งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter VII : การแก้ไขข้อมูล. Over view edit.php.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter VII : การแก้ไขข้อมูล. Over view edit.php."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter VII : การแก้ไขข้อมูล

2 Over view edit.php

3 การแก้ไขข้อมูล 1. ไฟล์ connect.php 2. ตารางที่มีข้อมูล nisit ในฐานข้อมูล prg2x 3. หน้าเว็บเพจแสดงข้อมูล list.php 4. ฟอร์มแก้ไขข้อมูล form_edit.php 5. หน้าเว็บเพจอัพเดทข้อมูล edit.php 6. โฟลเดอร์ upix และภาพ ใช้ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้

4 Step:1 1. สร้างลิงค์จากข้อความ แก้ไข list.php ไปยัง form_edit.php พร้อมแฝงค่าตัวแปรที่เป็นคีย์หลักของ ระเบียนนั้น ๆ ชื่อ pk ด้วยคำสั่ง ”> แก้ไข

5 Step:2 2. เปิดไฟล์ form_insert.php และทำการ บันทึกเป็น form_edit.php 3. แทรกคำสั่ง ในเพจ form_edit.php ทำให้เกิดการเรียกข้อมูล เพื่อแก้ไขดังนี้ ( แทรกไว้ก่อนแท็ก ฟอร์ม ) include (“connect.php”); $gpk=$_GET[“pk”]; // รับค่าตัวแปร pk ที่ถูกส่งแฝงมากับลิงค์ $q=mysql_query(“select * from nisit where aid =‘$gpk’ “); // สั่งสืบค้น ด้วยคีย์หลักที่รับมา ในตัวแปรชื่อ gpk

6 Step:3 4. ใช้ฟังก์ชัน mysql_result เพื่อแสดงค่าจากฟิลด์ ดังนี้ $x=mysql_result($q,0,1); // ข้อมูลเพศ จากฟิลด์ ลำดับที่ 1 * ฟังก์ชัน mysql_result ประกอบด้วยพารามิเตอร์ 3 ส่วน คือ mysql_result( , , );  ส่วนผลลัพธ์ที่ได้จากการสืบค้น  แถวหรือเรคคอร์ดที่ต้องการ เช่น สืบค้นได้ 1 ค่าพารามิเตอร์ส่วนนี้จะเป็น 0 ลำดับฟิลด์ในตารางข้อมูล โดยเริ่มนับจากฟิลด์แรกทาง ซ้ายมือ เป็นลำดับที่ 0 5. แก้ไข action ของแท็กฟอร์มเดิม ไปที่ edit.php

7 Step:4 6. ส่วนแรกที่จะพิจารณา คือ ตัวเลือกเพศ ซึ่งข้อมูลที่เก็บใน ตาราง คือ male หรือ female จากขั้นตอนที่ 4 ตัวแปร x จะทำ หน้าที่ในการเก็บข้อมูลดังกล่าว 7. สำหรับการเลือกเพศ หญิง เราได้ออกแบบให้มีการเลือก (checked) ไว้ก่อนแล้ว ซึ่งถ้าข้อมูลของเรคคอร์ดที่สืบค้น มี ข้อมูลเพศ หญิง (female) หรือแม้กระทั่งค่าว่าง ก็ไม่จำเป็นที่ จะต้องเปลี่ยนตัวเลือกสำหรับเพศนี้ 8. สำหรับการเลือกเพศ ชาย หากข้อมูลที่สืบค้นขึ้นมา คือ male จำเป็นที่จะต้องทำให้ radiobutton สำหรับเพศ ชาย ถูก เลือก (checked) ด้วย เพื่อให้ตรงกับข้อมูลเดิม โดยการใช้คำสั่ง ( ตัวอย่างของแท็ก radio แทรกด้วยคำสั่ง php)

8 9. textfield อื่น ๆ ให้ทำการกำหนด value ตามลำดับดังนี้ รหัสนิสิต value=" " ชื่อ - สกุล value=" " โทรศัพท์ติดต่อ value=" " เมลล์ติดต่อ value=" " Step:5

9 10. ส่วนเบราส์ไฟล์ ให้ทำการแสดง ชื่อและชนิดของไฟล์ ( เขียนไว้ก่อน ออบเจ็ค ) และทำการซ่อนค่าไปกับตัวแปรชื่อ op ( ตัวแปรนี้จะถูกส่งไปยัง edit.php ด้วยวิธีการ post ) 11. ทำการซ่อนค่าคีย์หลัก ไปกับ hidden field ”> 12. ปิดการเชื่อมต่อ mysql_close($connect); Step:6

10 edit.php 1. รับค่าตัวแปรจากฟอร์มทั้งหมด 2. ทราบค่าตัวแปรของคีย์หลัก 3. ทราบค่าตัวแปรของภาพเดิม 4. ทราบว่ามีการเลือก ( เบราส์ ) ภาพใหม่ 4.1 สำเนาภาพใหม่เก็บที่ upix 4.2 หากมีการใช้ภาพใหม่ ต้องทำการลบภาพเก่า 5. อัพเดทเรคคอร์ด ด้วยข้อมูลใหม่ ได้ 6. แจ้งการประมวลผล ไปยังหน้า list.php

11 Step:7 1. สร้างไฟล์ ชนิด php ใหม่ และบันทึกชื่อเป็น edit.php 2. สร้างการเชื่อมต่อ และรับค่าตัวแปร include (“connect.php”); $ex=$_POST["fx"]; $enid=$_POST["fnid"]; $ename=$_POST["ffname"]; $etel=$_POST["ftel"]; $email=$_POST["fmail"]; $epic=$_POST["fpic"]; // hidden variable $gpk=$_POST["gpk"]; $op=$_POST["op"];

12 Step:8 3. ทำการตรวจสอบ เบราส์ไฟล์ ว่ามีค่าว่างหรือไม่ เพื่อให้เกิด การเลือกทำโดยใช้คำสั่ง if หากว่าง ให้ทำการอัพเดทข้อมูลตามปกติ ( ใช้ข้อมูลภาพเดิม ) 4. ตรวจสอบคำสั่งสืบค้น หากอัพเดท ไม่ได้ ให้แจ้งข้อความ กลับไปเพจ list.php

13 Step:9 5. หากทำการอัพเดทได้ ให้แจ้งข้อความ และกลับไปยังเพจ list.php 6. จากขั้นตอนที่ 3 หากมีการเบราส์ภาพใหม่เข้ามา ให้ทำคำสั่ง ในส่วนของ else โดยเริ่มจับ temporary และสั่ง update ข้อมูล

14 Step:10 7. ตรวจสอบคำสั่งสืบค้น หากอัพเดท ไม่ได้ ให้แจ้งข้อความ กลับไปเพจ list.php 8. หากอัพเดทได้ ให้ทำการ ลบ (unlink) ภาพเก่า ($op) และ คัดลอกภาพใหม่ ($img) ก่อนแจ้งข้อความกลับไปยังเพจ list.php 9. ปิดการเชื่อมต่อ mysql_close($connect);


ดาวน์โหลด ppt Chapter VII : การแก้ไขข้อมูล. Over view edit.php.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google