งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จำนวนผู้ใช้ที่ Online กลุ่มสนับสนุน วิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ หน้าแรก บุคลากรกลุ่มสนับสนุน วิชาการ งานแผนงานและ งบประมาณ งานข้อมูลสารสนเทศ งานข้อมูลสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จำนวนผู้ใช้ที่ Online กลุ่มสนับสนุน วิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ หน้าแรก บุคลากรกลุ่มสนับสนุน วิชาการ งานแผนงานและ งบประมาณ งานข้อมูลสารสนเทศ งานข้อมูลสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จำนวนผู้ใช้ที่ Online กลุ่มสนับสนุน วิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ หน้าแรก บุคลากรกลุ่มสนับสนุน วิชาการ งานแผนงานและ งบประมาณ งานข้อมูลสารสนเทศ งานข้อมูลสารสนเทศ และประเมินผล งานพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร งานสื่อสารสาธารณะ เพื่อการส่งเสริม สุขภาพ ติดต่อเรา ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม กลุ่มสนับสนุนวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ 51 ถ. ประชาสัมพันธ์ ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 โทร (053) 272740, 2725256 ต่อ 214, 215, 218 แฟกซ์ (053) 814734 การรณรงค์ และ ประกวดกิจกรรม 5 ส. ประเภทของหน่วยงาน หน่วยงานที่ให้บริการผู้ป่วย หน่วยงานสำนักงาน คลังเวชภัณฑ์ / คลังพัสดุ การตัดสินโดยคณะทำงานพัฒนา 5 ส., คณะทำงาน Healthy Work Place รางวัลละ 3,000 บาท ในแต่ละประเภท เกณฑ์การตัดสิน คณะทำงานจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ระยะเวลาการตัดสิน วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2553 การประชุมเชิงปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 10 รวม ใจ รณรงค์ลดโลกร้อน ปี 2553 วันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2553 ณ โรงแรมลานนาพาเลซ อ. เมือง จ. เชียงใหม่

2 กลุ่มสนับสนุน วิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ 51 ถ. ประชาสัมพันธ์ ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 โทร (053) 272740, 2725256 ต่อ 214, 215, 218 แฟกซ์ (053) 814734 บุคลากรกลุ่มสนับสนุนวิชาการ งาน แผนงาน และ งบประมา ณ งานสื่อสาร สาธารณะเพื่อ การส่งเสริม สุขภาพ งานข้อมูล สารสนเทศ และ ประเมินผล งานพัฒนา สมรรถนะ บุคลากร หัวหน้ากลุ่มสนับสนุน วิชาการ รูป

3 กลุ่มสนับสนุน วิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ 51 ถ. ประชาสัมพันธ์ ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 โทร (053) 272740, 2725256 ต่อ 214, 215, 218 แฟกซ์ (053) 814734 งานแผนงานและ งบประมาณ  งานนโยบายและแผน 1.1 จัดทำแผนกลยุทธ / กลวิธี 1.2 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 1.3 จัดทำแผนบูรณาการ 2. งานงบประมาณ  จัดทำคำของบประมาณ  จัดสรรงบประมาณ  ประเมินผลการจัดสรรงบประมาณ  การควบคุม กำกับ ประเมินผล แผนและการใช้ งบประมาณ  สรุปผล / รายงานผลการประเมิน

4 กลุ่มสนับสนุน วิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ 51 ถ. ประชาสัมพันธ์ ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 โทร (053) 272740, 2725256 ต่อ 214, 215, 218 แฟกซ์ (053) 814734 งานข้อมูลสารสนเทศและ ประเมินผล แนะนำงาน สารสนเทศ วิสัยทัศน์ โครงสร้าง ICT แผนโครงการ พัฒนาศักยภาพ ระบบ ict KMict RMict ผลงาน

5 กลุ่มสนับสนุน วิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ 51 ถ. ประชาสัมพันธ์ ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 โทร (053) 272740, 2725256 ต่อ 214, 215, 218 แฟกซ์ (053) 814734 งานพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร  จัดทำแผนกำลังคน  จัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะ บุคลากร  พัฒนาสมรรถนะบุคลากร  ประเมินผลสมรรถนะ บุคลากร  รายงานผลการพัฒนา บุคลากร

6 กลุ่มสนับสนุน วิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ 51 ถ. ประชาสัมพันธ์ ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 โทร (053) 272740, 2725256 ต่อ 214, 215, 218 แฟกซ์ (053) 814734 งานสื่อสารสาธารณะเพื่อ การส่งเสริมสุขภาพ 1. งานสื่อสารความเสี่ยงต่อ สุขภาพสู่สาธารณะ 2. งานบริหารความสัมพันธ์ (CRM) กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3. งานสร้างกระแสสังคม 4. งานวิเทศสัมพันธ์ 5. งานผลิตสื่อ / โสตทัศนศึกษา

7 กลุ่มสนับสนุน วิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ กลุ่มสนับสนุนวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ 51 ถ. ประชาสัมพันธ์ ต. ช้างคลาน อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50100 โทร (053) 272740, 2725256 ต่อ 214, 215, 218 แฟกซ์ (053) 814734 ติดต่อเรา


ดาวน์โหลด ppt จำนวนผู้ใช้ที่ Online กลุ่มสนับสนุน วิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ หน้าแรก บุคลากรกลุ่มสนับสนุน วิชาการ งานแผนงานและ งบประมาณ งานข้อมูลสารสนเทศ งานข้อมูลสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google