งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น
ระยะที่ 10 (พ.ศ ) บุญหนา จิมานัง ฝ่ายวิชาการและวิจัย

2 เป้าหมายหลัก ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม
ขบวนการ ยุทธศาสตร์1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ได้ตามเกณฑ์ ยุทธศาสตร์2 ส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์3 ส่งเสริม/บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่สังคม ยุทธศาสตร์4 ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กลไกขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ 6 การประกันคุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารจัดการองค์กร

3 ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามเกณฑ์
เป้าหมาย ให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 9 ประการ กิจกรรมพัฒนานิสิต กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เปิดหลักสูตรใหม่ ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาการเรียน การสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ Project Based Problem Based Research Based

4 ยุทธศาสตร์ 2 ส่งเสริมการวิจัยและงานสร้างสรรค์
เป้าหมาย คณาจารย์มีผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ กำหนดระเบียบ มีคณะกรรมการกำกับ ให้เงินทุนสนับสนุน มีสถาบันรองรับ มีการตีพิมพ์เผยแพร่และ นำไปใช้ประโยชน์ มีระบบและกลไก สนับสนุนการผลิตงานวิจัย

5 ยุทธศาสตร์ 3 ส่งเสริมและบริการวิชาการพระพุทธศาสนา
เป้าหมาย มีศูนย์บริการเป็นที่ยอมรับของสังคม ศูนย์ปฏิบัติธรรม ศูนย์พุทธศาสตร์ศึกษา สถานีวิทยุ ศูนย์ตามกลุ่มสาขาวิชา ข้อมูลตามหลักสูตร ข้อมูลตามกลุ่มสาขาวิชา ข้อมูลทางศาสนา ข้อมูล มีบุคลากรและงบประมาณ มีคณะกรรมการบริหาร มีเงินอุดหนุน มีศูนย์ข้อมูล มีแหล่งบริการ

6 ยุทธศาสตร์ 4 ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
เป้าหมาย สร้างสำนึกที่ดีต่อศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่นิสิต บทความเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ/นานาชาติ มีกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม มีโครงการ มีการรณรงค์ ส่งเสริมนิสิตดำเนินการ

7 ยุทธศาสตร์ 5 การบริหารจัดการองค์กร
เป้าหมาย พัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง พัฒนาระบบการบริหาร พัฒนาระบบการเงินและงบประมาณ พัฒนาบุคลากร โครงสร้างการบริหาร โครงสร้างคณะกรรมการ ระเบียบ/ข้อบังคับ การจัดอัตรากำลัง แหล่งรายได้ เพื่อการหารายได้ ระบบบัญชี เพื่อรายงานการเบิกจ่าย การรายงานทางการเงิน เพื่ออนุมัติ การวิเคราะห์ต้นทุน เพื่อขอตั้งงบ การศึกษาต่อ การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม พัฒนาแผนระยะ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ แผนพัฒนาระยะ 5 ปี แผนปฏิบัติการประจำปี รายงานประจำปี เพื่อปรับปรุง ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลงบประมาณ ฐานข้อมูลทางสังคม

8 ยุทธศาสตร์ 6 การประกันคุณภาพ
เป้าหมาย ให้ได้คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ ให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับส่วนงาน จัดทำคู่มือประกันคุณภาพทุกส่วนงาน จัดทำรายงานการประเมินตนเอง(SAR)ทุกส่วนงาน มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของส่วนงานทุกปีการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการพัฒนาวิทยาเขตขอนแก่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google