งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูลจัดการคลังเส้นด้าย กรณีศึกษา บริษัทไทยคูราโบ จำกัด Database Inventory of Yarn Case Study of Thai Kurabo Co., ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูลจัดการคลังเส้นด้าย กรณีศึกษา บริษัทไทยคูราโบ จำกัด Database Inventory of Yarn Case Study of Thai Kurabo Co., ltd."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูลจัดการคลังเส้นด้าย กรณีศึกษา บริษัทไทยคูราโบ จำกัด Database Inventory of Yarn Case Study of Thai Kurabo Co., ltd

2 รายชื่อผู้วิจัย  นายวิสิฐ เริ่มวานิชย์  นายศรายุทธ เรืองมาก อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศศิณัชชกร ศรีทอง 2

3 OUTLINES  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา  วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  ขอบเขตของโครงการวิจัย  เครื่องมือ / ภาษาที่ใช้  ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 3

4 ความเป็นมาและความสำคัญ ของปัญหา  เนื่องจากว่าข้อมูลเส้นด้ายชนิดต่างๆในแต่ละวันมี ปริมาณจำนวนการผลิตมากขึ้น การจัดเก็บข้อมูลที่มี ปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็อาจทำให้เกิดปัญหาขึ้นได้ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดการคลังเส้นด้าย ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 4 รายการ สั่งซื้อ วัตถุดิบ ระบบ ค้นหา

5 วัตถุประสงค์ของ โครงการวิจัย  เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลจัดการคลังเส้นด้าย กรณีศึกษา บริษัท ไทยคูราโบ จำกัด  เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาหรือเรียกดูข้อมูลและสะดวกใน การออกแบบรายงาน 5 ระบบจัดการ ฐานข้อมูล ค้นหา ข้อมูล ระบบฐานข้อมูล

6 ขอบเขตของโครงการวิจัย 6 ข้อมูลลูกค้า ที่มาซื้อ เส้นด้าย ข้อมูลของ พนักงาน เก็บข้อมูลกา เพิ่ม - ลด รายการ เส้นด้าย ระบบ Log File ค้นหาข้อมูล เส้นด้าย ออกใบ รายงาน พนักงา น ระบบฐานข้อมูล

7 เครื่องมือ / ภาษาที่ใช้ 7 ด้าน ฮาร์ดแวร์ 1. CPU Intel Core 2 Duo T7500 2.2GHz 2. Memory 2 GB DDR2 3. Hard Disk 250 GB 4. LCD 14.1” ด้าน ซอฟแวร์ 1. OS Window 7 Ultimate 2. Netbeans IDE 6.9 3. iReport 4. JDBC 5. Microsoft Access 2007 6. Microsoft Visio 2007 7. Adobe Photoshop CS3

8 8 กำหนด ปัญหา วิเคราะห์ ปัญหา วิเคราะห์ และ ออกแบบ พัฒนา ระบบ ทดสอบการ ใช้งาน ติดตั้งและ บำรุงรักษ า จัดทำคู่มือ การใช้ งาน

9 9 กำหนด ปัญหา วิเคราะห์ ปัญหา ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ( ต่อ ) วิเคราะห์ถึงสาเหตุของ ปัญหา เรียนรู้ระบบการทำงาน รวบรวมความต้องการ ของผู้ใช้งานมา แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

10 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ( ต่อ ) วิเคราะห์ความต้องการที่ได้ จากผู้ใช้งาน เพื่อนำมาสร้าง เป็นฟังก์ชั่นการทำงานของ ระบบ 10 วิเคราะห์และ ออกแบบระบบ ออกแบบไดอะแกรมต่างๆ ส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน พัฒนา ระบบ เขียนโปรแกรมแต่ละโมดูล โดยใช้ภาษาจาวา ติดต่อฐานข้อมูลด้วย JDBC นำแต่ละโมดูลมาเชื่อมต่อ กัน

11 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ( ต่อ ) 11 ทดสอบการใช้ งาน ทดสอบการใช้งานในแต่ละ โมดูลย่อยๆ ทดสอบการใช้งานร่วมกัน ในทุกๆโมดูล ให้ผู้ใช้ทดสอบการทำงานว่าตรง ตามความต้องการหรือไม่ เจ้าหน้า ที่ ทดส อบ ระบบ ผู้บริห าร ทดส อบ

12 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย ( ต่อ ) 12 ติดตั้งและ บำรุงรักษา นำระบบมาติดตั้งที่บริษัท แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น จัดทำคู่มือการ ใช้งาน จัดทำเอกสารประกอบการ ใช้งาน สรุปผลการดำเนินงาน

13 ระยะเวลาในการดำเนินงาน วิจัย 13

14 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ระบบ ฐานข้อมูล จัดการคลัง เส้นด้าย เพิ่ม ประสิทธิภา พในการ ทำงาน ตรวจสอบจำนวน เส้นด้ายที่เหลืออยู่ ในคลังได้ สะดวกในการค้นหา ข้อมูลและสามารถออก ใบรายงานผลได้

15 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ชื่องานวิจัยผู้จัดทำเทคนิคที่ใช้ข้อดีข้อเสีย 1. ระบบจัดการคลัง ชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับ บริษัทมินีแบ ( ประเทศไทย ) จำกัด 1. นางสาวณัฎฐา เปลี่ยนเจริญ 2. นางสาวมธุรดา บุญอิ่ม 3. นางสาวอรวรรณ ศรีพัชรโสภณ ระบบฐานข้อมูลแบบ ไคลเอนต์ / เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Database) ระบบสามารถออนไลน์ ได้ ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ งานฐานข้อมูลได้จาก ทุกที่ หากเกิดข้อผิดพลาด ของข้อมูลเจ้าหน้าที่ สามารถแก้ไขได้ ซึ่ง ในความเป็นจริงควรจะ เป็นผู้ที่มี Priority สูง กว่าในการแก้ไขข้อมูล ที่ผิดพลาด 2. ระบบจัดการ คลังสินค้าโดยใช้ เทคโนโลยี RFID 1. นายปรีดา อนุสรณ์ธีรกุล 2. นายพจน์ สัจจิพานนท์ ใช้เทคโนโลยี RFID ในการรับและจัดเก็บ ข้อมูล ลดข้อผิดพลาดในการ กรอกข้อมูล ยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากเทคโนโลยี RFID ใช้ข้อมูลจาก แท็กซ์ ซึ่งมีราคาแพง 15

16 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ( ต่อ ) ชื่องานวิจัยผู้จัดทำเทคนิคที่ใช้ข้อดีข้อเสีย 3. โปรแกรม ฐานข้อมูลสำหรับร้าน อะไหล่บนระบบ เครือข่าย 1. นายอภิเดชา น่าบัณฑิต 2. นายดนุพล สูรย์ราช ระบบฐานข้อมูลแบบ ไคลเอนต์ / เซิร์ฟเวอร์ (Client/Server Database) ผู้ใช้สามารถเข้าไป ค้นหารายการสินค้า ภายในคลังได้ ผู้ใช้สามารถใช้ โปรแกรมนี้ในการ เปรียบเทียบราคา สินค้าที่มีเกรดต่างกัน ในคลังสินค้าเพื่อการ ตัดสินใจ ไม่มีการจำกัดสิทธิ์ของ ผู้เข้าใช้งาน 16

17 17


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูลจัดการคลังเส้นด้าย กรณีศึกษา บริษัทไทยคูราโบ จำกัด Database Inventory of Yarn Case Study of Thai Kurabo Co., ltd.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google