งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Professional Home Page :PHP Php with Database Professional Home Page :PHP เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Professional Home Page :PHP Php with Database Professional Home Page :PHP เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Professional Home Page :PHP Php with Database Professional Home Page :PHP เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร

2 การติดต่อฐานข้อมูล  ความสามารถในการติดต่อฐานข้อมูล mySQL Access Oracle SQL Server DB2 PosgresQL etc

3 การทำงาน  กลไกการทำงานเป็นแบบ 3 Tier Web client Web Server DB Server http Request HTML SQL Comm Result Set

4 คำสั่ง  mysql_connect( Server Name/IP, Username, Password ) คำสั่งติดต่อฐานข้อมูล mySQL Server name คือชื่อ Server หรือ IP Address User name คือชื่อผู้ใช้ที่ติดต่อฐานข้อมูล Password คือ รหัสผ่านผู้ใช้บนฐานข้อมูล  ตัวอย่าง mysql_connect(’10.1.2.10’,’root’,’passwo rd’); $connect = mysql_connect(’localhost’,’root’,’passwor d’);

5 คำสั่ง  mysql_select_db( dbname ) สำหรับกำหนดชื่อ Default Database/Schema ที่ต้องการใช้งาน dbname คือชื่อฐานข้อมูลบน Server  ตัวอย่าง mysql_select_db(‘book’);

6 คำสั่ง  mysql_query( SQL Command ) เป็นคำสั่งส่งคำสั่ง SQL ไปทำงานที่ Database Server โดยผู้ใช้ต้องเตรียมตัวแปร สำหรับเก็บ ผลการ Query จากฐานข้อมูลไว้  ตัวอย่าง $result = mysql_query(‘Select * from book’); ผลจะทำให้ได้ข้อมูลเก็บในตัวแปร $result ซึ่ง ปกติจะเป็นตัวแปรชนิด Array

7 คำสั่ง  mysql_fetch_array( Result Set ) คำสั่งสำหรับดึงค่าจาก Array ขึ้นแสดงผลทีละ บรรทัด ภายหลังจากการ Query ได้ผลลัพธ์ ออกมาเรียบร้อยแล้ว  ตัวอย่าง $data = mysql_fetch_array($result); ผลคือ $data จะเก็บข้อมูลจากการดึงรายการ 1 บรรทัด แต่ยังคงเป็น Array ของฟิลด์ต่างๆ อยู่

8 คำสั่ง  การดึงค่าฟิลด์จาก array $b_id = $data[‘book_id’]; $b_name = $data[‘book_name’]; เมื่อ $data คือตัวแปลเก็บ array ที่ได้จาก mysql_fetch_array และ book_id, book_name คือชื่อฟิลด์ในฐานข้อมูล จาก ตาราง book และ $b_id, $b_name คือตัว แปรรับค่าเพื่อนำไปใช้


ดาวน์โหลด ppt Professional Home Page :PHP Php with Database Professional Home Page :PHP เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยมแกร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google