งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการพัฒนาวิทยา เขตขอนแก่น ระยะที่ 10 ( พ. ศ.2550-2554) บุญหนา จิมานัง ฝ่ายวิชาการและ วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการพัฒนาวิทยา เขตขอนแก่น ระยะที่ 10 ( พ. ศ.2550-2554) บุญหนา จิมานัง ฝ่ายวิชาการและ วิจัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการพัฒนาวิทยา เขตขอนแก่น ระยะที่ 10 ( พ. ศ.2550-2554) บุญหนา จิมานัง ฝ่ายวิชาการและ วิจัย

2 เป้าหมายหลัก ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ ได้ตามเกณฑ์ ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการวิจัยและงาน สร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริม / บริการทางวิชาการ พระพุทธศาสนาแก่สังคม ยุทธศาสตร์ 4 ทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารจัดการ องค์กร ยุทธศาสตร์ 6 การประกันคุณภาพ การศึกษา ขบวนก าร กลไก ขับเคลื่อน

3 พัฒนาการเรียน การสอน เปิดหลักสูตรใหม่ ปรับปรุงหลักสูตร ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาคุณภาพ บัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ เป้าหมาย ให้ได้บัณฑิตตาม คุณลักษณะที่พึง ประสงค์ 9 ประการ เน้นผู้เรียนเป็น สำคัญ Project Based Problem Based Research Based กิจกรรมพัฒนานิสิต กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมส่งเสริม สุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญ ประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม

4 มีระบบและกลไก สนับสนุนการผลิตงานวิจัย ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการวิจัยและ งานสร้างสรรค์ มีการตีพิมพ์เผยแพร่และ นำไปใช้ประโยชน์ เป้าหมาย คณาจารย์มี ผลงานวิจัยที่สามารถ นำไปใช้ประโยชน์ได้ กำหนดระเบียบ มีคณะกรรมการ กำกับ ให้เงินทุน สนับสนุน มีสถาบันรองรับ

5 มีแหล่งบริการ มีศูนย์ข้อมูล ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมและบริการ วิชาการพระพุทธศาสนา มีบุคลากรและงบประมาณ มีคณะกรรมการบริหาร มีเงินอุดหนุน เป้าหมาย มีศูนย์บริการเป็นที่ ยอมรับของสังคม ศูนย์ปฏิบัติธรรม ศูนย์พุทธศาสตร์ ศึกษา สถานีวิทยุ ศูนย์ตามกลุ่ม สาขาวิชา ข้อมูลตาม หลักสูตร ข้อมูลตามกลุ่ม สาขาวิชา ข้อมูลทาง ศาสนา ข้อมูล..........

6 มีกิจกรรม เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม มีโครงการ มีการรณรงค์ ส่งเสริมนิสิตดำเนินการ บทความเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ / นานาชาติ ยุทธศาสตร์ 4 ทะนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม เป้าหมาย สร้างสำนึกที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรม ไทยให้แก่นิสิต

7 ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารจัดการ องค์กร เป้าหมาย พัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พัฒนาระบบการ บริหาร พัฒนาระบบฐานข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ พัฒนาระบบการเงินและ งบประมาณ พัฒนาบุคลากร พัฒนาแผนระยะ โครงสร้างการ บริหาร โครงสร้าง คณะกรรมการ ระเบียบ / ข้อบังคับ การจัดอัตรากำลัง แหล่งรายได้ เพื่อการหา รายได้ ระบบบัญชี เพื่อรายงาน การเบิกจ่าย การรายงานทางการเงิน เพื่ออนุมัติ การวิเคราะห์ต้นทุน เพื่อ ขอตั้งงบ การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลงบประมาณ ฐานข้อมูลทางสังคม แผนพัฒนาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานประจำปี เพื่อ ปรับปรุง

8 ให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับส่วนงาน จัดทำคู่มือประกันคุณภาพทุกส่วนงาน จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทุกส่วนงาน มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของส่วนงานทุกปีการศึกษา ยุทธศาสตร์ 6 การประกันคุณภาพ เป้าหมาย ให้ได้คุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการพัฒนาวิทยา เขตขอนแก่น ระยะที่ 10 ( พ. ศ.2550-2554) บุญหนา จิมานัง ฝ่ายวิชาการและ วิจัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google