งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดองค์ประกอบภาพ. การจัดองค์ประกอบภาพ : Composition การจัดวางองค์ประกอบภาพ คือการจัด วางองค์ประกอบที่มีอยู่ในภาพให้ได้ภาพรวม ของงานที่สวยงาม และสื่อความหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดองค์ประกอบภาพ. การจัดองค์ประกอบภาพ : Composition การจัดวางองค์ประกอบภาพ คือการจัด วางองค์ประกอบที่มีอยู่ในภาพให้ได้ภาพรวม ของงานที่สวยงาม และสื่อความหมาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดองค์ประกอบภาพ

2 การจัดองค์ประกอบภาพ : Composition การจัดวางองค์ประกอบภาพ คือการจัด วางองค์ประกอบที่มีอยู่ในภาพให้ได้ภาพรวม ของงานที่สวยงาม และสื่อความหมาย ซึ่งมี หลักการ 2 อย่าง – การสร้างเอกภาพ (Unity) – การสร้างจุดเด่น เน้นจุดสำคัญ (Emphasize) การวางจุดสนใจในงาน Focus Point การสรางความแตกตางในงาน Contrast การวางแยกองค์ประกอบให้โดดเดน Isolation

3 การจัดองค์ประกอบภาพ : Composition – สมดุลในงานออกแบบ Balance – ขนาดและสัดส่วนขององคประกอบ Scale & Proportion – ที่วางในงานออกแบบ Spacing

4 เอกภาพ คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็น จุดเริ่มต้นในการจัดองค์ประกอบของภาพ องค์ประกอบในภาพ ต้องมีความกลมกลืนกัน เป็นพวกพ้องกัน ไม่ขัดกัน

5

6 การวางจุดสนใจในงาน การวางตำแหน่งขององค์ประกอบที่จะเน้นให้ เกิดจุดสนใจ จะวางในตำแหน่งที่ 1,3,2 และ 4 เป็นหลัก โดยแต่ละตำแหน่งมีคุณสมบัติ แตกต่างกันออกไป 1 0 02 40 2 0 3

7 การวางจุดสนใจในงาน ตำแหน่ง 0 เป็นตำแหน่งที่ไม่ควรวาง องค์ประกอบที่ต้องการเน้น เพราะเป็น ตำแหน่งที่สายตาคนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความ สนใจนัก เพราะอยู่ในช่วงครึ่ง ๆ กลาง ๆ ของ ภาพ ซึ่งลดแรงดึงดูดทางสายตา ตำแหน่ง 1 เป็นตำแหน่งที่คนส่วนใหญ่เห็น เป็นอันดับแรก เนื่องจากความเคยชินในการ กวาดตาเพื่ออ่านหนังสือ ตำแหน่ง 2 เป็นตำแหน่งที่มีพลังในการดึงดูด สายตา มีความเฉียบ จึงเหมาะที่จะจัดวาง องค์ประกอบที่ต้องการเน้น เนื่องจากเป็น ตำแหน่งที่เรียกร้องความสนใจจากสายตาได้ ดี

8 การวางจุดสนใจในงาน ตำแหน่งหมายเลข 3 เป็นตำแหน่งที่สืบ เนื่องมาจากตำแหน่งที่ 1 เพราะเป็นตำแหน่ง สุดท้ายที่คนส่วนใหญ่กวาดสายตามอง ตำแหน่งหมายเลข 4 เป็นตำแหน่งที่คนส่วน ใหญ่มักจะให้เป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญ ที่สุดในงาน ถึงแม้จะไม่เป็นจุดเรียกร้อง สายตามากเท่ากับจุด 1,2,3 แต่ก็เป็นจุดรวม สายตาของผู้ชมที่มีต่องาน ตำแหน่ง 1 กับ 3 จะมีพลังในการดึงดูด สายตามากกว่าตำแหน่ง 2 เพราะคนส่วน ใหญ่มักกวาดสายตาจากมุมซ้ายบน ไปยังมุม ขวาล่าง ตำแหน่ง 0 สามารถวางองค์ประกอบให้ น่าสนใจได้ เพราะบางครั้งทิศทาง หรือเส้น สายจากองค์ประกอบอื่น ๆ อาจพุ่งเน้นมายัง ตำแหน่งนี้ก็ได้

9 ตัวอย่างการจัดองค์ประกอบ 1 2 4

10 การสร้างความแตกต่าง ความแตกต่างเป็นตัวกำหนดน่าสนใจหรือ ความโดดเด่นของภาพได้ดี แต่ไม่ควรให้มี ความแตกต่างมากเกินไป เพราะจะทำให้ภาพ ไม่มีเอกภาพ มากกว่าจะก่อให้เกิดจุดสนใจ ภาพตัวอย่าง เป็นการใช้ภาพที่โดดเด่น แตกต่างจากพื้นหลังสลัว ขับให้ภาพของ อุปกรณ์ดูคมชัด และโดดเด่นขึ้น

11 การสร้างความแตกต่าง

12 การวางแยกองค์ประกอบให้ โดดเด่น การวางองค์ประกอบให้โดดเด่น คือการแยก องค์ประกอบออกมา ให้ผู้ชมงานสังเกตุเห็น องค์ประกอบนั้นได้ง่าย แต่ต้องคำนึงถึง ขนาดและสัดส่วนในการจัดองค์ประกอบ (Scale & Proportion) ที่ว่างในงานออกแบบ (Spacing) สมดุลในงานออกแบบ (Balance) จังหวะขององค์ประกอบในงาน (Rhythm)

13 ตัวอย่างการวางแยก องค์ประกอบให้โดดเด่น

14 ขนาดและสัดส่วนในการจัด องค์ประกอบ Scale & Proportion ขนาดขององค์ประกอบมีบทบาทในการกําหนด ความสำคัญขององค์ประกอบนั้น ๆ องค์ประกอบ ขนาดใหญ่จะสื่ อ ความหมายว่าตัวเองสำคั ญ ก ว่า องค์ประกอบที่มีขนาดเล็ก ที่ว่างในงานออกแบบ Spacing Spacing ที่ว่างที่อยู่รอบ ๆ องค์ประกอบในภาพ จะสอดประสานกับองค์ประกอบที่อยู่ในภาพ ทำ ให้ภาพเกิดความเป็นภาพ และมีอิทธิพลในการ สื่อความหมายได้

15 Scale & Space

16 สมดุลในงานออกแบบ Balance การจัดองคประกอบงานออกแบบ การสร้าง ความสมดุลขององค์ประกอบ ช่วยให้ภาพรวม ของงานดูดี แบ่งออกเปน 2 ชนิด 1. สมดุลแบบแนวแกน 2 ขางเหมือนกัน 2. สมดุลแบบแนวแกน 2 ขางไม่เหมือนกัน

17 สมดุลแบบแนวแกน 2 ขาง เหมือนกัน

18 สมดุลแบบแนวแกน 2 ขาง ไม่เหมือนกัน

19 Reference สู่เส้นทางกราฟิกดีไซเนอร์ โดยโสรชัย นันท วัชรวิบูลย์ สำนักพิมพ์ ARiP http://www.colormatters.com/colortheory.html http://www.worqx.com/color/color_basic s.htm Color for E-Commerce http://www.colormatters.com/des_ecom. html http://members.cox.net/mrsparker2/teac her.htm


ดาวน์โหลด ppt การจัดองค์ประกอบภาพ. การจัดองค์ประกอบภาพ : Composition การจัดวางองค์ประกอบภาพ คือการจัด วางองค์ประกอบที่มีอยู่ในภาพให้ได้ภาพรวม ของงานที่สวยงาม และสื่อความหมาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google