งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผลักดันพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรของ สล. ประจำปี 2548 การดำเนินงานผู้รับผิดชอ บ เป้าห มาย ระยะเวลา ต. ค.2547 - ก. ย. 2548 ผลงานผลงาน หม าย เห.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผลักดันพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรของ สล. ประจำปี 2548 การดำเนินงานผู้รับผิดชอ บ เป้าห มาย ระยะเวลา ต. ค.2547 - ก. ย. 2548 ผลงานผลงาน หม าย เห."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผลักดันพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรของ สล. ประจำปี 2548 การดำเนินงานผู้รับผิดชอ บ เป้าห มาย ระยะเวลา ต. ค.2547 - ก. ย. 2548 ผลงานผลงาน หม าย เห ตุ ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม.ย.เม.ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. ดำเนินการแต่งตั้ง คณะทำงานดำเนินการ พัฒนาระบบฯ ของ สล. อวศ. / ลสล. 1 ครั้ง 2. จัดให้มีการถ่ายทอด องค์ความรู้แก่เพื่อน ร่วมงานหลังจากการเข้า อบรม / สัมมนา / ฟัง บรรยาย ลสล../ หฝ./ หง. 3 ครั้ง 3. สำรวจองค์ความรู้ บุคลากร สล. และจัดทำ Knowledge File หฝ. ใน สล. 1 ครั้ง 4. ดำเนินการจัดเก็บ จัดระบบและการค้นคืน เอกสารที่ได้รับจากการ เข้าอบรม / สัมมนา / ฟังบรรยายของวศ. อารักษ์ / ธวัชชัย ไม่มี เอกสาร ค้าง หลัง ฝึกอบร ม 2 สัปดาห์ 5. จัดสรร ข่าวข้อมูล องค์ความรู้ที่น่าสนใจ เผยแพร่บนเว็บเพ็จศูนย์ การเรียนรู้ของวศ. หฝ. ปส./ ธารทิพย์ 3 ครั้ง 6. ประชาสัมพันธ์ศูนย์ การเรียนรู้ของสล. ( ทีมงาน ผลักดัน ) ราย เดือน 7. ติดต่อประสานงาน การดำเนินงานด้านต่างๆ หฝ. สล. / เครือวัลย์ ราย เดือน 8. รวบรวมหลักฐาน กิจกรรมการเรียนรู้ของ สล. เครือวัลย์ / อารักษ์ ราย เดือน 9. ประเมิน และรายงาน ผล ยุพาราย เดือน

2 รายการยืม - คืน หนังสือ / เอกสาร ฝ่าย................................../ สำนักงานเลขานุการกรม ประจำเดือน................................. พ. ศ.............. ลำดั บ ชื่อเจ้าของหนังสือ / เอกสาร ชื่อหนังสือ / เอกสาร ผู้ยืม กำหน ดผู้ยืม ชื่อ - สกุ ล สังกั ดวันยืมส่งคืน วัน ส่ง คืน หมายเหตุ หนังสือ / เอกสาร 1 เล่ม ให้ยืมได้ 5 วันทำการ ผู้รับผิดชอบ....................................................... (..............................)

3 ข้อมูลเอกสารการประชุม / อบรม / สัมมนา ของบุคลากร วศ. เขตข้อมูลเนื้อหา 099 เลขเรียกเอกสารของแฟ้มเอกสารนี้ 111 ชื่อการประชุม / อบรม / สัมมนา, วันที่ประชุม, ครั้งที่ประชุม, ปีที่จัด, สถานที่ประชุม 500 แฟ้มเอกสารนี้ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา ของ...... รายการเอกสารที่ประกอบอยู่ในแฟ้มเอกสารนี้ได้แก่............ 520 สรุปเนื้อหาการประชุม / อบรม / สัมมนา 620 คำสำคัญ 949 สถานที่จัดเก็บ / ผู้จัดเก็บ ผู้ร่าง................................... ผู้บันทึก ข้อมูล............................. ว / ด / ป................................... ว / ด / ป..........................................

4 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายในแบบต่อเนื่อง ของ สำนักงานเลขานุการกรม  บริหารจัดการ  สารนิเทศ  การใช้เทคโนโลยี (IT)  วิจัยและพัฒนา  ห้องปฏิบัติการ  วิเคราะห์ ทดสอบสอบเทียบ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ  อื่น ๆ ( ระบุ ).......... ---------------------------------------------------------------- ครั้งที่................ / 2548 เรื่อง..................................... โดย..................................... ณ........................................ วันที่.................................... เวลา.................................... ผู้ร่วมกิจกรรม 1................. 2................. 3................. สรุปสาระ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ดาวน์โหลด ppt แผนผลักดันพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรของ สล. ประจำปี 2548 การดำเนินงานผู้รับผิดชอ บ เป้าห มาย ระยะเวลา ต. ค.2547 - ก. ย. 2548 ผลงานผลงาน หม าย เห.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google