งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter IV : สร้างการติดต่อ. Overview Web page database connection server.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter IV : สร้างการติดต่อ. Overview Web page database connection server."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter IV : สร้างการติดต่อ

2 Overview Web page database connection server

3 การติดต่อฐานข้อมูลด้วย php 1. mysql_connect(); ฟังก์ชันทำการติดต่อกับเซิฟเวอร์ mysql_connect(“hostname”,”usn”,”password”); 2. mysql_select_db(); ฟังก์ชันทำการติดต่อเลือกฐานข้อมูล mysql_select_db(“dbname”,”server_connection”);

4 ตัวอย่างการติดต่อกับเซิฟเวอร์และฐานข้อมูลด้วย php connect.php เพิ่ม โค้ด utf8 ก่อนปิดแท็ก php

5 กำหนดภาษาไทย สำหรับ utf8 เพิ่ม โค้ดนี้ในไฟล์ connect.php

6 Run… ทดสอบการทำงาน 1. เปิดเว็บเบราส์เซอร์ ( IE,Mozilla,etc) 2. ระบุ url ในช่อง address bar ดังนี้ http://localhost/b/connect.php b คือ โฟลเดอร์ที่ จัดเก็บไฟล์งาน 3. หากไม่ปรากฏข้อความผิดพลาดใด ๆ แสดงว่า ชุดคำสั่ง ถูกต้อง สามารถเชื่อมต่อเซิฟเวอร์ และ ฐานข้อมูล ได้

7 Open Directory

8 Basic Form Login

9 Overview Form Login database usn&&pwd ==0 Success page no yes query

10 การสร้างฟอร์มตรวจสอบสิทธิ์เบื้องต้น 1. ต้องการไฟล์ connect.php 2. ต้องการตารางที่มี username และ password (tb_usn) 3. ต้องการฟอร์มรับข้อมูล form_login.html 4. ต้องการไฟล์สำหรับตรวจสอบ check_login.php

11 สร้างตาราง tb_usn ในฐานข้อมูล prg2x - สร้างตารางขนาด 4 ฟิลด์ กำหนดชื่อ ชนิด ขนาด ตามภาพ และกำหนดให้ ฟิลด์ sys_id เพิ่มเติม มีลักษณะ เพิ่มเติม แบบ auto_increment และกำหนดให้เป็น pk

12 แทรก - หลังจากสร้างตารางแล้ว เลือก “ แทรก ” เพื่อป้อนข้อมูลทดสอบ 1 ระเบียน ข้อมูลนี้จะใช้สำหรับทดสอบการ login

13 สร้างฟอร์ม form_login.html type=“text” name=“usn” type=“password ” name=“pwd”

14 form_login.html

15 Step:1 1. การ run เริ่มที่ เพจ form_login.html ด้วย url : http://localhost/prg2x/form_login.htmlhttp://localhost/prg2x/form_login.html 2. ป้อน username และ password แล้วคลิก 3. แท็กฟอร์ม จะทำหน้าที่ในการส่ง ข้อมูล username และ password ที่ป้อน ไปยัง check_login.php ด้วยชื่อ usn และ pwd ( ชื่อของ text filed)

16 check_login.php สร้างไฟล์ check_login.php จาก – Step:6Step:2

17 Step:2 usn,pwd include Step:1 4. เพจ check_login.php มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่านที่ ส่งมา จาก form_login.html และในการเข้าสู่ฐานข้อมูลต้องมีการ ขอเข้าใช้ด้วยคำสั่ง include (“connec.php”); เพื่อ เปิดการติดต่อ 5. เพจ check_login.php ทำการรับ ค่าที่ส่งมาให้ โดยการใช้ คำสั่งดังนี้ $usn=$_POST[“usn”];// รับด้วยตัวแปร ชื่อ usn $pwd=$_POST[“pwd”];// รับด้วยตัวแปร ชื่อ pwd

18 Step:3 6. เพจ check_login.php จะทำการสืบค้นฐานข้อมูล prg2x ใน ตาราง tb_usn ว่ามี username และ password ตรงตามที่ผู้ใช้ป้อน มาหรือไม่ โดยเทียบค่าที่ได้กับฟิลด์ usn และ pwd ด้วยตัวแปรที่รับมา โดยใช้คำสั่ง $qc=mysql_query(“select * from tb_usn where usn=‘$usn’&&pwd=‘$pwd’ ”); 7. ทำการนับ ผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้นด้วยคำสั่ง mysql_num_rows() ผลที่ได้ จะให้ค่าเป็นตัวเลขและเก็บค่าตัวเลขไว้ในตัวแปร $nqc $nqc=mysql_num_rows($qc); $nqc=? $usn&&$pwd

19 Step:4 Step:3 if($nqc==0) 8. จากขั้นตอนที่ 7 ตัวแปร $nqc จะมีค่าเป็น 0 ( ไม่พบ ชื่อ และ รหัสผ่าน ) หรือ 1 ( พบ ชื่อ และ รหัส ตรงกับที่ป้อน ) 9. ดังนั้นเราจะสามารถนำตัวแปร $nqc มาเข้าเงื่อนไข if เพื่อ เลือกจัดการกับทั้ง 2 กรณี ใช่ (0,1) โดยเริ่มจากเงื่อนไข ว่า ==0 หรือไม่ ถ้า ใช่ แสดงว่า ชื่อ และ รหัสผ่าน ที่ป้อน ผิดพลาด ( เพราะค้นหาในฐานข้อมูลไม่พบ ) { }else { } yes no Step:5 Step:6

20 Step:5 10. กำหนดขั้นตอน เมื่อ เข้าสู่ระบบ อย่างไม่ถูกต้อง โดยจาก โค้ดตัวอย่าง กำหนดให้ แสดงข้อความ ว่า Invalid Username or Password หลังจากนั้น ให้ทำการ กลับไปยังเพจ form_login.html โดยมีการหน่วงเวลา ( เพื่อให้เห็นข้อความข้างต้น ) เป็นเวลา 2 วินาที ด้วยคำสั่ง echo “”;

21 Step:6 11. และหากเงื่อนไขเป็นเท็จ (!=0) กำหนดขั้นตอน เมื่อ ชื่อ และ รหัสผ่าน ถูกต้อง จากโค้ดตัวอย่าง สั่งให้แสดงข้อความว่า Login success, Welcome panda 12. ปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ( บรรทัดท้ายสุด ) ด้วยคำสั่ง mysql_close($connect); ข้อความนี้ จะ เปลี่ยน ไปตาม ชื่อ ที่ป้อน

22 no yes

23 Open Directory


ดาวน์โหลด ppt Chapter IV : สร้างการติดต่อ. Overview Web page database connection server.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google