งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเตอร์เ น็ต INTERNET. รู้จักกับอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่ว โลก มีมาตรฐานการรับ - ส่ง ข้อมูลที่เหมือนกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเตอร์เ น็ต INTERNET. รู้จักกับอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่ว โลก มีมาตรฐานการรับ - ส่ง ข้อมูลที่เหมือนกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเตอร์เ น็ต INTERNET

2 รู้จักกับอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่ว โลก มีมาตรฐานการรับ - ส่ง ข้อมูลที่เหมือนกัน โดยที่ ข้อมูลเหล่านั้นอาจจะเป็น ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือจะเป็น เสียงก็ได้ รวมทั้งยังมี ความสามารถในการค้นหา ข้อมูลที่อยู่ในแหล่ง ต่าง ๆ ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ

3 รูปแบบการให้บริการ บนอินเตอร์เน็ต g World Wide Web (WWW) g Electronic Mail (Email) g Internet Relay Chat (IRC) g File Transfer Protocol (FTP)

4 ประโยชน์ที่ได้รับจาก อินเตอร์เน็ต g แทนโทรศัพท์ g แทนไปรษณีย์ g เพื่อความบันเทิง g ข้อมูลข่าวสาร g ซอฟต์แวร์หรือ โปรแกรมต่าง ๆ g เพื่อประกอบธุรกิจ

5 ทำความรู้จักกับ Domain Name Domain Name หมายถึง ชื่อที่ถูก เรียกแทนการเรียก เป็นหมายเลข อินเทอร์เน็ต (IP Address) ซึ่งการตั้ง ชื่อจะใช้เป็นตัวอักษร แทน

6 Domain Name ประกอบด้วย ชื่อ องค์ก ร ส่วน ขยาย บอก ประเภท องค์กร ส่วน ขยาย บอก ประเทศ

7 Domain Name( ต่อ ) g ชื่อองค์กร เช่น A-Z 0-9 g ส่วนขยายบอกประเภทองค์กร g com หรือ co องค์กรเอกชน g edu หรือ ac สถาบันการศึกษา g gov หรือ go องค์กรของรัฐ g mil หรือ mi องค์กรทางทหาร g org หรือ or องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร g net องค์กรให้บริการเครือข่าย g ส่วนขยายบอกประเทศ เช่น th ( ประเทศ ไทย ), uk ( อังกฤษ ), us ( อเมริกา )


ดาวน์โหลด ppt อินเตอร์เ น็ต INTERNET. รู้จักกับอินเตอร์เน็ต อินเตอร์เน็ต (Internet) เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันทั่ว โลก มีมาตรฐานการรับ - ส่ง ข้อมูลที่เหมือนกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google