งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร V.0127112012 การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย (Data Communications and Networks) บทที่ 4 การออกแบบระบบ เครือข่าย ไอพีแอดเดรส และการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร V.0127112012 การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย (Data Communications and Networks) บทที่ 4 การออกแบบระบบ เครือข่าย ไอพีแอดเดรส และการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร V.0127112012 การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย (Data Communications and Networks) บทที่ 4 การออกแบบระบบ เครือข่าย ไอพีแอดเดรส และการ ประยุกต์ใช้งาน

2 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  สามารถวิเคราะห์ อธิบาย และออกแบบระบบ เครือข่ายได้  สามารถอธิบายลักษณะของ IPv4 ได้  สามารถอธิบายกลุ่ม (Class) ของไอพี แอดเดรสได้  สามารถอธิบายหลักการจัดสรรไอพีแอดเดรส ได้  สามารถวิเคราะห์ และคำนวณไอพีแอดเดรส เพื่อประยุกต์ใช้งานบนระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ได้

3 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  ความต้องการของผู้ใช้งาน (User Requirement)  ความต้องการระบบ (System Requirement)  การสำรวจสภาพของเทคโนโลยีในปัจจุบัน (Industry Survey)  การออกแบบระบบเครือข่ายเบื้องต้น (Preliminary Design)  การพิจารณาเปรียบเทียบค่าใช้จ่าย (Cost Tradeoffs)  การประเมินการออกแบบ (Evaluation of Design)  การออกแบบขั้นสุดท้าย (Final Design)

4 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  หมายเลขไอพีหรือไอพีแอดเดรส (IP Address) เป็นที่อยู่ที่ใช้ในการระบุ เครื่อง คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ ที่เชื่อมต่ออยู่บน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์เดียวกัน ไอพี แอดเดรสจะต้องไม่ซ้ำกัน  InterNIC (Internet Network Information Center)  Public IP Address  Private IP Address

5 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  IPv4  อ้างอิงโดยใช้ตัวเลขฐานสองความยาว 32 บิต  แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 8 บิต เรียง ตามลำดับโดยมีจุดขั้นในแต่ละกลุ่ม ยกตัวอย่างเช่น ไอพีแอดเดรส 202.28.33.50 เมื่อนำมาแปลงเป็น เลขฐานสอง คือ 11001010.00011100.00100001.0011001 0

6 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  Certain host addresses are reserved and cannot be assigned to devices on a network.  An IP address that has binary 0s in all host bit positions is reserved for the network address.  An IP address that has binary 1s in all host bit positions is reserved for the broadcast address.

7 7  No two machines that connect to a public network can have the same IP address because public IP addresses are global and standardized  Private IP addresses are a solution to the problem of the exhaustion of public IP addresses. Addresses that fall within these ranges are not routed on the Internet backbone:  Connecting a network using private addresses to the Internet requires the usage of NAT

8 8  To determine the number of bits to be used, the network designer needs to calculate how many hosts the largest subnetwork requires and the number of subnetworks needed.

9

10 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  กรณีตัวอย่าง Network Address คือ 192.168.10.0  Subnet Mask คือ 255.255.255.0  จำนวน Segment ที่ต้องการ คือ 6 Segment โดย Segment ละ 30 Host ( จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ )

11 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  วิเคราะห์จำนวน Segment ที่จะใช้งานโดย พิจารณาจากบิตว่างของ Subnet Mask เดิม คือ 255.255.255.0 แปลงเป็นเลขฐานสอง คือ 11111111.11111111.11111111.00000000  มีบิตว่างอยู่ 8 บิต  คำนวณหาจำนวนบิตที่ต้องการยืม ( บิตที่ว่างอยู่ ) จากสูตร 2 ยกกำลัง x จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ จำนวน Segment ที่ต้องการ  ในที่นี่คือ 2 3 = 8 เมื่อ x คือ 3 ดังนั้นบิตที่ต้องการ ยืม คือ 3 บิต  แทนค่าบิตในตำแหน่งบิตที่ว่างเริ่มจากด้านซ้าย ของบิตที่ว่างอยู่  11111111.11111111.11111111.11100000 = 255.255.255.224  ผลลัพธ์ที่ได้ คือ Subnet Mask ใหม่ของแต่ Subnet

12 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  11111111.11111111.11111111. 1 1 1 0 0 0 0 0 บิต ที่เหลือ ยืม 3 บิต  ตรวจสอบว่าบิตที่เหลือเพียงพอต่อจำนวน Host ที่จะใช้งานหรือไม่ ดังนี้  บิตที่เหลือ คือ 5 เมื่อ 2 5 - 2 จะต้องมากกว่า หรือเท่ากับจำนวน Host ที่ต้องการ  หากบิตที่เหลืออยู่คำนวณตามสูตรแล้วแล้ว จำนวน Host ตามที่ต้องการแสดงว่า Subnet Mask ใหม่ของแต่ Subnet คือ 255.255.255.224 (/27) สามารถใช้งานได้

13 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  จาก Network Address คือ 192.168.10.0 แปลงเป็นฐานสอง คือ  11000000.10101000.000001010. 0 0 0 0 0 0 0 0 แทนค่าบิต เริ่มจากบิต ทางด้านขวาสุด  11000000.10101000.00001010. 0 0 1 0 0 0 0 0 = 192.168.10.32  11000000.10101000.00001010. 0 1 0 0 0 0 0 0 = 192.168.10.64  11000000.10101000.00001010. 0 1 1 0 0 0 0 0 = 192.168.10.96  11000000.10101000.00001010. 1 0 0 0 0 0 0 0 = 192.168.10.128  11000000.10101000.00001010. 1 0 1 0 0 0 0 0 = 192.168.10.160  11000000.10101000.00001010. 1 1 0 0 0 0 0 0 = 192.168.10.192

14 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) 14

15 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) Q/A

16 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  หน่วยงานแห่งหนึ่ง ต้องการใช้ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 4 ฝ่าย แต่ละฝ่าย มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง จง คำนวณหา Subnet, Subnet Mask และ Host Range ตามที่ได้ศึกษามา โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้  Network Address คือ 192.168.10.64  Subnet Mask คือ 255.255.255.224  หมายเหตุ สามารถเขียนเป็น 192.168.10.64/27

17 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ต้องการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 8 ห้องเรียน แต่ละห้องเรียนมี จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง จง คำนวณหา Subnet, Subnet Mask และ Host Range ตามที่ได้ศึกษามา โดยมี รายละเอียด ดังต่อไปนี้  Network Address คือ 192.168.0.0  Subnet Mask คือ 255.255.252.0  หมายเหตุ สามารถเขียนเป็น 192.168.0.0/22

18 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  บริษัทแห่งหนึ่ง มีความต้องการใช้ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 7 ฝ่าย แต่ละฝ่ายมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมาณ 58 เครื่อง จงคำนวณหา Subnet, Subnet Mask และ Host Range ตามที่ได้ ศึกษามา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  Network Address คือ 192.XX.0.0  Subnet Mask คือ 255.255.254.0 หมายเหตุ XX คือ รหัสนักศึกษา 2 ตัวหลัง

19 Data Communications and Networks :: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  บริษัทแห่งหนึ่ง มีความต้องการใช้ระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 4 ฝ่าย แต่ละฝ่ายมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ประมาณ 28 เครื่อง จงคำนวณหา Subnet, Subnet Mask และ Host Range ตามที่ได้ ศึกษามา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้  Network Address คือ 202.29.XX.0  Subnet Mask คือ 255.255.255.128 หมายเหตุ XX คือ รหัสนักศึกษา 2 ตัวหลัง


ดาวน์โหลด ppt โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร V.0127112012 การสื่อสารข้อมูลและ เครือข่าย (Data Communications and Networks) บทที่ 4 การออกแบบระบบ เครือข่าย ไอพีแอดเดรส และการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google