งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัยรุ่นกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัยรุ่นกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัยรุ่นกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

2 ปัจจัยทางสังคมหลายรูปแบบเป็นต้นว่า การเช่าที่อยู่อาศัย การนัดพบปะสังสรรค์กลางคืนและการเที่ยวต่างจังหวัดเฉพาะกลุ่ม เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นในปัจจุบัน โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาและวัยอันควร นักเรียนเป็นผู้ที่อยู่ในวัยรุ่นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงลักษณะและผลกระทบของปัจจัยทางสังคมที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตนตามค่านิยมทางเพศที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ วัยรุ่นเป็นวัยที่มีแรงขับทางเพศมากกว่าช่วงวัยอื่น ๆ ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิดปกติ แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ วัยรุ่นมีปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเฉพาะภายในตัวของวัยรุ่นเองตามธรรมชาติ และเหตุปัจจัยทางสังคมที่มีส่วนสำคัญต่อการเอื้อให้วัยรุ่นแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่อวัยรุ่นเองโดยตรงและสังคม

3 ความหมายของปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
พฤติกรรม หมายถึง การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางร่างกาย ความคิดและความรู้สึกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ หมายถึง การกระทำหรืออาการที่แสดงออกทางร่างกาย ความคิด และความรู้สึกเพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางเพศ และมีโอกาสที่จะได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อน หรืออันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ

4 ความสำคัญของปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของมนุษย์เกิดขึ้นจากปัจจัยหลายประการ แต่ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมทางเพศได้ง่ายขึ้นในปัจจุบัน คือ ปัจจัยทางสังคม เนื่องจากลักษณะของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อิทธิพลของสื่อ รวมทั้งค่านิยมทางเพศของวัยรุ่น ทำให้เกิดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบางครั้งเราไม่สามารพควบคุมหรือปรับเปลี่ยนสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เอื้อต่อการป้องกันปัญหาพฤติกรรมทางเพศของวัยรุ่นได้มากนัก โดยเฉพาะปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่มาจากปัจจัยทางสังคม ดังนั้น นักเรียนควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยศึกษาวิธีการป้องกันเพื่อมิให้เกิดปัญหาทางเพศอันเนื่องมาจากปัจจัยทางสังคมที่ไม่เหมาะสม

5 ลักษณะและผลกระทบของปัจจัยทางสังคมที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ปัจจัยทางสังคมที่พบว่านำไปสู่ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นที่จะนำเสนอในที่นี้ ได้แก่ สภาพทางสังคมของวัยรุ่นในการเช่าที่อยู่อาศัย การนัดพบปะสังสรรค์ และการเที่ยวต่างจังหวัดเฉพาะกลุ่ม ดังนี้ 1 การเช่าที่อยู่อาศัยของวัยรุ่น 2 การนัดพบปะสังสรรค์กลางคืนของวัยรุ่น 3 การเที่ยวต่างจังหวัด 4 การเที่ยวต่างจังหวัด

6 แนวทางในการป้องกันปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
สำหรับการป้องกันปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนั้น มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานได้เข้ามารับผิดชอบในเรื่องนี้มากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดี แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินงานดังกล่าวยังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การปฏิบัติจริงขึ้นอยู่กับตัววัยรุ่นเอง ซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคล ปราศจากการบังคับทางกฎหมาย แต่ความเหมาะสมถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับความสอดคล้องกับสภาพของวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยที่สั่งสมมายาวนาน

7 ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิต
ค่านิยมของวัยรุ่นหลายประการสามารถชักนำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เช่น พฤติกรรมนิยมมีแฟนในวัยเรียน พฤติกรรมที่วัยรุ่นเรียกว่า “กิ๊ก” ซึ่งวัยรุ่นยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าจะมองดูทันสมัย แต่ถ้านำมาปฏิบัติจะนำพาชีวิตไปสู่ทางเสื่อมได้ง่าย ถ้าไม่รู้จักการปฏิบัติและวางตัวให้เหมาะสมกับวัย ซึ่งวัยรุ่นยังขาดประสบการณ์ที่เพียงพอในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่ต้องเรียนรู้อีกมาก


ดาวน์โหลด ppt วัยรุ่นกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google