งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเพณี ชักพระ. โดย.. ด. ญ. สุนทรา ชูศิลป์ทอง เลขที่ 10 ชั้น ม.1/3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเพณี ชักพระ. โดย.. ด. ญ. สุนทรา ชูศิลป์ทอง เลขที่ 10 ชั้น ม.1/3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเพณี ชักพระ

2 โดย.. ด. ญ. สุนทรา ชูศิลป์ทอง เลขที่ 10 ชั้น ม.1/3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3 จุดประ สงค์ เพื่อนำเสนอภาพเรื่องราวพุทธประวัติ ในการจัดตกแต่งพุ่มผ้าป่า

4 การจัดทำพุ่มผ้าป่าใน งานประเพณีชักพระ พระเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประเพณีที่สืบทอดมา ตั้งแต่สมัยศรีวิชัย ได้จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี มีการประกวดเรือพระ และตกแต่งพุ่ม ผ้าป่า ของประชาชนทั่วไปและ สถาบันต่างๆ

5 พุทธ ประวั ติ ประวั ติ พุทธประวัติในการนำมา ประกอบการจัดทำพุ่มผ้าป่า

6 เมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของ พระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์แก่จวน จะประสูติ พระนางได้รับพระบรมราชานุญาต จาก พระสวามี ให้แปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุง เทวทหะ ซึ่งเป็นพระนครเดิมของพระนาง เพื่อ ประสูติในตระกูลของพระนางตาม ประเพณีนิยมในสมัยนั้น ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้น สาละ ณ สวนลุมพินีวัน พระนางก็ได้ ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อน พุทธศักราช ๘๐ ปี ครั้นพระกุมารประสูติได้ ๕ วันก็ได้รับ การถวายพระนามว่า “ สิทธัตถะ ” ปาง ประสูติ

7 ปาง ตรัสรู้ พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญเพียรต่อไป ที่ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั้น ทรงเริ่มบำเพ็ญสมาธิให้เกิดในพระทัย เรียกว่าการเข้า “ ฌาน ” เพื่อให้บรรลุ “ ญาณ ” จนเวลาผ่านไป จนถึง... - ยามต้น : ทรงระลึกชาติในอดีตทั้ง ของตนเองและผู้อื่น - ยามสอง : การรู้แจ้งการเกิดและดับ ของสรรพสัตว์ทั้งหลาย - ยามสาม : รู้วิธีกำจัดกิเลส ด้วย อริยสัจ ๔ ( ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ) ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธ เจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มี พระชนมายุได้ ๓๕ พรรษา

8 สามธิดามารมาทำลายตบะ พระพุทธองค์ เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วได้ทรงเสวยวิมุติ สุขอยู่ใต้ต้น ศรีมหาโพธิ์ และบริเวณใกล้เคียงเป็นเวลา ๗ สัปดาห์ ในช่วงสัปดาห์ที่ ๕ พระองค์เสด็จไปทางทิศ ตะวันออก ของ ต้นมหาโพธิ์ แล้วประทับอยู่ใต้ต้นไทรที่ชื่อ “ อชปาล นิโครธ ” เพราะเป็นที่อยู่ของคนเลี้ยงแพะ ก็ได้มีสาม ธิดาของพญามาร มี นางตัณหา นางราคา และนางอรดี รับอาสา มาทำลายตบะ ของพระพุทธองค์ ด้วยการขับร้องฟ้อนรำ ยั่วยวนต่างๆนานา แต่พระองค์ก็มิได้สนใจ นางทั้งสามจึงผิดหวัง กลับไป ปางสามธิดามาร ทำลายตบะ

9 รวมภาพ พุทธประวัติ พุทธ ภาพพุทธประวัติที่นำมาจัดตกแต่งพุ่มผ้าป่า สามารถนำเรื่องราว เสนอได้หลายตอนเพื่อความสวยงามในการจัด ตกแต่ง ดังนี้ ปางประสูต ปางปรงโปรด ปัญจวัคคีย์ ปางประชุม พระ อรหันต์ ปาง ปรินิพ พาน

10

11


ดาวน์โหลด ppt ประเพณี ชักพระ. โดย.. ด. ญ. สุนทรา ชูศิลป์ทอง เลขที่ 10 ชั้น ม.1/3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google