร บริการสาธารณะที่รัฐต้องสงวน บทบาทในฐานะผู้จัดบริการ (core function) การมอบหมายภารกิจให้ หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ แทนกัน (in-house commissioning) การสร้างภาคีหุ้นส่วนระหว่าง ภาครัฐ (Public/Public Partnership) การสร้างองค์กรความร่วมมือ ระหว่างท้องถิ่น หรือ สหการ (Local Cooperation) บริการสาธารณะที่ภาครัฐ จำเป็นต้องดำเนินการเอง แต่ ในขณะเดียวกันก็สามารถ มอบหมายให้องค์กรในภาค ส่วนอื่นเข้ามีมีบทบาทร่วม ดำเนินการแทนได้ด้วย (contracting in) การมอบหมายภารกิจบางส่วน ให้องค์กรในภาคส่วนอื่น เช่น องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรชุมชน เป็นต้น เข้า มาร่วมดำเนินการแทนรัฐ (strategic commissioning) การสร้างภาคีหุ้นส่วนระหว่าง ภาครัฐกับภาคประชาสังคม และชุมชน (Public Social Partnership)

14 กลไกการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม ( ต่อ ) ประเภทภารกิจรูปแบบการบริหารกลไกทางการบริหาร บริการสาธารณะที่ภาครัฐไม่ จำเป็นต้องมีบทบาทในการจัดทำ บริการด้วยตนเอง แต่อาศัยการ จัดซื้อบริการจากผู้จัดบริการ สาธารณะรายอื่นเพื่อส่งมอบให้ ประชาชนแทน (contracting out/ outsourcing) การเปิดให้เอกชนเข้ามาแข่งขัน กันเพื่อรับมอบหมายดำเนินภารกิจ แทนรัฐ (competitive commissioning) การเปิดสัมปทาน การจ้างเหมา บริการสาธารณะที่ภาครัฐไม่ จำเป็นต้องมีบทบาทในการจัดทำ หรือจัดหาอีกต่อไป เพราะสามารถ มอบบทบาทหน้าที่ให้ภาคเอกชน ดำเนินการแทนได้โดยตรง (opting out) การมอบหมายภารกิจให้ ภาคเอกชนดำเนินการแทนรัฐทั้ง กระบวนการ โดยที่รัฐถอนตัวจาก บทบาทการจัดบริการสาธารณะ นั้น (privatization) การร่วมลงทุนในรูปภาคีหุ้นส่วน ภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

15 ตัวอย่างการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม (Collaborative Governance) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน การบริหารจัดการชลประทานโดยเกษตรกรมีส่วนร่วมของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โครงการนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน (โครงการร่วมระหว่างหอการค้าไทยกับชุมชน) โครงการ Hand in Hand อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ศูนย์ประสานงานและบริหารจัดการขยะ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ฐานการเรียนรู้ขับเคลื่อนสู่ตำบลสุขภาวะ (เทศบาลตำบลปริก จังหวัดสงขลา) โครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาบ้านเกิดสุรินทร์ (อปท.กับภาคประชาสังคม) ธนาคารปูโดยกลุ่มฟื้นฟูทรัยพากรปูม้า (ชุมชนกับชุมชน) ชุมชนเกาะเตียบ จังหวัดชุมพร


ดาวน์โหลด ppt โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาและ รวบรวมตัวอย่าง การบริหารกิจการบ้านเมืองแบบ ร่วมมือกัน ( Collaborative Governance ) ระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google