งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมผู้บริโภค ศิวาพร ทรงวิวัฒน์. ตัวแปรต้น : Utility ตัวแปรตาม : สินค้า และบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมผู้บริโภค ศิวาพร ทรงวิวัฒน์. ตัวแปรต้น : Utility ตัวแปรตาม : สินค้า และบริการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมผู้บริโภค ศิวาพร ทรงวิวัฒน์

2

3 ตัวแปรต้น : Utility ตัวแปรตาม : สินค้า และบริการ

4 Q01234567TU0591214151514 MU 543210 -1-1-1-1 -2 0 2 4 6 8 10 12 141612345678910 TU MU

5 ภาวะดุลยภาพ ตามกฏ CUM Model

6

7 1. เป็นเส้นที่ลาดจาก ซ้ายไปขวา 2. มีลักษณะโค้งเข้า หาจุดกำเนิด 3. เส้นที่อยู่สูงกว่าให้ ความพึงพอใจที่ มากกว่าเส้นที่อยู่ต่ำ กว่า 4. จุดทุกจุดที่อยู่บน เส้นความพอใจ เท่ากัน จะให้ค่าที่ เท่ากัน 5. เส้นความพึงพอใจ เท่ากันไม่สามารถตัด กันได้ 1. เป็นเส้นที่ลาดจาก ซ้ายไปขวา 2. มีลักษณะโค้งเข้า หาจุดกำเนิด 3. เส้นที่อยู่สูงกว่าให้ ความพึงพอใจที่ มากกว่าเส้นที่อยู่ต่ำ กว่า 4. จุดทุกจุดที่อยู่บน เส้นความพอใจ เท่ากัน จะให้ค่าที่ เท่ากัน 5. เส้นความพึงพอใจ เท่ากันไม่สามารถตัด กันได้

8 IC1 = 100 Utils IC2 = 120 Utils

9 BL = PxX + PyY Slope ของเส้นงบประมาณ Slope = BL/Px=Px BL/PyPy

10 สมมุติว่ามีเงิน 100 บาท ราคาสินค้า Y ชิ้นละ 10 บาท ราคา สินค้า X ชิ้นละ 20 บาท YX 105 สมมุติว่ามีเงิน 200 บาท ราคาสินค้า Y ชิ้นละ 10 บาท ราคา สินค้า X ชิ้นละ 20 บาท 2010 สมมุติว่ามีเงิน 50 บาท ราคาสินค้า Y ชิ้นละ 10 บาท ราคา สินค้า X ชิ้นละ 20 บาท 52.5

11 YX สมมุติว่ามีเงิน 200 บาท ราคาสินค้า Y ชิ้น ละ 10 บาท และราคา สินค้า X ชิ้นละ 10 บาท 2020 สมมุติว่ามีเงิน 200 บาท ราคาสินค้า Y ชิ้น ละ 20 บาท และราคา สินค้า X ชิ้นละ 10 บาท 2010 สมมุติว่ามีเงิน 200 บาท ราคาสินค้า Y ชิ้น ละ 8 บาท และราคา สินค้า X ชิ้นละ 10 บาท 2025

12 ภาวะดุลยภาพ ตามกฏ CUM Model IC2 = 120 Utils YX IC3 = 100 Utils IC1 = 80 Utils

13 YX IC1 Y1X1 IC2 Y2X2ผลทางการทดแทน Substitution EffectX1 – X3 ผลทางด้านรายได้ Income Effect X3 – X2 Y3X3


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมผู้บริโภค ศิวาพร ทรงวิวัฒน์. ตัวแปรต้น : Utility ตัวแปรตาม : สินค้า และบริการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google