งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์สารสนเทศด้าน สาธารณสุขและสุขภาพ การพัฒนาระบบ ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (กลุ่มข้อมูลข่าวสารด้าน สุขภาพ) การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ (กลุ่มด้านสารนิเทศ) กลุ่มที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์สารสนเทศด้าน สาธารณสุขและสุขภาพ การพัฒนาระบบ ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (กลุ่มข้อมูลข่าวสารด้าน สุขภาพ) การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ (กลุ่มด้านสารนิเทศ) กลุ่มที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์สารสนเทศด้าน สาธารณสุขและสุขภาพ การพัฒนาระบบ ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (กลุ่มข้อมูลข่าวสารด้าน สุขภาพ) การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ (กลุ่มด้านสารนิเทศ) กลุ่มที่ 1

2 อำนวยการ พัฒนาองค์กร กำหนดทิศทาง การบริหารงาน ขององค์กร พัฒนาระบบ บริหารงานองค์กร พัฒนาองค์กรและ บุคลากรตาม FC ประสานแผนงาน/ งบประมาณ จัดทำแผนปฏิบัติงาน (จัดทำคำของบประมาณ, จัดทำต้นทุนต่อหน่วย, รายงานประจำปี) บริหารงานทั่วไป การเงิน/พัสดุ ธุรการ กลุ่มที่ 2

3 กลุ่มที่ 3

4 กลุ่มที่4

5 วัด-ประเมินผล นโยบายและ ยุทธศาสตร์ วัด-ประเมินผล การดำเนินงาน ตามความเสี่ยง เชิงยุทธศาสตร์ วัด-ประเมินผล ขีดสมรรถนะของ องค์กรตาม PMQA Issue Evaluation กลุ่มที่ 5


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์สารสนเทศด้าน สาธารณสุขและสุขภาพ การพัฒนาระบบ ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (กลุ่มข้อมูลข่าวสารด้าน สุขภาพ) การเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ (กลุ่มด้านสารนิเทศ) กลุ่มที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google