งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โอฬาริก สุรินต๊ะ CS/MIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โอฬาริก สุรินต๊ะ CS/MIS"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โอฬาริก สุรินต๊ะ CS/MIS
Internet โอฬาริก สุรินต๊ะ CS/MIS

2 อินเตอร์เน็ตคืออะไร ? อินเตอร์เน็ต เป็นระบบเครือข่าย (Network) ที่เชื่อมโยงเครือข่ายมากมายหลายเครือข่ายทั่วโลกเข้าด้วยกัน อินเตอร์เน็ตจึงเป็นแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ ที่ให้ผู้ที่สนใจเข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็วและง่ายดาย

3 ประโยชน์ของอินเตอร์เน็ต
สามารถติดต่อกับคนได้ทั่วโลก สามารถใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล , ความคิดเห็น สามารถใช้ช่วยในการค้นหาและโอนย้าย Software ต่าง ๆ มาได้ฟรี สามารถค้นคว้าวิจัย เปรียบเหมือนคุณเข้าห้องสมุดไปศึกษาค้นคว้าหนังสือต่าง ๆ โดยที่ตัวคนเองไม่ต้องไปยังห้องสมุดนั้น สามารถอ่านข่าวสารของกลุ่มสนทนาต่าง ๆ สามารถท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ได้ทั่วโลก เช่น พิพิธภัณฑ์ , สวนสัตว์ เป็นต้น

4 TCP/IP : ภาษาสื่อสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกเชื่อมโยงกันไว้ในระบบ จะสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ ต้องมี ภาษาสื่อสาร (โปรโตคอล Protocol) ในระบบอินเตอร์เน็ต จะใช้ภาษาสื่อสารมาตรฐาน TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol)

5 IP Address : หมายเลขประจำเครื่อง
เป็นหมายเลขประจำเครื่องที่ไม่ซ้ำกัน อยู่ในรูปของตัวเลข 4 ชุดที่มีจุดคั่น เช่น

6 Domain Name : ตั้งชื่อแทนหมายเลข
ชื่อโดเมนเขียนในรูปแบบนของระบบชื่อโดเมน (Domain Name System: DNS) ชื่อองค์กร ส่วนขยายบอก ประเภทองค์กร ประเทศ แบบ 2 ระดับ แบบ 3 ระดับ

7 ชื่อองค์กร ใช้ตัวอักษร A-Z หรือ 0-9 หรือ -

8 ส่วนขยายบอกประเภทองค์กร
com หรือ co องค์กรเอกชน (Commercial Organization) edu หรือ ac สถาบันการศึกษา (Education Organization) gov หรือ go องค์กรของรัฐ (Government Organization) mil หรือ mi องค์กรทางทหาร (Military Organization) net องค์กรให้บริการเครือข่าย (Network Organization) org หรือ or องค์กรไม่แสวงผลกำไร (Non-Commercial Organization)

9 ส่วนขยายบอกประเทศ at ออสเตรีย th ไทย au ออสเตรเลีย tw ไต้หวัน
ca แคนาดา uk อังกฤษ fr ฝรั่งเศส us สหรัฐอเมริกา jp ญี่ปุ่น it อิตาลี ตัวอย่างชื่อโดเมน microsoft.com tv5.co.th nasa.gov mcot.or.th

10 Internet Explorer เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web หรือ WWW) เป็นบริการข้อมูลข่าวสารในแบบสื่อผสม (Multimedia) คือข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลทั้งข้อความ ภาพและเสียงประกอบกัน ซึ่งข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นหน้า ๆ แต่ละหน้าสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดียวกัน ดังนั้นข้อมูลจากทุกมุมโลกจึงถูกโยงใยไปมาถึงกันได้ราวกับใยแมงมุม จึงเรียกว่า เวิลด์ไวด์เว็บ หรือ เครือข่ายใยแมงมุม

11 Web Browser เครื่องเราจะอ่านและแสดงผลเว็บเพจเหล่านี้ได้ จะต้องมีโปรแกรมที่เรียกว่า เว็บบราวเซอร์ (Web Browser) ซึ่งใน Windows 98 ได้เตรียมโปรแกรม Microsoft Internet Explorer

12 การไปยังเว็บไซต์ในอินเตอร์เน็ต
ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์จะเขียนอยู่ในรูปแบบมาตรฐาน URL (Uniform Resource Locator) โปรโตคอล :// ชื่อเว็บไซต์ เขียนในรูปแบบ host.domain host : ได้แก่เครื่องให้บริการเว็บ เช่น www domain : ได้แก่ชื่อเครื่องขององค์กรนั้น ใช้โปรโตคอล http (Hyper Text Transfer Protocol) ตัวอย่างเช่น


ดาวน์โหลด ppt โอฬาริก สุรินต๊ะ CS/MIS

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google