งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา เรื่อง พระ พุทธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา เรื่อง พระ พุทธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา เรื่อง พระ พุทธ

2 หน่วยการ เรียนรู้ที่ 1 ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

3 พระ พุทธ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

4 พุทธประวัติ พุทธประวัติ หมายถึง ประวัติของ พระพุทธเจ้า • การบำเพ็ญเพียร • ผจญมาร ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

5 ประสูติ ประสูติเมื่อวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ที่สวนลุมพินีวัน ปัจจุบันคือประเทศ เนปาล ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

6 ตรัสรู้ พระองค์ตรัสรู้ อริยสัจ 4 เป็นพระพุทธเจ้าในวัน ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ใต้ ต้นศรีมหาโพธิ์ริมฝั่ง แม่น้ำเนรัญชรา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

7 ปรินิพพ าน ได้เสด็จปรินิพพานวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ใต้ต้น สาระ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย รวม พระชนมายุ 80 พรรษา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

8 มหาวาณิช ชาดก.... พระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน ทรงพระ ปรารภ พวกพ่อค้าชาวพระนคร สาวัตถี โดยพ่อค้าเหล่านั้นก่อน จะไปค้าขาย ได้ถวายมหาทาน แด่พระศาสดา แล้วกราบทูลว่า ถ้าพวกตนกลับมาได้ จะกลับมา เข้าเฝ้าพระองค์อีก แล้วออก เดินทางไปกับเกวียน ๕๐๐ เล่ม ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

9 มหาวาณิช ชาดก.... ครั้นเมื่อถึงแดนกันดาร พากัน หลงทางอยู่ในป่า ขาดน้ำขาด อาหาร เห็นต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งมีพวกนาคยึดครองอยู่ ก็ชวน กันปลดเกวียนนั่งอยู่ที่โคนต้น พวกนั้นเห็นไทรใบเขียวชอุ่ม กิ่ง ไทรก็เหมือนอิ่มด้วยน้ำ จึงคิดกัน ว่า ในต้นไม้นี้ น่าจะมีน้ำอยู่ จึงพา กันตัดกิ่งด้านทิศตะวันออก ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

10 มหาวาณิช ชาดก.... เมื่อตัดกิ่งขาด ท่อน้ำขนาดลำตาล ไหลพรั่ง พวกนั้นพากันอาบพากันดื่ม แล้วพากันตัดกิ่งทางใต้ โภชนะมีรสเลิศ ต่าง ๆ ก็พรั่งพรูออกมา พากันบริโภค แล้วตัดกิ่งตะวันตก เหล่าสตรีผู้แต่งกาย งดงาม พากันออกมาจากกิ่งนั้น พากัน อภิรมย์กับหมู่สตรีนั้น แล้วตัดกิ่งทาง เหนือ แก้ว ๗ ประการหลั่งไหลออกจาก กิ่งนั้น พวกพ่อค้าพากันเก็บแก้ว เหล่านั้นบรรทุก เต็มเกวียนทั้ง ๕๐๐ เล่ม กลับมาสู่พระนครสาวัตถี เก็บทรัพย์แล้ว จึงชวนกันมาเข้าเฝ้าพระศาสดา ทูล นิมนต์ถวายมหาทานในวันรุ่งขึ้น ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

11 มหาวาณิช ชาดก.... ครั้นเมื่อถวายมหาทานในวันรุ่งขึ้น เสร็จแล้ว ก็พากันให้ส่วนบุญแก่รุกข เทวดา ผู้ให้ทรัพย์แก่พวกตน พระ ศาสดาตรัสถามว่า พวกเธอให้ส่วนบุญ แก่รุกขเทวดาองค์ไหน พวกพ่อค้าพา กันกราบทูลเหตุที่พวกตนได้ทรัพย์ใน ต้นไทรแด่พระตถาคต ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

12 มหาวาณิช ชาดก.... พระศาสดาตรัสว่า พวกเธอมิได้ ลุ อำนาจตัณหา เพราะเป็นผู้รู้จักประมาณ จึงได้ทรัพย์ แต่ในครั้งก่อน พวกที่ลุ อำนาจตัณหา เพราะไม่รู้จักประมาณ พากันละทิ้งเสียทั้งทรัพย์และชีวิต พ่อค้าเหล่านั้นพากันกราบทูลอาราธนา จึงทรงนำมหาวาณิชชาดกมาแสดงดังนี้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา

13 ข้อคิดจาก ชาดก ๑. ความโลภไม่รู้จักประมาณ มี แต่จะนำความเดือดร้อนมาให้ ๒. การมีสติตั้งมั่น ไม่ปล่อยให้ ความโลภเข้าครอบงำ ย่อมนำ ประโยชน์สุขมาให้ ๓. คนเราต้องรู้จักบุญคุณของผู้ มีพระคุณ แม้แต่ต้นไม้ที่ให้ร่ม เงา ก็ไม่ควรหักรานกิ่งก้านของ ต้นไม้นั้น เปรียบดังบุคคลย่อม ไม่ทำร้ายผู้เป็นมิตร ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา


ดาวน์โหลด ppt สื่อประกอบการ เรียนรู้ ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา ครูมยุรฉัตร ผิวอ่อนดี ร. ร. ดงเจนวิทยาคม จ. พะเยา เรื่อง พระ พุทธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google