งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ คือการ เคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจาก วัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ คือการ เคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจาก วัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ คือการ เคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจาก วัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง ตัวอย่างของการเคลื่อนที่แบบโพรเจก ไทล์ ได้แก่ ดอกไม้ไฟ น้ำพุ การเคลื่อนที่ ของลูกบอลที่ถูกเตะขึ้นจากพื้น การเคลื่อนที่ ของนักกระโดดไกล กาลิเลโอ เป็นคนแรกที่อธิบายการเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์ได้อย่างละเอียด เขาได้ อธิบายว่าถ้าจะศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุ แบบโพรเจกไทด์ได้อย่างละเอียดนั้น ต้องแยก ศึกษาส่วนประกอบในแนวราบ และ ในแนวดิ่ง อย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกัน โพรเจก ไทล์

2 ในสมัยกรีกโบราณเชื่อตามทฤษฎีของอริสโตเติล ที่ว่าถ้ายิงวัตถุจากปืนใหญ่ ( ดังรูป ) วัตถุจะเคลื่อนที่ เป็นเส้นตรงตามแนวที่ยิง และวัตถุจะเคลื่อนที่ด้วย ความเร็วที่ให้จนกระทั่งความเร็วนั้นค่อย ๆ ลดลง จน เป็นศูนย์ แล้ววัตถุจะตกลงมาอย่างรวดเร็วที่ตำแหน่ง นั้น

3 ต่อมาจากการสังเกตอย่างละเอียดของ Niccolo Tartaglia พบว่าอันที่จริงแล้วการเคลื่อนที่แบบ โพรเจกไทล์นั้น แนวการเคลื่อนที่เป็นรูปโค้ง ในขณะ นั้นไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่าเป็นเพราะอะไร ต่อมากาลิเลโอได้อธิบายว่า การเคลื่อนที่แบบ โพรเจกไทล์ เป็นการเคลื่อนที่ที่ประกอบด้วยการ เคลื่อนที่ในสองแนวไม่ใช่แนวเดียว โดยในแนวดิ่งจะ

4 มีแรงเนื่องจากแรงดึงดูดของโลกกระทำต่อวัตถุให้ เคลื่อนที่ลงด้วยความเร่ง และในเวลาเดียวกับที่วัตถุถูกดึงลง โพรเจกไทล์ก้ยังคงเคลื่อนที่ ตรงในแนวราบด้วย ( หลักความเฉื่อยของกาลิเลโอ Galilao's pricipal Inertia )เขาแสดงให้เห็นว่า โพรเจกไทล์นั้นได้ จะ ประกอบด้วยการเคลื่อนที่ 2 แนว พร้อม ๆกัน โดยในแต่ละแนวนั้น จะเคลื่อนที่อย่างอิสระไม่เกี่ยวข้องกัน และยังพบว่าเส้นทางการ เคลื่อนที่ของโพรเจกไทล์จะเป็นรูปเรขาคณิต ที่เรียกว่า "พาราโบลา"

5 พิจารณาในแนวดิ่ง ในกรณีที่เราไม่คิดแรงต้านทานของ อากาศ วัตถุทุกชนิดที่อยู่บนโลกนี้ถ้าปล่อย จากที่สูงระดับเดียวกัน วัตถุจะตกถึงพื้นใน เวลาเท่ากัน โดยไม่ขึ้นอยู่กับขนาด หรือ น้ำหนักของวัตถุ (ดังรูป)

6 พิจารณาในแนวดิ่งและในแนวการเคลื่อนที่ แบบโพรเจกไทล์ พิจารณาวัตถุ 2 ก้อนที่ตกจากที่ระดับ เดียวกัน โดยก้อนแรกปล่อยให้เคลื่อนที่ลงใน แนวดิ่งอิสระ ก้อนที่ สอง เคลื่อนที่แบบ โพรเจกไทล์ จะเห็นว่าวัตถุทั้งสองจะตกถึง พื้นดินพร้อมกัน ( ดังรูป )

7 พิจารณาการเคลื่อนในแนวดิ่ง แนวราบ และในแนว โพรเจกไทล์ พิจารณาการเคลื่อนที่ของวัตถุที่ มีการเคลื่อนที่ 3 แนวพร้อมกัน คือ การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งอิสระ การ เคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ และการเคลื่อนที่ใน แนวราบ จะเห็นว่าวัตถุจะตกถึงพื้นพร้อมกัน นั่นคือ เวลาที่ใช้จะเท่ากันทุกแนว (ดังรูป)

8 หลักการคำนวณเกี่ยวกับ โพรเจคไทล์ใน แนวดิ่ง อาศัยการแยกความเร็วของวัตถุออกใน แนวราบและในแนวดิ่ง แล้วคำนวณหาค่าต่าง ๆ ที่ต้องการทราบโดยไม่คิดเรื่องแรงต้าน หรือแรงลอยตัวของอากาศ แล้วพิจารณาการ เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงแต่ละแกน โดย และ การกระจัด ความเร็ว ขณะเวลาใด ๆ หา ได้จากผลบวกของเวคเตอร์ในแนวราบและ แนวดิ่งขณะนั้น ๆ แล ะ

9 ปริมาณต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ใน แนวราบ หรือในแนวดิ่ง หาได้จากสมการ การคำนวณหาค่าต่าง ๆ ใช้สมการเกี่ยวกับการ เคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ดังกล่าวข้างต้น แนวการ เคลื่อนที่(ดูจากรูป )

10 ก. หาระยะสูงสุดของวัตถุจากจุดเริ่มต้น (H) พิจารณาแนวดิ่ง ; จากสมการ ที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ถึงจุดสูงสุดข. หาเวลา พิจารณาแนวดิ่ง ; จากสมการ ที่จุดสูงสุด ความเร็วในแนวดิ่ง

11 เวลาที่วัตถุอยู่ในอากาศทั้งหมด = 2 = ค. หาระยะทางในแนวราบที่วัตถุเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุด พิจารณาในแนวราบ ; จากสมการ

12 การคำนวณเมื่อเกี่ยวข้องกับมวลและแรง วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของวัตถุมวล ที่ถูกยิงออกไปด้วยความเร็วต้นทำมุม กับแนวระดับ ที่ระดับความสูง เมื่อไม่คิดแรงพยุง หรือแรงต้านของอากาศ

13 ก. วัตถุมีความเร็วต้น ในแนวราบ ( ) วัตถุมวล ที่ถูกยิงออกไปด้วยแรง ทิศลงในแนวดิ่ง พิจารณาจากการเคลื่อนที่ในแนวราบ-แนวดิ่ง แนวราบดังนั้น วัตถุมีความเร็วในแนวราบคงที่ แนวดิ่ง ดังนั้นวัตถุมีความเร่งคงที่ และมีความเร็วต้นในแนวดิ่ง

14 วัตถุมีความเร็วในแนวราบ และความเร็วในแนวดิ่ง พร้อมกันทำให้วัตถุเคลื่อนที่ในแนวโค้ง (แบบ โพรเจกไทล์) (ดังรูป)

15 ความเร็ว ของวัตถุขณะเวลาใด ๆ หาได้จาก หรือ การกระจัด จากจุดเริ่มต้น 0 ขณะเวลาใด ๆ หาได้จาก หรือ เวลาที่วัตถุใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมด หาได้จาก

16 กรณียิงวัตถุในแนวระดับด้วยความเร็วต้นต่างกัน แนวการเคลื่อนที่จะเป็นดังรูป (ข) แต่ความเร็วในแนวดิ่ง ขณะเวลาใด ๆเท่ากัน ตกถึงพื้นพร้อมกัน ใช้เวลาเท่ากัน แต่ กระทบพื้นตำแหน่งต่างกัน ข. วัตถุมีความเร็วต้น ทำมุมก้มกับแนวระดับ

17 แตกความเร็ว ออกในแนวราบและในแนวดิ่ง ( ดังรูป ) จะได้ ในแนวราบ ความเร็วในแนวราบคงที่ ในแนวดิ่ง ดังนั้น

18 ความเร็วในแนวดิ่งขณะใด ๆ แตกความเร็วออกในแนวราบและในแนวดิ่ง ( ดังรูป ) จะได้ ในแนวราบ ความเร็วในแนวราบคงที่

19 ในแนวดิ่ง ดังนั้น ความเร็วในแนวดิ่งขณะใด ๆ วัตถุมีความเร็วคงที่ในแนวราบ และมี ความเร่งคงที่ในแนวดิ่ง พร้อมกันในสอง แนวแกน แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุจึงเป็น เส้นโค้งแบบโพรเจคไทด์ ( ดังรูป ) ขนาดของความเร็วและการกระจัด ของวัตถุในเวลาใด ๆ หาได้จาก

20 โดยที่ และ เวลาที่วัตถุกระทบพื้น คิดได้จากการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง ค. วัตถุมีความเร็วต้น ทำมุมเงย

21 แตกความเร็ว ออกในแนวราบและในแนวดิ่ง (ดังรูป ) จะได้

22 ในแนวราบ ความเร็วในแนวราบคงที่ ในแนวดิ่งดังนั้น ความเร็วในแนวดิ่งขณะใด ๆ ความเร็ว ณจุดสูงสุด

23 ทิศทางทำมุมกับแนวระดับ ขนาดของความเร็วและการกระจัดของวัตถุในเวลาใด ๆ หาได้จาก โดยที่ และ ทิศทางทำมุมกับแนวระดับ

24 เวลาที่วัตถุกระทบพื้น คิดได้จากการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง สมการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ในแนวราบ เนื่องจากในแนวราบวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสม่ำเสมอ ค่าคงที่ และ a=0 ดังนั้นสมการที่เกี่ยวข้องจึงมีสมการเดียว คือ และ

25 ในแนวดิ่ง เนื่องจากในแนวดิ่งวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงที่ (g) และในการหาความเร็วในขณะใด ๆ หาได้จาก การหาการกระจัดในเวลาใด ๆ หาได้จาก

26

27


ดาวน์โหลด ppt การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ คือการ เคลื่อนที่ในแนวโค้งพาราโบลา ซึ่งเกิดจาก วัตถุได้รับความเร็วใน 2 แนวพร้อมกัน คือ ความเร็วในแนวราบและความเร็วในแนวดิ่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google