งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IP Address / Internet Address

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IP Address / Internet Address"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IP Address / Internet Address
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องบนอินเทอร์เน็ต ต้องมีหมายเลขประจำเครื่องเรียกว่า “หมายเลข IP (IP Address หรือ Internet Address)” เปรียบเสมือน “บ้านเลขที่” มีองค์กรที่ทำหน้าที่จัดสรรหมายเลข IP โดยเฉพาะ เรียกว่า - Internet Network Information Center

2 IP Address / Internet Address
เขียนเป็นเลขฐานสิบ 4 ชุด แต่ละชุดคั่นด้วยเครื่องหมายจุด (dot) เลขฐานสอง เลขฐานสิบ

3 IP Address / Internet Address
หมายเลข IP สามารถแบ่งได้ 5 แบบ หรือ 5 Class ดังนี้ Class Range A ถึง B ถึง C ถึง D ถึง E ถึง

4 Domain name คือ ชื่อเว็บไซต์ ชื่อบล็อก ซึ่งเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้จดจำและนำไปใช้งานได้ง่าย โดยที่ผู้ใช้ทั่วไปไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำไอพีแอดเดรสที่มีการเปลี่ยนแปลง เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เผยแพร่เว็บไซต์ จะมีโดนเมนเนมเฉพาะไม่ซ้ำกับ ใคร

5 .Net กลุ่มการบริการเครือข่าย ( Networkingorganizations )
โดเมนระดับบนสุด ( Top-Level Domains) หรือเขียนย่อว่า TLDs หมายถึง ชื่อโดเมนที่ระบุถึงกลุ่มโดเมนระดับบน กลุ่มโดเมนเหล่านี้ไม่อยู่ภายใต้ สังกัดใด .Com กลุ่มองค์กรการค้า ( Commercial organizations ) .Edu กลุ่มการศึกษา (Educational organizations) .Org กลุ่มองค์กรอื่นๆ (Organizations) เช่นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร .Net กลุ่มการบริการเครือข่าย ( Networkingorganizations )

6 โดเมนประจำประเทศ โดเมน ชื่อประเทศ .at ออสเตรีย .au ออสเตรเลีย .ca
แคนาดา .ch สวิตเซอร์แลนด์ .de เยอรมัน .es สเปน .fr ฝรั่งเศส .jp ญี่ปุ่น .kr เกาหลี .uk สหราชอาณาจักร

7 .       โดเมนระดับรอง (SECONDARY LEVEL: SLD) คือชื่อที่แยกละต่อมาจากโดเมนระดับบนสุด (TOP LEVEL: TLD) อีกระดับที่สามารถแบ่งย่อยเป็นระดับ 2,3,4 และลงมาได้เรื่อยๆ ตามหลักการของโดเมน ยกตัวอย่างของระดับโดเมนระดับรอง เช่น   WWW. ThaiSecondhand .com ชื่อรูปแบบ ชื่อหน่วยงาน ประเภทหน่วยงาน โดเมนระดับสาม (Third Level Domain: THLD) โดเมนระดับสอง (Secondary Level Domain: SLD) โดเมนระดับบนสุด (TOP Level Domain:TLD)

8 และนอกจากนี้ยังมีการบอกรหัสโดเมนระดับสอง ที่จะมีรายละเอียดที่สามารถระบุถึงรูปแบบของเว็บไซต์ได้   รหัสโดเมนย่อยในประเทศไทย  OR         กลุ่มธุรกิจการค้า AC         สถาบันการศึกษา  GO หน่วยงานของรัฐบาลที่ไม่ใช่หน่วยงานทหาร/สำหรับบุคคล  

9 การติดต่อฐานข้อมูล MySQL
1. เชื่อมต่อกับ Database Server MySQL โดยใช้ฟังก์ชัน mysql_connect(โดเมนเนม,ชื่อผู้ใช้,รหัสผ่าน) 2. เรียกใช้ฐานข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อ Server ได้แล้ว โดยใช้ฟังก์ชัน mysql_select_db(ชื่อฐานข้อมูล) 3. ประมวลผลภาษา SQL โดยใช้ฟังก์ชัน mysql_query(คำสั่ง SQL)

10 เชื่อมต่อกับ Database Server MySQL
รูปแบบ โฮสต์คือ IP Address ชื่อผู้ใช้ คือ ชื่อผู้ใช้งานฐานข้อมูล รหัสผ่าน คือ รหัสเข้าใช้งานฐานข้อมูล โดยมักใช้ร่วมกันคำสั่ง or die เพื่อให้แจ้งเตือนเมื่อเชื่อมต่อไม่ได้ ตัวอย่างเช่น mysql_connect(โฮสต์,ชื่อผู้ใช้,รหัสผ่าน) mysql_connect(“localhost”, “root”, “1234”) or die (“ติดต่อไม่ได้”)

11 เรียกใช้ฐานข้อมูลเมื่อเชื่อมต่อ Server ได้แล้ว
รูปแบบ มักใช้ร่วมกับคำสั่ง or die เพื่อแจ้งข้อความเตือนเมื่อติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้ ตัวอย่างเช่น mysql_select_db(ชื่อฐานข้อมูล) mysql_select_db(“university”) or die (“ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้”)

12 ประมวลผลภาษา SQL mysql_query(คำสั่ง SQL)
สามารถใช้ได้สองแบบดังนี้ 1. ต้องใช้หลังฟังก์ชัน mysql_select_db() 2. ไม่ต้องใช้ฟังก์ชัน mysql_select_db() เนื่องจากมีการระบุชื่อฐานข้อมูลใน ตัวด้วยรูปแบบ mysql_query(คำสั่ง SQL) mysql_query(ชื่อฐานข้อมูล ,คำสั่ง SQL)

13 ทดสอบเชื่อมต่อฐานข้อมูล University และทำการเพิ่มข้อมูลลงในตารางผ่านฟอร์ม
สร้างไฟล์ frmStudent.php และสร้างฟอร์มดังนี้ txtID txtName txtAddress txtBirthDay ให้ฟอร์ม Action ไปที่ไฟล์ addStudent.php

14 สร้างไฟล์เก็บข้อมูลพื้นฐานการเชื่อมต่อ
ให้สร้างไฟล์ชื่อ database_info.php สำหรับเก็บตัวแปรพื้นฐานที่ใช้ในการ เชื่อมต่อฐานข้อมูล และเก็บฟังก์ชันการตั้งค่าภาษาไทยไว้ด้วย ดังนี้ Code ของไฟล์ database_info.php <?php $host ="localhost"; $user ="root"; $password = "1234"; $dbname="university"; ?> ชื่อเครื่องที่เก็บฐานข้อมูล ชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูล รหัสผ่านฐานข้อมูล ชื่อฐานข้อมูลที่ติดต่อ

15 สร้างไฟล์ addStudent.php และแทรก code php ดังนี้
include("database_info.php"); $ID = $_POST[txtID]; $Name = $_POST[txtName]; $Address = $_POST[txtAddress]; $BirthDay = $_POST[txtBirthDay]; mysql_connect($host,$user,$password)or die ("ติดต่อ Host ไม่ได้"); mysql_select_db($dbname)or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้"); $sql="INSERT INTO student(ID,Name,Address,Birthday) VALUES('$ID','$Name','$Address','$BirthDay')"; mysql_query($sql); echo"บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูลแล้ว"; mysql_close(); ?> เรียกใช้ code ทีอยู่ในไฟล์ database_info.php รับข้อมูลจากฟอร์มมาเก็บไว้ที่ตัวแปร เชื่อมต่อกับ mysql และเลือกฐานข้อมูล คำสั่ง SQL สำหรับเพื่มข้อมูล สั่งให้คำสั่ง SQL ทำงาน

16 ทดสอบการทำงาน ข้อมูลถูกเพิ่ม

17 การนำข้อมูลจากฐานข้อมูลมาแสดง โดยใช้ฟังก์ชัน mysql_fetch_array
<body> <?php require("database_info.php"); mysql_connect($host,$user,$password)or die ("ติดต่อ Host ไม่ได้"); mysql_select_db($dbname)or die("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้"); $sql ="SELECT * FROM student"; $sqlresult = mysql_query($sql); echo "จำนวนนักศึกษา " . mysql_num_rows($sqlresult)." คน"; ?> <table width="680" border="1"> <tr> <td><div align="center">รหัสนักศึกษา</div></td> <td><div align="center">ชื่อ-นามสกุล</div></td> <td><div align="center">ที่อยู่</div></td> <td><div align="center">วันเกิด</div></td> </tr> ……. มีต่อ ……….. สร้างไฟล์ showStudent.php

18 ผลลัพธ์จากการเรียกไฟล์ showStudent.php
while($array = mysql_fetch_array($sqlresult)){ echo "<tr>"; echo "<td>".$array['ID']."</td>"; echo "<td>".$array['Name']."</td>"; echo "<td>".$array['Address']."</td>"; echo "<td>".$array['Birthday']."</td>"; echo "</tr>"; } mysql_close(); ?> </table> </body> ผลลัพธ์จากการเรียกไฟล์ showStudent.php


ดาวน์โหลด ppt IP Address / Internet Address

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google