งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข งบประมาณ ปี 2550. การส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน โครงการจัดทำชุดความรู้ประสบการณืการจัด กิจกรรมของครู โครงการจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข งบประมาณ ปี 2550. การส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน โครงการจัดทำชุดความรู้ประสบการณืการจัด กิจกรรมของครู โครงการจัดการความรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข งบประมาณ ปี 2550

2 การส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน โครงการจัดทำชุดความรู้ประสบการณืการจัด กิจกรรมของครู โครงการจัดการความรู้ สื่อ นวัตกรรม พลัง สร้างสรรค์จากเด็ก Survey กลุ่มอายุ ป. 6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองเครือข่าย “ เด็กไทยฟันดี ” โครงการต้นทุนประสิทธิภาพสารเคลือบหลุม ร่องฟันในบริบทคลินิกทันตกรรมทั่วไป ประกวดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพ

3 การส่งเสริมช่องปากผู้สุงอายุ โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ บทบาททันตบุคลากร พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ ป้องกันและค้นหาผู้ป่วยแก่เครือข่ายทันต บุคลากร

4 ครอบครัวแข็งแรงสู่เมืองไทย แข็งแรง National Oral Health Survey 6 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านทันตสุขภาพ

5 เมืองไทยน่าอยู่ สู่เมืองไทยแข็งแรง โครงการปรับ F ในน้ำประปา โครงการทดสอบรูปแบบการให้บริการเลิกบุหรี่ ในโรงพยาบาลส่งเสริมศอ. 4*30,000

6 โครงการพัฒนาองค์กร โครงการอบรมทันตสาธารณสุข ทพ./ ทภ โครงการประเมินผลการจัดบริการส่งเสริม สุขภาพช่องปากใน PCU พัฒนาระบบสารสนเทศและการบริหารจัดการ ( พัฒนาฐานข้อมูล 5 ฐาน ) การพัฒนาระบบบริการสารสนเทศ (website กองทันตฯ )


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มพัฒนาระบบทันตสาธารณสุข งบประมาณ ปี 2550. การส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กวัยเรียน โครงการจัดทำชุดความรู้ประสบการณืการจัด กิจกรรมของครู โครงการจัดการความรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google