งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผลักดันพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรของ สล. ประจำปี 2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผลักดันพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรของ สล. ประจำปี 2548"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผลักดันพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรของ สล. ประจำปี 2548
การดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ระยะเวลา ต.ค ก.ย. 2548 ผลงาน หมายเหตุ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบฯ ของ สล. อวศ. / ลสล. 1 ครั้ง 2. จัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เพื่อนร่วมงานหลังจากการเข้า อบรม / สัมมนา / ฟังบรรยาย ลสล../หฝ./หง. 3 ครั้ง 3. สำรวจองค์ความรู้บุคลากร สล.และจัดทำ Knowledge File หฝ. ใน สล. 4. ดำเนินการจัดเก็บ จัดระบบและการค้นคืนเอกสารที่ได้รับจากการเข้าอบรม / สัมมนา / ฟังบรรยายของวศ. อารักษ์ / ธวัชชัย ไม่มีเอกสารค้างหลังฝึกอบรม 2 สัปดาห์ 5. จัดสรร ข่าวข้อมูลองค์ความรู้ที่น่าสนใจเผยแพร่บนเว็บเพ็จศูนย์การเรียนรู้ของวศ. หฝ.ปส./ ธารทิพย์ 6. ประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้ของสล. (ทีมงานผลักดัน) รายเดือน 7. ติดต่อประสานงานการดำเนินงานด้านต่างๆ หฝ. สล. /เครือวัลย์ 8. รวบรวมหลักฐาน กิจกรรมการเรียนรู้ของ สล. เครือวัลย์ / อารักษ์ 9. ประเมิน และรายงานผล ยุพา

2 ชื่อเจ้าของหนังสือ/เอกสาร
รายการยืม-คืน หนังสือ/เอกสาร ฝ่าย /สำนักงานเลขานุการกรม ประจำเดือน พ.ศ ลำดับ ชื่อเจ้าของหนังสือ/เอกสาร ชื่อหนังสือ/เอกสาร ผู้ยืม กำหนด ชื่อ-สกุล สังกัด วันยืม ส่งคืน วันส่งคืน หมายเหตุ หนังสือ/เอกสาร 1 เล่มให้ยืมได้ 5 วันทำการ ผู้รับผิดชอบ ( )

3 ข้อมูลเอกสารการประชุม/อบรม/สัมมนา ของบุคลากร วศ.
เขตข้อมูล เนื้อหา 099 เลขเรียกเอกสารของแฟ้มเอกสารนี้ 111 ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา, วันที่ประชุม, ครั้งที่ประชุม, ปีที่จัด, สถานที่ประชุม 500 แฟ้มเอกสารนี้ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา ของ...... รายการเอกสารที่ประกอบอยู่ในแฟ้มเอกสารนี้ได้แก่ 520 สรุปเนื้อหาการประชุม/อบรม/สัมมนา 620 คำสำคัญ 949 สถานที่จัดเก็บ/ผู้จัดเก็บ ผู้ร่าง ผู้บันทึกข้อมูล ว/ด/ป ว/ด/ป

4 กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภายในแบบต่อเนื่อง ของ สำนักงานเลขานุการกรม
 บริหารจัดการ  สารนิเทศ  การใช้เทคโนโลยี (IT)  วิจัยและพัฒนา  ห้องปฏิบัติการ  วิเคราะห์ ทดสอบสอบเทียบ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  พัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ  อื่น ๆ (ระบุ) ครั้งที่ / เรื่อง โดย ณ วันที่ เวลา ผู้ร่วมกิจกรรม สรุปสาระ


ดาวน์โหลด ppt แผนผลักดันพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กรของ สล. ประจำปี 2548

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google