งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

2 การแพทย์แผนไทย การแพทย์ พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าต่อ สุขภาวะและวิถีชีวิตของคนไทย และมวลมนุษยชาติ และเกื้อหนุน การพึ่งตนเอง Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

3 ปีงบประมาณ 2551 โครงการที่ เกี่ยวข้องกับจังหวัด ประกอบด้วย І โครงการฝึกอบรม II การพัฒนามาตรฐานในสถานบริการ สุขภาพ III โครงการพัฒนาบริการการแพทย์ แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า IIII การพัฒนากลไกทางกฎหมายและ ส่งเสริมการคุ้มครอง ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและ สมุนไพร Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

4 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการรักษาทางการแพทย์ แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่สถานี อนามัย І โครงการฝึกอบรม Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

5 2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน การแพทย์แผนไทยในสถานบริการ สาธารณสุขของรัฐและเอกชน 2.1 อบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย สำหรับบุคลากรสาธารณสุข 2.2 อบรมฟื้นฟูความรู้สำหรับผู้ประกอบโรค ศิลปะด้านการแพทย์ แผนไทยและผู้ผ่านการอบรมนวดไทย (800 ชั่วโมง ) Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

6 3. โครงการพัฒนาการแพทย์แผน ไทยเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจบริการสุขภาพ 3.1 อบรมนวดน้ำมันตามธาตุเจ้าเรือน 3.2 อบรมการดูแลผิวพรรณด้วยสมุนไพร ไทย Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

7 4. การพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยในคน ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก  โดยจัดการประชุมบุคลากรสาธารณสุข อาจารย์ และนักวิจัยใน สถานศึกษา Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

8 II การพัฒนามาตรฐานในสถาน บริการสุขภาพ ด้านการแพทย์แผนไทย 1. การพัฒนามาตรฐานบริการการแพทย์แผน ไทยในสถานีอนามัย 2. การพัฒนามาตรฐานงานบริการการแพทย์ แผนไทยในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย 3. การประเมินมาตรฐานงานบริการการแพทย์ แผนไทยในสถานบริการของรัฐ Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

9 1. การพัฒนารหัสข้อมูลสุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย 2. การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติทาง การแพทย์แผนไทย 3. การพัฒนาระบบการเบิกค่า รักษาพยาบาลด้านการแพทย์แผน ไทยในระบบหลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า และผู้มีสวัสดิการ รักษาพยาบาล 4. พิจารณาราคากลางยาสมุนไพร III โครงการพัฒนาบริการ การแพทย์แผนไทยในระบบ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

10 IIII การพัฒนากลไกทาง กฎหมายและส่งเสริมการ คุ้มครองภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร คุ้มครองภูมิปัญญา การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก

11 Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก


ดาวน์โหลด ppt Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google