งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารู้จัก ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุราษฎร์ ธานี นางประภาศรี อุยยาม ฐิติ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.4 ภูมิลำเนา อำเภอเมืองสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารู้จัก ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุราษฎร์ ธานี นางประภาศรี อุยยาม ฐิติ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.4 ภูมิลำเนา อำเภอเมืองสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มารู้จัก ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุราษฎร์ ธานี นางประภาศรี อุยยาม ฐิติ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.4 ภูมิลำเนา อำเภอเมืองสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2 ประวัติการศึกษา พ. ศ.2511 ม. ศ.3 โรงเรียนสตรีสุ ราษฎร์ธานี พ. ศ.2513 ม. ศ.5 โรงเรียนสุราษฎร์ ธานี พ. ศ.2517 ปริญญาตรี มศว. ปทุมวัน สาขาเคมี พ. ศ.2522 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาการสอนเคมี พ. ศ.2549 ประกาศนียบัตรการบริหาร การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

3 ประวัติการทำงาน พ. ศ.2518-2528 ครูตรี โรงเรียนสุราษฎร์ธานี พ. ศ.2528-2529 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเขาพนม แบกศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ. ศ.2529-2536 หัวหน้าเลขานุการและผู้ช่วย ผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี พ. ศ.2536-2538 ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะสมุย พ. ศ.2538-2543 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรี พังงา พ. ศ.2543-2543 ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรี ระนอง พ. ศ.2543-2550 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ พิทยา พ. ศ.2550 ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ ธานี

4 ประสบการณ์ดูงานการจัดการศึกษา ในต่างประเทศ พ. ศ.2545 ศึกษาดูงานรัฐทัสมาเนีย ประเทศ ออสเตรเลีย โครงการความร่วมมือระหว่าง กรมสามัญศึกษา กับสถาบันพัฒนาผู้บริหารรัฐทัสมาเนีย พ. ศ.2547 ศึกษาดูงานรัฐ Pensylvania ประเทศ สหรัฐอเมริกา โครงการพัฒนาผู้นำ การเปลี่ยนแปลง โครงการความร่วมมือของกรมสามัญ ศึกษา กับมูลนิธิฟูลไบรท์ พ. ศ.2549 ศึกษาดูงานมณฑลไหหนาน ประเทศ จีน โครงการส่งเสริมการ สอนภาษาจีน เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงศึกษาธิการไทย กับกระทรวงศึกษาธิการจีน พ. ศ.2549 ศึกษาดูงานเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศ นิวซีแลนด์ โครงการพัฒนาวิสัยทัศน์ การจัดการศึกษา เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างเขต พื้นที่การศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1, มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ ราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัย AUT (Auckland University and Technology) ประเทศนิวซีแลนด์

5 ประสบการณ์ดูงาน การจัดการศึกษาใน ต่างประเทศ

6 ผลงานที่สำคัญ ผลงานทางวิชาการ “ การพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานด้วยกิจกรรม 5 ส.” โล่โรงเรียนดำเนินการปฏิรูปการศึกษาดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา 3 ปีซ้อน ( พ. ศ.2543- 2545) รับพระราชทานโล่ผู้บริหารส่งเสริมและ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย 2547 ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแบบมีส่วน ร่วมด้วยกิจกรรม 5 ส. ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ของ ปตท. ปี การศึกษา 2546 รางวัลรองชนะเลิศ ปีการศึกษา 2547 และรางวัลชนะเลิศ ปีการศึกษา 2548

7 ผลงานที่สำคัญ ( ต่อ ) รับเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2547-2549 รางวัลสถานศึกษาจัดกิจกรรมจิตวิทยา แนะแนวดีเด่น ของสมาคม แนะแนว แห่งประเทศไทย ปี 2548

8 โล่ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ดีเด่น ปี 2549

9 แนวคิดสำคัญในการบริหาร จัดการ การบริหารงานตามแนวคิด TQM คือ ให้ ความสำคัญกับ การบริหารแบบมี ส่วนร่วมและมุ่งคุณภาพทั้งองค์กร การให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา (S.B.M.) ทั้งด้านแหล่งเรียนรู้ ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น การให้ความสำคัญ แก่การพัฒนาผู้เรียน ให้เต็มศักยภาพรายบุคคล Child centre

10 ข้อคิด ประจำใจ ก่อนความคิดจะก่อรูป ผิดก็ครู ถูกก็ครู


ดาวน์โหลด ppt มารู้จัก ผู้อำนวยการ โรงเรียนสุราษฎร์ ธานี นางประภาศรี อุยยาม ฐิติ ผู้อำนวยการโรงเรียน คศ.4 ภูมิลำเนา อำเภอเมืองสุ ราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google