งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ท้อง ถิ่น รพ สต ผู้นำ ชุมชน อสมอสม กอง ทุนฯ ประกาศ ค่ากลาง บูรณาการ งาน ติดตาม สนับสนุน ประเมินผ ล สร้าง โครงการ เปิดงาน บทบาทของฝ่ายต่างๆในการเปลี่ยนผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ท้อง ถิ่น รพ สต ผู้นำ ชุมชน อสมอสม กอง ทุนฯ ประกาศ ค่ากลาง บูรณาการ งาน ติดตาม สนับสนุน ประเมินผ ล สร้าง โครงการ เปิดงาน บทบาทของฝ่ายต่างๆในการเปลี่ยนผ่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ท้อง ถิ่น รพ สต ผู้นำ ชุมชน อสมอสม กอง ทุนฯ ประกาศ ค่ากลาง บูรณาการ งาน ติดตาม สนับสนุน ประเมินผ ล สร้าง โครงการ เปิดงาน บทบาทของฝ่ายต่างๆในการเปลี่ยนผ่าน การจัดการสุขภาพสู่ภาคประชาชน เพิ่ม ทักษะ + พัฒนา ด้าน สังคม / อารมณ์ โ ค ร ง กา รโ ค ร ง กา ร

3 เอกภาพ ของภาคี เครือข่ายสุขภาพอำเภอ รพ. ชุมชน - สสอ.- รพ. สต.- อปท.- ชุมชน Essential Care Self Care เครือข่ายสุขภาพอำเภอ (DHS) Community-based Learning ร่วมคิด / ร่วมทำ / ร่วมเรียนรู้

4 การบูรณาการเพื่อเปลี่ยนผ่านความรับผิดชอบสู่ ภาคประชาชน Command & Control Innovate & Create ภาครัฐ ภาค ประชาชน โครงการราย ประเด็น โครงการราย กิจกรรม กระบวนการบูร ณาการ

5 กรอบกิจกรรมในโครงการ ของฝ่ายปฏิบัติ กรอบกิจกรรมที่ อำเภอ / จังหวัด / เขต / สนับสนุน กรอบกิจกรรมของฝ่ายปฏิบัติและ ฝ่ายสนับสนุน

6 งาน สนับสนุน ของเขต / ภาค / จังหวัด / อำเภอ การสนับสนุนท้องถิ่น / ตำบล ในการปฏิรูปโครงการ โครงการจัดการ กลุ่มเป้าหมายและ โครงการจัดการ สภาวะแวดล้อม คปสอ.

7 การประเมินและส่งเสริม นวัตกรรม โครงการจัดการกลุ่มเป้าหมาย และสภาวะแวดล้อม

8 การประเมินและส่งเสริมนวัตกรรมการ ปรับโครงการของพื้นที่

9 การประเมินและส่งเสริม นวัตกรรม โครงการจัดการกลุ่มเป้าหมาย และสภาวะแวดล้อม

10 การประเมินและส่งเสริมนวัตกรรมการพัฒนา สมรรถนะบุคลากร แกนนำ

11 การประเมินและส่งเสริม นวัตกรรม โครงการจัดการกลุ่มเป้าหมาย และสภาวะแวดล้อม

12 การประเมินและส่งเสริมนวัตกรรม การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และเพื่อบริหารจัดการ

13 การประเมินและส่งเสริม นวัตกรรม โครงการจัดการกลุ่มเป้าหมาย และสภาวะแวดล้อม

14 ติดตามความก้าวหน้าและ ค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.amornsrm.net ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ท้อง ถิ่น รพ สต ผู้นำ ชุมชน อสมอสม กอง ทุนฯ ประกาศ ค่ากลาง บูรณาการ งาน ติดตาม สนับสนุน ประเมินผ ล สร้าง โครงการ เปิดงาน บทบาทของฝ่ายต่างๆในการเปลี่ยนผ่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google