งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP mysql_connect() mysql_select_db() mysql_query()

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP mysql_connect() mysql_select_db() mysql_query()"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP mysql_connect() mysql_select_db() mysql_query()

2 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL มาทำงาน ร่วมกันนั้น จะประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 เปิดการติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL เราจะใช้ฟังชั่น mysql_connect() โดยต้องกำหนดค่าให้กับฟังชั่น 3 ตัว คือ ชื่อโฮส,ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ตัวอย่าง (เฉพาะส่วนติดต่อฐานข้อมูล) $host = "localhost"; $user = "root"; $pass = "12345678"; $condb= mysql_connect($host,$user,$pass); //สร้างการเชื่อมต่อ ฐานข้อมูลเก็บไว้ในตัวแปร $condb if(!$condb) { echo "ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล MySQL ได้"; }

3 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP ขั้นที่ 2 เลือกฐานข้อมูลขึ้นมาใช้งาน หลังจากที่เราทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MYSQL แล้ว เราจะต้องเลือกฐานข้อมูลขึ้นมาทำงานด้วย โดยใช้ฟังชั่น mysql_select_db() จะต้องกำหนดค่า 3 ตัว คือ ชื่อฐานข้อมูล และ การเชื่อมต่อ ฐานข้อมูลที่ได้สร้างไว้ ก่อนหน้านี้ผมได้เก็บค่าไว้ในตัวแปร $condb ตัวอย่าง (เฉพาะส่วนการเลือกฐานข้อมูล) $dbname = "testdb"; mysql_select_db($dbname,$condb) or die("ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูล $dbname ได้");

4 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP ขั้นที่ 3 การส่งคำสั่งภาษา SQL จัดการฐานข้อมูล MySQL เราจะใช้ฟังชั่น mysql_query() ในการส่งคำสั่งเพื่อจัดการฐานข้อมูล โดยต้องกำหนดค่าให้กับ ฟังชั่น 2 ตัว คือ คำสั่งภาษา SQL ที่ต้องการจัดการฐานข้อมูล และ ค่าการ เชื่อมต่อฐานข้อมูล ตัวอย่าง (เฉพาะการส่งคำสั่งจัดการฐานข้อมูล) $sql = "DROP DATABASE testdb"; //เป็นเก็บคำสั่งไว้กับตัวแปร $sql ให้ลบ ฐานข้อมูลชื่อ testdb โดยรูปแบบคำสัง DROP DATABASE testdb mysql_query($sql,$condb); //ส่งคำสั่งภาษา SQL ที่อยู่ในตัวแปร $sql ให้กับฟังชั่น mysql_query() ทำการประมวลผลต่อไป

5 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP ขั้นที่ 4 การปิดการติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL การปิดการเชื่อมต่อหรือการ ยกเลิกการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL นั้น เราจะใช้ฟังชั่น mysql_close() โดย ต้องกำหนดค่า 1 ตัว คือ ค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ต้องการปิด ก่อนกน้านี้ได้ เก็บไว้ในตัวแปร $condb ตัวอย่าง (เฉพาะการปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล) mysql_close($condb);

6 ตัวอย่างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP listStudent.php

7 ตัวอย่างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล listStudent.php

8 ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลด้วย PHP รหัสนักเรียน ชื่อ-สกุล อายุ เพศ ชาย หญิง ชั้นปี addStudent.php

9 ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลด้วย PHP postStudent.php

10 ตัวอย่างการลบข้อมูลด้วย PHP คลิกลบข้อมูล ">ลบข้อมูล listStudent.php

11 ตัวอย่างการลบข้อมูลด้วย PHP delStudent.php

12 ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลด้วย PHP แก้ไขข้อมูล ">แก้ไขข้อมูล listStudent.php

13 ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลด้วย PHP editStudent.php

14 ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลด้วย PHP รหัสนักเรียน “ /> ชื่อ-สกุล “ /> อายุ “ /> เพศ checked="checked" /> ชาย checked="checked" /> หญิง ชั้นปี “ /> editStudent.php

15 ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลด้วย PHP postEditStudent.php

16 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP mysql_connect() mysql_select_db() mysql_query()

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google