งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเพณีชักพระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเพณีชักพระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเพณีชักพระ

2 โดย.. ด.ญ.สุนทรา ชูศิลป์ทอง เลขที่ 10 ชั้น ม.1/3
ด.ญ.สุนทรา ชูศิลป์ทอง เลขที่ 10 ชั้น ม.1/3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3 จุดประสงค์ เพื่อนำเสนอภาพเรื่องราวพุทธประวัติในการจัดตกแต่งพุ่มผ้าป่า

4 การจัดทำพุ่มผ้าป่าในงานประเพณีชักพระ
พระเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประเพณีที่สืบทอดมา ตั้งแต่สมัยศรีวิชัย ได้จัดขึ้นในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี มีการประกวดเรือพระ และตกแต่งพุ่มผ้าป่า ของประชาชนทั่วไปและ สถาบันต่างๆ

5 พุทธประวัติ พุทธประวัติในการนำมาประกอบการจัดทำพุ่มผ้าป่า

6 ปางประสูติ เมื่อพระนางสิริมหามายา พระมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ แห่งกรุงกบิลพัสดุ์ ทรงพระครรภ์แก่จวนจะประสูติ พระนางได้รับพระบรมราชานุญาต จากพระสวามี ให้แปรพระราชฐานไปประทับ ณ กรุงเทวทหะ ซึ่งเป็นพระนครเดิมของพระนาง เพื่อประสูติในตระกูลของ พระนางตามประเพณีนิยมในสมัยนั้น ขณะเสด็จแวะพักผ่อนพระอิริยาบถใต้ต้นสาละ ณ สวน ลุมพินีวัน พระนางก็ได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้น ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน ๖ ก่อนพุทธศักราช ๘๐ ปี ครั้นพระกุมารประสูติได้ ๕ วันก็ได้รับการถวายพระนามว่า “สิทธัตถะ”

7 ปางตรัสรู้ พระมหาบุรุษทรงบำเพ็ญเพียรต่อไป ที่ใต้ต้นพระศรีมหา โพธิ์นั้น ทรงเริ่มบำเพ็ญสมาธิให้เกิดในพระทัย เรียกว่าการเข้า “ฌาน” เพื่อให้บรรลุ “ญาณ” จนเวลาผ่านไปจนถึง ยามต้น : ทรงระลึกชาติในอดีตทั้งของตนเองและผู้อื่น ยามสอง : การรู้แจ้งการเกิดและดับของสรรพสัตว์ ทั้งหลาย ยามสาม : รู้วิธีกำจัดกิเลส ด้วย อริยสัจ ๔ ( ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ) ได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือน ๖ ซึ่งขณะนั้นพระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ ๓๕ พรรษา

8 ปางสามธิดามารทำลายตบะ
สามธิดามารมาทำลายตบะพระพุทธองค์ เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้แล้วได้ทรงเสวยวิมุติสุขอยู่ใต้ต้น ศรีมหาโพธิ์ และบริเวณ ใกล้เคียงเป็นเวลา ๗ สัปดาห์ ในช่วงสัปดาห์ที่ ๕ พระองค์เสด็จไปทางทิศตะวันออก ของ ต้นมหาโพธิ์ แล้วประทับอยู่ใต้ต้นไทรที่ชื่อ “อชปาลนิโครธ” เพราะเป็นที่อยู่ของคนเลี้ยงแพะ ก็ได้มีสามธิดาของพญามาร มี นางตัณหา นางราคา และนางอรดี รับอาสามาทำลายตบะ ของพระพุทธองค์ ด้วยการขับร้องฟ้อนรำยั่วยวนต่างๆนานา แต่พระองค์ก็มิได้สนใจ นางทั้งสามจึงผิดหวังกลับไป

9 รวมภาพพุทธประวัติ ภาพพุทธประวัติที่นำมาจัดตกแต่งพุ่มผ้าป่าสามารถนำเรื่องราว เสนอได้หลายตอนเพื่อความสวยงามในการจัดตกแต่ง ดังนี้ ปางประสูต ปางปรงโปรดปัญจวัคคีย์ ปางประชุมพระอรหันต์ ปางปรินิพพาน

10

11


ดาวน์โหลด ppt ประเพณีชักพระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google