งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ DNA. จัดทำโดย 1. นาย พศวัติ คล้ายจาดชั้น ม.6/3 เลขที่ 3 ก 2. นาย ภัทรพล สวัสดีชั้น ม.6/3 เลขที่ 9 ก 3. นาย ประวีณ ตันยานนท์ชั้น ม.6/3 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ DNA. จัดทำโดย 1. นาย พศวัติ คล้ายจาดชั้น ม.6/3 เลขที่ 3 ก 2. นาย ภัทรพล สวัสดีชั้น ม.6/3 เลขที่ 9 ก 3. นาย ประวีณ ตันยานนท์ชั้น ม.6/3 เลขที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ DNA

2 จัดทำโดย 1. นาย พศวัติ คล้ายจาดชั้น ม.6/3 เลขที่ 3 ก 2. นาย ภัทรพล สวัสดีชั้น ม.6/3 เลขที่ 9 ก 3. นาย ประวีณ ตันยานนท์ชั้น ม.6/3 เลขที่ 1 ข 4. นาย ศรัณต์ ฐปนานนท์ชั้น ม.6/3 เลขที่ 2 ข 5. นาย ธนาคาร คลังเกษมชั้น ม.6/3 เลขที่ 5 ข

3 การวิเคราะห์ DNA เมื่อนักวิทยาศาสตร์ สามารถโคลน DNA ต่างๆได้สิ่งที่น่าสงสัยคือ DNA ต่างๆที่ โคลนได้นั้นคืออะไร ประกอบด้วยลำดับนิ วคลีโอไทด์อะไรบ้าง การค้นหำตอบนี้ จะต้องมีการวิเคราะห์ DNA ( DNA system ) โดยอาศัยความรู้พื้นฐานในการแยก โมเลกุลของ DNA ที่มีขนาดและรูปร่าง แตกต่างกันออกจากกันในสนามไฟฟ้าโดย อาศัยหลักการอิเล็กโทรโฟริซิส ( electrophoresis ) ผ่านตัวกลางที่มีลักษณะ คล้ายแผ่นวุ้นที่เรียกว่าเจล ( gel ) เรียก กระบวนการนี้ว่า เจลอิเล็กโทรโฟริซิส ( gel electrophoresis )

4 กระบวนการของเจลอิเล็กโทรโฟริซิสทำได้โดย DNA เคลื่อนที่ผ่านตัวกลางที่เป็นแผ่นวุ้น เช่น อะ กาโรสเจล ( agarose gel ) หรือ พอลิอะคริลา ไมด์เจล ( polyacrylamide gel ) ที่อยู่ภายใต้ สนามไฟฟ้า โมเลกุล DNA จะเป็นโมเลกุลที่มี ประจุลบ ซึ่งเคลื่อนที่เข้าหาขั้วบวกหรือแอโนด ( anode ) โดยโมเลกุล DNA ขนาดใหญ่จะ เคลื่อนที่ผ่านได้ช้ากว่าโมเลกุลที่มีขนาดเล็ก เมื่อ ให้โมเลกุลขนาดต่างๆ แยกในสนามไฟฟ้า เปรียบเทียบกับการเคลื่อนที่ของโมเลกุล DNA ที่ ทราบขนาดก็จะทำให้ทราบขนาดของโมเลกุล DNA ที่ทราบขนาดก็จะทำให้ทราบขนาดของ โมเลกุล DNA ที่ต้องการศึกษา การเคลื่อนที่ของ โมเลกุลที่มีขนาดต่างๆกันนี้ จะทำให้เกิดแถบ ( band ) ซึ่งไมสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจึง ต้องไปผ่านกระบวนการย้อมสี

5 การศึกษาจีโนม นักวิจัยพบว่า จีโนมของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันมี ลำดับนิวคลีไทด์แตกต่างกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบความ แตกต่างนั้นโดยการเพิ่มปริมาณ DNA ในบิเวณี่มีความ แตกต่างกันนั้นด้วยวิธี PCR แล้วนำ DNA ดังกล่าวมาตัด ด้วยเอนไซม์ตัดจำเพาะ นำชิ้นส่วน DNA ที่ได้ไปแยก ขนาดโดยวิธีเจลอิเล็กโทรโฟริซิส จะได้รูปแบบของแถบ DNA ที่แตกต่างกัน ดังนั้นรูปแบบของแถบ DNA ที่ประ กฎหลังจากตัดด้วยเอนไซมตัดจำเพาะจะสามารถ เชื่อมโยงไปถึงจีโนมของสิ่งมีชีวิตนั้น รวมทั้งเชื่อมโยง ถึงลักษณะบางลักษณะของสิ่งมีชีวิตนั้นได้ เรียกว่า พีซี อาร์ – เรสทริกชันแฟรกเมนท์เลนจท์พอลิมอร์ฟิซึม ( PCR – restriction fragment length polymorphism ; PCR – RFLP )

6 ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2533 ได้มีการริเริ่ม โครงการจีโนมมนุษย์ ( Human Genome Project ) ซึ่งได้เป็นโครงการ นานาชาติในการศึกษาลำดับนิวคลีโอ ไทด์ของมนุษย์ทั้งจีโนม โดยทำการหา ลำดับนิวคลีโอไทด์ของออโต้โซม จำนวน 22 โครโมโซม โครโมโซม X และโครโมโซม Y โครงการดังกล่าวนี้มี การศึกษาแผนที่ยีน และ แผนที่ เครื่องหมายทางพันธุกรรมควบคู่ไปกับ การหาลำดับนิวคลีโอไทด์ ซึ่งนำมาสู่ การพัฒนาในเชิงเทคโนโลยีและการ ประยุกต์ใช้อย่างมากมายในปัจจุบัน

7 โครงการศึกษาจีโนมนั้นไม่ได้ทำเฉพาะกับ มนุษย์เท่านั้น แต่ยังศึกษาจีโนมของสิ่งมีชีวิตชนิด อื่นๆ ที่มีความสำคัญในการศึกษาในเชิงชีววิทยา ด้วย เช่น จีโนมของแบคทีเรีย ( Escherichia coli ) จีโนมของยีสต์ ( Saccharomyces cerevisiae ) จีโนมของแมลงหวี่ ( Drosophila melanogaster ) และหนู ( Mus musculus ) สำหรับการศึกษาใน พืชนั้น นักวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกันศึกษาจีโนม ของอะราบิดอพซิส ( Arabidopsis thaliana L. ) ซึ่งถือว่าเป็นพืชต้นแบบในการศึกษาชีววิทยา ระดับโมเลกุลของพืช เนื่องจากมีขนาดจีโนมเล็ก ที่สุด ลำดับนิวคลีโอไทด์ทั้งหมดของจีโนมของ A. thaliana ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการ ในปี พ. ศ. 2542

8 ส่วนข้าว ( Oryza sativa L. ) ถือเป็นพืช ต้นแบบของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนื่องจากมีขนาดของ จีโนมเล็กและเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ การศึกษา จีโนมข้าวเป็นโครงการร่วมมือนานาชาติที่มี ประเทศไทยเข้าร่วมในการศึกษาด้วย โดย ทำการศึกษาลำดับนิวคลีโอไทด์ของโครโมโซม แท่งที่ 9 ปัจจุบันการศึกษาจีโนมของสิ่งมีชีวิตที่ สำคัญทำให้นักวิทยาศาสตร์ทราบคำตอบมากมาย เกี่ยวกับโครงสร้างของจีโนม การควบคุมการ แสดงออกของยีนต่างๆ ที่ส่งลถึงการเจริญเติบโต และพัฒนาตลอดจนวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต สิ่งที่ น่าสงสัยก็คือจากลำดับนิวคลีโอไทด์มากมายที่ ประกอบขึ้นเป็นจีโนม ส่วนใดเป็นยีนและมีหน้าที่ อย่างไร ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังคงต้องศึกษาวิจัย ต่อไป


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ DNA. จัดทำโดย 1. นาย พศวัติ คล้ายจาดชั้น ม.6/3 เลขที่ 3 ก 2. นาย ภัทรพล สวัสดีชั้น ม.6/3 เลขที่ 9 ก 3. นาย ประวีณ ตันยานนท์ชั้น ม.6/3 เลขที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google