งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวคิดของ ผวช. โดยปกติอาชีพนักวิทยาศาสตร์ อย่างเราต้องค้นคว้าหาความรู้อยู่ ตลอดเวลา แล้วนำมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ นวัตกรรม ซึ่งจะส่งผลให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวคิดของ ผวช. โดยปกติอาชีพนักวิทยาศาสตร์ อย่างเราต้องค้นคว้าหาความรู้อยู่ ตลอดเวลา แล้วนำมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ นวัตกรรม ซึ่งจะส่งผลให้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวคิดของ ผวช. โดยปกติอาชีพนักวิทยาศาสตร์ อย่างเราต้องค้นคว้าหาความรู้อยู่ ตลอดเวลา แล้วนำมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ นวัตกรรม ซึ่งจะส่งผลให้ วศ. ของ เราเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศ จึงขอให้พวกเราทำ KM กันอย่าง เป็นธรรมชาติ เพียงแต่นำมา จัดการให้เป็นระบบ เช่น ใน ระยะแรกให้นำปัญหาในการ ทำงานมาทำ KM

2 นโยบายของ ผวช. “ ปัจจุบันมีการทำการเกษตร แบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งมีความ ปลอดภัย ไม่ทำลาย ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อยากจะให้พวกเราทำ KM แบบ Organic KM ซึ่งจะทำ ให้บรรลุเป้าหมายอย่าง ธรรมชาติโดยไม่ทำลาย สิ่งแวดล้อม ”

3 การจัดการองค์ความรู้ โครงการวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

4 คณะทำงานโครงการ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 1. นายปรีชา ธรรมนิยมผู้อำนวยการ โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 2. นางธิดาดวง ฟอลเล็ต นักวิทยาศาสตร์ 8 ว 3. นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล นักวิทยาศาสตร์ 8 ว 4. นางบังอร บุญชู นักวิทยาศาสตร์ 8 ว 5. นางสุพรรณี เทพอรุณรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ 7 ว 6. นางรัชนีพร หอมสนิทเจ้าพนักงาน ธุรการ 5 7. นายมโนวิช เรืองดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ 5 8. นายชินวัฒน์ ทองชัช นักวิทยาศาสตร์ 4 9. นางสาวนพมาศ สะพู นักวิทยาศาสตร์ 7 ว 10. นางสาวสวรินทร์ สินะวิวัฒน์ นักวิทยาศาสตร์ 4

5 ผลการดำเนินงานของ คณะทำงาน โครงการวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

6 ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตร ต่าง ๆ 10 หลักสูตร 1. ระบบคุณภาพของ โครงการวิทยาศาสตร์ ชีวภาพตาม ISO/IEC 17025 : 2005 จำนวน 20 คน 2. การคำนวณค่าความไม่ แน่นอนของการวัดใน การใช้เครื่องชั่ง เครื่อง แก้วที่เกี่ยวข้องกับวิธี ทดสอบใน ห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ ประเมิน จำนวน 7 คน 3. Method Validation จำนวน 2 คน 4. การสอบเทียบพีเอช มิเตอร์ จำนวน 1 คน 5. นักวิเคราะห์มืออาชีพ สาขาจุลชีววิทยา ( อาหาร ) รุ่นที่ 1 จำนวน 1 คน 6. การอบรมเชิง ปฏิบัติการกิจกรรม ทดสอบความ ชำนาญ จำนวน 2 คน 7. การสอบเทียบเครื่อง ชั่ง จำนวน 1 คน 8. ข้อกำหนด ISO/IEC 17025 9. การตรวจสอบการ ใช้ได้ของวิธีการ ทดสอบทางเคมี (Method Validation in Chemistry) 10. ค่าความไม่แน่นอน ของการวัดทางเคมี (Measurement Uncertainty in Chemistry)

7 การจัดอบรมภายใน โครงการจำนวน 2 ครั้ง

8 ครั้งที่ 1/2549 เรื่องระบบคุณภาพ ของโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตาม ISO/IEC 17025 : 2005 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2549 โดยมี นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล เป็นวิทยากร จากกรมวิทยาศาสตร์บริการ

9

10

11 ครั้งที่ 2/2549 เรื่อง ระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 ณ อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรม วิทยาศาสตร์บริการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2549 โดยมี นายสมบุญ เอกวิริยะกิจ เป็นวิทยากรจากสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

12

13

14 มีการจัดทำบอร์ด KM ณ โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 4 อาคาร ตั้ว ลพานุกรม โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

15

16

17

18

19 มุมหนังสือสำหรับเจ้าหน้าที่ใน วช. และผู้ที่สนใจ ณ โถงหน้าลิฟต์ ชั้น 4 อาคารตั้ว ลพานุกรม โครงการวิทยาศาสตร์ ชีวภาพ

20

21

22 การถ่ายทอดองค์ความรู้ภายในโครงการ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง ทศปฏิบัติ 10 ประการ บรรยายโดย ผวช. นายปรีชา ธรรมนิยม เวลา 9.00 – 11.30 น. วันที่ 8 กันยายน 2549 ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารตั้ว ลพานุกรม โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

23

24 มีการจัดทำฐานข้อมูล Elib ที่รวบรวมเอกสาร จาการอบรมต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน

25 Call NumberHeading วช 0001การฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาระบบบริหารยุทธศาสตร์ตามกรอบการปฏิรูปราชการโดยใช้เครื่องมือ "balance Sco วช 0002สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ระดมความเห็นต่อมาตรฐานวิธีวิเคราะห์อาหารสัตว์ของ ISO/TC34/SC10 Anima วช 0003กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ IT หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม Macromedia Flash MX วันที่ 8-9 วช 0004กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการใช้ IT หลักสูตรการออกแบบเว็บไซต์อย่างมืออาชีพด้วยโปรแกรมประยุกต วช 0005การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท วันที่ 7-8 มิถุนายน 2548 ห้องประชุมชั้น6 อาคารตั้ว จัดโดย ฝ่ายการเจ้ วช 0006Quantitative Risk Assessment Training Course วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ จ วช 0007ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 จัดโดย สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ วศ. ณ โรงแรมเอเชี วช 0008การคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการใช้เครื่องชั่ง เครื่องแก้วที่เกี่ยวข้องกับวิธีทดสอบในห้องป วช 0009การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จัดโดยโครงการขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบ วช. วช 0010การสัมมนาเรื่อง ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 วันที่ 8 พ.ค. 2549 จัดโดย วช. ณ กรมวิท วช 0011Workshop on Measurement Uncertainty in Microbiological Determination of Food วช 0012ฝึกอบรม-สัมมนาวิชาการ เรื่อง การสอบเทียบพีเอชมิเตอร์ จัดโดย บร. วศ. เมื่อวันที่ 7-8 ธ.ค. 48 ณ กร วช 0013ฝึกอบรม-สัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคนิคการเตรียมสารละลาย จัดโดย บร. วศ. เมื่อวันที่ 5-6 มิ.ย. 49 ณ วช 0014ฝึกอบรม-สัมมนาวิชาการ เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสารเคมี จัดโดย บร. วศ. เมื่อวันที่ 7-8 ธ.ค. 4 วช 0015โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างกระบวนทัศน์และคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ จัดโดย สล. วศ. เมื วช 0016ใช้โปรแกรม Excel 2003 ให้เต็มความสามารถ จัดโดย สท. วศ. เมื่อวันที่ ????49 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วช 0017การใช้โปรแกรม Microsofe Access 2003 จัดโดย สท. วศ. เมื่อวันที่ ????49 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วช 0018การใช้โปรแกรม SPSS จัดโดย สท. วศ. เมื่อวันที่ ????49 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วช 0019ฝึกอบรม Microsoft Access 97 จัดโดย สป. วท. เมือ่วันที่????49 ณ สป. วท. วช 0020ฝึกอบรมเรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management) จัดโดย สป. วท. เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 48 ณ โร วช 0021สัมมนาเรื่อง การจัดทำแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) จัดโดย วศ. เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 49 ณ กรม วช 0022ฝึกอบรมเรื่อง การตวจสอบการใช้ได้ของวิธีทดสอบทางเคมี จัดโดย วศ. เมื่อวันที่ 20-21 มิ.ย. 49 ณ กรมว

26 Call NumberHeading วช 0023การฝึกอบรม-สัมมนาวิชาการ เรื่อง การสอบเทียบเครื่องชั่ง จัดโดย บร. วศ. เมื่อวันที่ 14-15 ก.พ. 49 วช 0024การสัมมนาเรื่อง ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 วันที่ 8 พ.ค. 2549 จัดโดย วช. ณ กรมวิท วช 0025การอบรมเรื่อง Method Validation, ครั้งที่ 1, 2549, สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศา วช 0026การอบรมเรื่อง GC Hardware and Chem Station Operation, 2549, บริษัท Agilent Technologies Thailand วช 0027การอบรมเรื่อง การใช้ HPLC ในงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย, 2549, ห้อง 519 ชั้น 5 อาคารสถานศึกษาเคมีป วช 0028การอบรมเรื่อง วิชาสถิติระดับกลาง, รุ่นที่ 27, 2549, สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเ วช 0029การอบรมเรื่อง การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS, 2549, อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ วช 0030อบรมเชิงปฏิบัติการ Assessor Training Course จัดโดย บร. เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. - 1 ก.ค. 49 ณ โรงแรม วช 0031การผลิตสื่อดิจิตอล จัดโดย สท. วศ. เมื่อวันที่ 27-29 มิ.ย. 49 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วช 0032อบรมหลักสูตร นักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาจุลชีววิทยา (อาหาร) จัดโดย พศ. วศ. ร่วมกับ ม.เกษตรฯ วันที่ วช 0033นักวิเคราะห์มืออาชีพ สาขาเคมี จัดโดย พศ. วศ. วันที่ 1-9 ก.ย. 48 และ 1 ธ.ค. 49 - 29 ม.ค. 49 ณ พศ. วช 0034ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 จัดโดย สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ วันที่ 6-7 ก.พ. 2 วช 0035อบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมทดสอบความชำนาญ จัดโดย โครงการฝึกอบรมการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตา วช 0036การฝึกอบรม-สัมมนาวิชาการ เรื่อง การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธี จัดโดย บร. วศ. เมื่อวันที่ 20-21 49 วช 0037การสัมมนาเรื่อง ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2005 วันที่ 8 พ.ค. 2549 จัดโดย วช. ณ กรมวิทยาศ วช 0038การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จัดโดยโครงการขยายเครือข่ายห้องปฏิบัติการทดสอบ วช. วช 0039โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างกระบวนทัศน์และคุณลักษณะของข้าราชการยุคใหม่ จัดโดย สล. วศ. เมื วช 0040เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ ว&ท เพื่ออุตสาหกรรม จัดโดย สท. วศ. วช 0041การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop CS จัดโดย สท. วศ. เมื่อวันที่ 27-29 มิ.ย. 49 ณ กรมวิทยาศาสตร์บริกา วช 0042การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมคุณภาพภายใน, 2549, กรมวิทยาศาสตร์บริการ วช 0043การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Method Validation, 2549, กรมวิทยาศาสตร์บริการ วช 0044การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสอบเทียบเครื่องมือวัดและการบำรุงรักษาเครื่องมือ, 2549, กรมวิทยาศา วช 0045การอบรมเรื่อง การจัดการความรู้, 2548, โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค วช 0046การอบรมเรื่อง Microsoft Access 97, 2549, สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 Call NumberHeading วช 0047การอบรมเรื่อง การจัดการความรู้เพื่อให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้, 2549, กรมวิทยาศาสตร์บริการ วช 0048การอบรมเรื่อง การใช้ GC ในงานวิเคราะห์ทดสอบและวิจัย, 2549, กรมวิทยาศาสตร์บริการ วช 0049การสัมมนาเรื่อง Modified Atmosphere Packaging, 2549, โรงแรมมารวย การ์เด้น วช 0050การฝึกอบรมเรื่อง การคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการใช้เครื่องชั่ง เครื่องแก้วที่เกี่ยวข้อง กับวิธีทด วช 0051การฝึกอบรมเรื่อง ISO/IEC 17025: 2005 วช 0052การฝึกอบรมเรื่อง นักวิเคราะห์มืออาชีพสาขาเคมี รุ่นที่ 3

28 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวคิดของ ผวช. โดยปกติอาชีพนักวิทยาศาสตร์ อย่างเราต้องค้นคว้าหาความรู้อยู่ ตลอดเวลา แล้วนำมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่หรือ นวัตกรรม ซึ่งจะส่งผลให้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google