งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การจัดการนวัตกรรม และสารสนเทศ Innovation and Information Management ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การจัดการนวัตกรรม และสารสนเทศ Innovation and Information Management ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การจัดการนวัตกรรม และสารสนเทศ Innovation and Information Management http://www.prachyanun.com ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanunn@kmutnb.ac.th มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2 LOGO การจัดการนวัตกรรมและ สารสนเทศ เพื่อการมีสุขภาพดีในยุค Generation Y วันที่ 28 มกราคม พ. ศ.2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ดำเนินการโดย สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

3 LOGO นวัตกรรมและ สารสนเทศ

4 LOGO กรอบแนวคิดการจัดการ นวัตกรรมและสารสนเทศ  e-Thailand  ICT Master Plan  แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2552-2555  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหาร จัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหาร มหานคร  กลยุทธ์หลัก 3 ด้าน  ความพร้อมของกอง และศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักอนามัย

5 LOGO e-Thailand  e-Government  e-Commerce  e-Education  e-Industry  e-Society

6 LOGO e-Government

7 LOGO e-Commerce

8 LOGO e-Education

9 LOGO e-Industry

10 LOGO e-Society

11 LOGO ICT Master Plan  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากำลังคนด้าน ICT และ บุคคลทั่วไป ให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ผลิต และใช้สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการระบบ ICT ระดับชาติ อย่างมีธรรมภิบาล  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้้นฐาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร และการบริการของภาครัฐ  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ของอุตสาหกรรม ICT เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ รายได้เข้าประเทศ  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

12 LOGO แผนบริหารราชการ กทม. พ. ศ.2552-2555  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แบบบูรณาการเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง ภูมิภาค  ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพเมืองเพื่อ ก้าวทันการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเป็น มหานคร แห่งการเรียนรู้  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนากรุงเทพมหานครให้ เป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อม  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากรุงเทพมหานครให้ เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและมี เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหารมหานคร

13 LOGO ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบ บริหารจัดการ เพื่อเป็นองค์กร ต้นแบบด้านการบริหารมหานคร  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5.7 การ เพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศสำหรับ การบริหาร และพัฒนามหานคร ตามการ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ

14 LOGO กลยุทธ์หลักที่ 1  กลยุทธ์หลักที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศในการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งสู่การ เป็นหน่วยราชการ อิเล็กทรอนิกส์ (e- Government)  การพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารและระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์  การพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลผู้ป่วย  การพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ การจัดเก็บรายได้  การพัฒนาระบบเครือข่ายบริการของ Excellence Center  การพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการ สาธารณสุข  การพัฒนาระบบงานงบประมาณ เป็นต้น

15 LOGO กลยุทธ์หลักที่ 2  กลยุทธ์หลักที่ 2 เสริมศักยภาพการบริหาร โครงสร้างพื้นฐานและมาตรฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ  สู่การเป็นหน่วยราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e- Government) เช่น  การติดตั้งระบบเครือข่ายให้ครอบคลุม ศูนย์บริการสาธารณสุขและโรงเรียนใน สังกัดกรุงเทพมหานคร  การจัดตั้งศูนย์รองรับเหตุฉุกเฉินระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศกรุงเทพมหานคร  การพัฒนามาตรฐานด้านระบบเครือข่าย  การบังคับใช้มาตรการด้านระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน กรุงเทพมหานคร

16 LOGO กลยุทธ์หลักที่ 3  กลยุทธ์หลักที่ 3 บุคลากรของ กรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนาศักยภาพ  ทั้งในระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและผู้ดูแล ระบบให้มีทักษะและความรู้ความเข้าใจด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การศึกษาออกแบบการปรับปรุงระบบข้อมูล และข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์และระบบ สารสนเทศ  ออกแบบระบบสารสนเทศ การฝึกอบรม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานใน สังกัดกรุงเทพมหานคร

17 LOGO ความพร้อมการ ดำเนินการ  สำนักอนามัย และสำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผล  โปรแกรมการบันทึกข้อมูลสุขภาพ ครอบครัว POFF (Program of Family Folder : POFF)  สำนักอนามัย มีกองต่างๆ จำนวน 13 กอง ทำหน้าที่สนับสนุนด้านวิชาการ แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข พร้อมการวิจัย ประเมินผล  และหารูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ของประชาชน โดยมีศูนย์บริการ สาธารณสุข 68 แห่ง  ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง กระจายการบริการทางด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ ครอบคลุมประชากรทั่วพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

18 LOGO เว็บไซต์สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

19 LOGO ศูนย์บริการ สาธารณสุข  - LAN  - ADSL  - Web Site  - Wireless  - WiFi  - WiMax  - Broadband

20 LOGO Wirless

21 LOGO Network

22 LOGO Bangkok Wi-Fi

23 LOGO คำถาม ???  สรุปบทนำ e-Thailand ICT Master Plan แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2552-2555 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริหาร จัดการเพื่อเป็นต้นแบบด้านการบริหาร มหานคร กลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ความพร้อมของกอง และศูนย์บริการ สาธารณสุข สำนักอนามัย

24 LOGO http://www.prachyanun.com


ดาวน์โหลด ppt LOGO การจัดการนวัตกรรม และสารสนเทศ Innovation and Information Management ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google