งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัยรุ่นกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัยรุ่นกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัยรุ่นกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ

2 ปัจจัยทางสังคมหลายรูปแบบเป็นต้นว่า การเช่าที่อยู่อาศัย การนัดพบปะสังสรรค์กลางคืนและการเที่ยวต่างจังหวัดเฉพาะกลุ่ม เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ของวัยรุ่นในปัจจุบัน โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ก่อนเวลาและวัย อันควร นักเรียนเป็นผู้ที่อยู่ในวัยรุ่นจึงจำเป็นต้องเรียนรู้ ทำความ เข้าใจถึงลักษณะและผลกระทบของปัจจัยทางสังคมที่ก่อให้เกิด พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ รวมทั้งสามารถปฏิบัติตนตาม ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน สังคมได้อย่างมีความสุข ปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ วัยรุ่นเป็นวัยที่มีแรงขับทางเพศมากกว่าช่วงวัยอื่น ๆ ซึ่ง ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ แต่ปัญหาที่พบในปัจจุบัน คือ วัยรุ่นมีปัญหา พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่เป็นเหตุเกิดขึ้นเฉพาะ ภายในตัวของวัยรุ่นเองตามธรรมชาติ และเหตุปัจจัยทางสังคมที่มี ส่วนสำคัญต่อการเอื้อให้วัยรุ่นแสดงพฤติกรรมทางเพศที่ไม่ เหมาะสมได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ซึ่ง ก่อให้เกิดปัญหาต่อวัยรุ่นเองโดยตรงและสังคม

3 ความหมายของปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ พฤติกรรม หมายถึง การกระทำหรืออาการที่ แสดงออกทางร่างกาย ความคิดและความรู้สึก เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้า พฤติกรรมเสี่ยงทาง เพศ หมายถึง การกระทำ หรืออาการที่แสดงออก ทางร่างกาย ความคิด และ ความรู้สึกเพื่อตอบสนอง ต่อสิ่งเร้าทางเพศ และมี โอกาสที่จะได้รับความ ทุกข์ ความเดือดร้อน หรือ อันตรายต่อชีวิตและ สุขภาพ

4 ความสำคัญของปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม เสี่ยงทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของมนุษย์เกิดขึ้นจาก ปัจจัยหลายประการ แต่ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการแสดง พฤติกรรมทางเพศได้ง่ายขึ้นในปัจจุบัน คือ ปัจจัยทาง สังคม เนื่องจากลักษณะของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป อิทธิพลของสื่อ รวมทั้งค่านิยมทางเพศของวัยรุ่น ทำให้ เกิดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบางครั้ง เราไม่สามารพควบคุมหรือปรับเปลี่ยนสภาพสังคมและ สิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เอื้อต่อการป้องกันปัญหาพฤติกรรม ทางเพศของวัยรุ่นได้มากนัก โดยเฉพาะปัญหาพฤติกรรม เสี่ยงทางเพศที่มาจากปัจจัยทางสังคม ดังนั้น นักเรียน ควรให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ โดยศึกษาวิธีการป้องกันเพื่อ มิให้เกิดปัญหาทางเพศอันเนื่องมาจากปัจจัยทางสังคมที่ ไม่เหมาะสม

5 ลักษณะและผลกระทบของปัจจัยทางสังคมที่ ก่อให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ปัจจัยทางสังคมที่พบว่านำไปสู่ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ทางเพศของวัยรุ่นที่จะนำเสนอในที่นี้ ได้แก่ สภาพทาง สังคมของวัยรุ่นในการเช่าที่อยู่อาศัย การนัดพบปะสังสรรค์ และการเที่ยวต่างจังหวัดเฉพาะกลุ่ม ดังนี้ 1 การเช่าที่อยู่อาศัยของวัยรุ่น 2 การนัดพบปะสังสรรค์กลางคืนของวัยรุ่น 3 การเที่ยวต่างจังหวัด 4 การเที่ยวต่างจังหวัด

6 แนวทางในการป้องกันปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ สำหรับการป้องกันปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลให้ เกิดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนั้น มีหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานได้เข้ามารับผิดชอบในเรื่อง นี้มากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดี แต่อย่างไรก็ตามการ ดำเนินงานดังกล่าวยังไม่ประสบความสำเร็จมากนัก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การปฏิบัติจริงขึ้นอยู่กับตัววัยรุ่น เอง ซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคล ปราศจากการบังคับทาง กฎหมาย แต่ความเหมาะสมถูกต้องนั้นขึ้นอยู่กับความ สอดคล้องกับสภาพของวัฒนธรรมที่ดีงามของ สังคมไทยที่สั่งสมมายาวนาน

7 ค่านิยมทางเพศที่เหมาะสมต่อการ ดำเนินชีวิต ค่านิยมของวัยรุ่นหลายประการสามารถชัก นำไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เช่น พฤติกรรม นิยมมีแฟนในวัยเรียน พฤติกรรมที่วัยรุ่นเรียกว่า “ กิ๊ก ” ซึ่งวัยรุ่นยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ค่านิยมเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าจะมองดูทันสมัย แต่ถ้านำมาปฏิบัติจะนำพาชีวิตไปสู่ทางเสื่อมได้ ง่าย ถ้าไม่รู้จักการปฏิบัติและวางตัวให้เหมาะสม กับวัย ซึ่งวัยรุ่นยังขาดประสบการณ์ที่เพียงพอใน เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่ต้องเรียนรู้อีกมาก


ดาวน์โหลด ppt วัยรุ่นกับปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google