งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP
mysql_connect() mysql_select_db() mysql_query()

2 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP
การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP เพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL มาทำงานร่วมกันนั้น จะประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 เปิดการติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL เราจะใช้ฟังชั่น mysql_connect() โดยต้องกำหนดค่าให้กับฟังชั่น 3 ตัว คือ ชื่อโฮส ,ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ตัวอย่าง (เฉพาะส่วนติดต่อฐานข้อมูล) $host = "localhost"; $user = "root"; $pass = " "; $condb= mysql_connect($host,$user,$pass);  //สร้างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเก็บไว้ในตัวแปร $condb if(!$condb) {    echo "ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล MySQL ได้"; }

3 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP
ขั้นที่ 2 เลือกฐานข้อมูลขึ้นมาใช้งาน หลังจากที่เราทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MYSQL แล้ว เราจะต้องเลือกฐานข้อมูลขึ้นมาทำงานด้วย โดยใช้ฟังชั่น mysql_select_db() จะต้องกำหนดค่า 3 ตัว คือ ชื่อฐานข้อมูล และ การเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ได้สร้างไว้ ก่อนหน้านี้ผมได้เก็บค่าไว้ในตัวแปร $condb ตัวอย่าง (เฉพาะส่วนการเลือกฐานข้อมูล) $dbname = "testdb"; mysql_select_db($dbname,$condb) or die("ไม่สามารถใช้ฐานข้อมูล $dbname ได้");

4 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP
ขั้นที่ 3 การส่งคำสั่งภาษา SQL จัดการฐานข้อมูล MySQL  เราจะใช้ฟังชั่น mysql_query() ในการส่งคำสั่งเพื่อจัดการฐานข้อมูล โดยต้องกำหนดค่าให้กับฟังชั่น 2 ตัว คือ คำสั่งภาษา SQL ที่ต้องการจัดการฐานข้อมูล และ ค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล ตัวอย่าง (เฉพาะการส่งคำสั่งจัดการฐานข้อมูล) $sql = "DROP DATABASE testdb";  //เป็นเก็บคำสั่งไว้กับตัวแปร $sql ให้ลบฐานข้อมูลชื่อ testdb โดยรูปแบบคำสัง DROP DATABASE testdb mysql_query($sql,$condb);  //ส่งคำสั่งภาษา SQL ที่อยู่ในตัวแปร $sql ให้กับฟังชั่น mysql_query() ทำการประมวลผลต่อไป

5 การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP
ขั้นที่ 4 การปิดการติดต่อกับฐานข้อมูล MySQL การปิดการเชื่อมต่อหรือการยกเลิกการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL นั้น เราจะใช้ฟังชั่น mysql_close() โดยต้องกำหนดค่า 1 ตัว คือ ค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่ต้องการปิด ก่อนกน้านี้ได้เก็บไว้ในตัวแปร $condb ตัวอย่าง (เฉพาะการปิดการเชื่อมต่อฐานข้อมูล) mysql_close($condb);

6 ตัวอย่างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP
$host = "localhost"; $user = "root"; $pass = " "; $dbname = "Students"; if($condb= mysql_connect($host,$user,$pass)){ $selectdb = mysql_select_db($dbname,$condb); mysql_db_query($dbname,"SET NAMES UTF8"); } else { echo "ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล MySQL ได้"; ?> listStudent.php

7 ตัวอย่างการเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP
$sql = mysql_query("SELECT * FROM Student"); while($data = mysql_fetch_array($sql)){ ?> <tr> <td height="25" align="center" class="style5"><?php echo $data[SID]; ?></td> <td height="25" class="style5"><?php echo $data[SNAME]; ?></td> <td height="25" align="center" class="style5"><?php echo $data[SAGE]; ?></td> <td height="25" align="center" class="style5"><?php echo $data[SGENDER]; ?></td> <td height="25" align="center" class="style5"><?php echo $data[SCLASS]; ?></td> <td height="25" align="center" class="style5">แก้ไขข้อมูล</td> <td height="25" align="center" class="style5">ลบข้อมูล</td> </tr> } listStudent.php

8 ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลด้วย PHP
addStudent.php <form id="frmStudent" name="frmStudent" method="post" action="postStudent.php"> รหัสนักเรียน <input name="txtSID" type="text" id="txtSID" maxlength="20" /> ชื่อ-สกุล <input name="txtSName" type="text" id="txtSName" maxlength="50" /> อายุ <input name="txtSAge" type="text" id="txtSAge" maxlength="2" /> เพศ <input name="radioSGender" type="radio" value="ชาย" /> ชาย <input name="radioSGender" type="radio" value="หญิง" /> หญิง ชั้นปี <input name="txtSClass" type="text" id="txtSClass" maxlength="1" /> </form>

9 ตัวอย่างการเพิ่มข้อมูลด้วย PHP
$host = "localhost";$user = "root";$pass = " ";$dbname = "Students"; if($condb= mysql_connect($host,$user,$pass)){ $selectdb = mysql_select_db($dbname,$condb); mysql_db_query($dbname,"SET NAMES UTF8"); } else { echo "ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล MySQL ได้"; $SID = $_POST["txtSID"]; $SNAME = $_POST["txtSName"]; $SAGE = $_POST["txtSAge"]; $SGENDER = $_POST["radioSGender"]; $SCLASS = $_POST["txtSClass"]; $sql = "INSERT INTO Student(SID,SNAME,SAGE,SGENDER,SCLASS)"; $sql .= " Values('$SID','$SNAME',$SAGE,'$SGENDER',$SCLASS)"; mysql_query($sql); mysql_close($condb); header("Location: listStudent.php"); //redirect to listStudent.php ?> postStudent.php

10 ตัวอย่างการลบข้อมูลด้วย PHP
listStudent.php คลิกลบข้อมูล <a href="delStudent.php?sid=<?php echo $data[SID]; ?>">ลบข้อมูล</a>

11 ตัวอย่างการลบข้อมูลด้วย PHP
$host = "localhost";$user = "root";$pass = " ";$dbname = "Students"; if($condb= mysql_connect($host,$user,$pass)){ $selectdb = mysql_select_db($dbname,$condb); mysql_db_query($dbname,"SET NAMES UTF8"); } else { echo "ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล MySQL ได้"; $SID = $_GET["sid"]; $sql = "DELETE FROM Student "; $sql .= " WHERE SID = '$SID'"; mysql_query($sql); mysql_close($condb); header("Location: listStudent.php"); //redirect to listStudent.php ?> delStudent.php

12 ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลด้วย PHP
listStudent.php แก้ไขข้อมูล <a href=“editStudent.php?sid=<?php echo $data[SID]; ?>">แก้ไขข้อมูล</a>

13 ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลด้วย PHP
$host = "localhost"; $user = "root"; $pass = " "; $dbname = "Students"; if($condb= mysql_connect($host,$user,$pass)){ $selectdb = mysql_select_db($dbname,$condb); mysql_db_query($dbname,"SET NAMES UTF8"); } else { echo "ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล MySQL ได้"; $SID = $_GET["sid"]; $sql = mysql_query("SELECT * FROM Student WHERE SID = '$SID'"); $data = mysql_fetch_array($sql); ?> editStudent.php

14 ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลด้วย PHP
editStudent.php <form id="frmStudent" name="frmStudent" method="post" action="postEditStudent.php"> รหัสนักเรียน <input name="txtSID" type="text" id="txtSID" maxlength="20" value="<?php echo $data[SID]; ?>“ /> ชื่อ-สกุล <input name="txtSName" type="text" id="txtSName" maxlength="50“value="<?php echo $data[SNAME]; ?>“ /> อายุ <input name="txtSAge" type="text" id="txtSAge" maxlength="2“value="<?php echo $data[SAGE]; ?>“ /> เพศ <input name="radioSGender" type="radio" value="ชาย" <?php if($data[SGENDER]=='ชาย'){?> checked="checked" <?php }?> /> ชาย <input name="radioSGender" type="radio" value="หญิง“<?php if($data[SGENDER]=='หญิง'){?> checked="checked" <?php }?> /> หญิง ชั้นปี <input name="txtSClass" type="text" id="txtSClass" maxlength="1" value="<?php echo $data[SCLASS]; ?>“ /> </form>

15 ตัวอย่างการแก้ไขข้อมูลด้วย PHP
$host = "localhost";$user = "root";$pass = " ";$dbname = "Students"; if($condb= mysql_connect($host,$user,$pass)){ $selectdb = mysql_select_db($dbname,$condb); mysql_db_query($dbname,"SET NAMES UTF8"); } else { echo "ไม่สามารถติดต่อฐานข้อมูล MySQL ได้"; $SID = $_POST["txtSID"]; $SNAME = $_POST["txtSName"]; $SAGE = $_POST["txtSAge"]; $SGENDER = $_POST["radioSGender"]; $SCLASS = $_POST["txtSClass"]; $sql = "UPDATE Student SET SNAME='$SNAME',SAGE=$SAGE,SGENDER='$SGENDER',SCLASS=$SCLASS "; $sql .= " WHERE SID = '$SID' "; mysql_query($sql); mysql_close($condb); header("Location: listStudent.php"); ?> postEditStudent.php

16 Q & A


ดาวน์โหลด ppt การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย PHP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google