งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลัง สำนักงานมาตรฐานสินค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลัง สำนักงานมาตรฐานสินค้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลัง สำนักงานมาตรฐานสินค้า
กรณีตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตของโรงงาน เพื่อออกใบรับรองฯ (งวด) ผู้ส่งออก ซื้อแป้งจากโรงงานผลิตเพื่อส่งออก (ใช้ผลวิเคราะห์ประกอบการขอใบรับรองฯ) ยื่น มส.13/2 เพื่อขอให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าออกใบรับรองฯ (มส.24/2) แจ้งกำหนดการส่งออกต่อสำนักงานมาตรฐานสินค้า ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร พร้อมแสดงใบรับรองฯ (มส.24/2) ต่อพนักงานศุลกากร รายงานการส่งออก ( มส.25) ต่อสำนักงานมาตรฐานสินค้า ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ส่งออก แจ้งให้ไปตรวจสอบ ชำระเงินค่าวิเคราะห์ รับใบรับรองผลวิเคราะห์ ขายสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก สำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ โรงงานผลิต กรมศุลกากร 15 รับแจ้งรายชื่อผู้ส่งออก ที่ได้ใบรับรองฯ ตรวจปล่อยสินค้า ตรวจสอบฯ / เก็บตัวอย่างสินค้า และตรวจมาตรฐานการผลิตของโรงงาน ส่งตัวอย่างให้ CSTRU วิเคราะห์คุณภาพ รับ / ตรวจใบรับรองผลวิเคราะห์ฯ จาก CSTRU ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า (มส.24/2) แจ้งรายชื่อผู้ส่งออกที่ได้ออกใบรับรองฯ ให้กรมศุลกากร Reference Lab (CSTRU) ประเภทโมดิไฟด์สตาร์ช กระทำปีละ 2 งวด - งวดที่ 1 ระหว่าง ม.ค. – มิ.ย. - งวดที่ ”- ก.ค. – ธ.ค. ของแต่ละปี โรงงานผลิตที่ได้รับ ISO / GMP / HACCP หากผลวิเคราะห์ถูกต้องตามมาตรฐานติดต่อกัน 2 ปี ให้ถือผลในงวดที่ 1 ของปีถัดไปเป็นเกณฑ์ในการออกใบรับรองฯ งวด ที่ 2 ของแต่ละปีต่อไป กรณีโรงงานผลิตไม่มี ISO / GMP / HACCP ต้องขอความเห็นชอบในการส่งออกทุกครั้ง วิเคราะห์คุณภาพ ออกใบรับรองผลวิเคราะห์ เรียกเก็บเงินค่าวิเคราะห์จาก โรงงานผลิต ออกใบเสร็จค่าวิเคราะห์ ประเภทสตาร์ช กระทำปีละ 3 งวด - งวดที่ 1 ระหว่าง ม.ค. – เม.ย. - งวดที่ ”- พ.ค. – ส.ค. งวดที่ ” ก.ย. – ธ.ค. ของแต่ละปี โรงงานผลิตที่ได้รับ ISO / GMP / HACCP หากผลวิเคราะห์ถูกต้องตามมาตรฐาน 2 งวดติดต่อกันในแต่ละปี ให้ถือผลทั้ง 2 งวดนั้น เป็นเกณฑ์ในการออกใบรับรองฯ งวดที่ 3

2 ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลัง
กรณีตรวจสอบมาตรฐานสินค้าตามจำนวนที่ขอให้ออกใบรับรองฯ (Lot) ผู้ส่งออก ยื่น มส.13/2 เพื่อให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าอนุมัติให้เซอร์เวย์ตรวจสอบตาม มส.13/2 แจ้งกำหนดการตรวจสอบ และยื่น มส.13/2 ที่อนุมัติแล้ว ต่อผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบฯ ชำระค่าตรวจสอบ/ค่าวิเคราะห์ ยื่น มส.13/2 พร้อมผลวิเคราะห์ที่ตรวจสอบแล้ว ต่อสำนักงานมาตรฐานสินค้าเพื่อขอใบรับรองฯ ตามจำนวนที่ตรวจสอบ ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร พร้อมแสดงใบรับรองฯ (มส.24/2) ต่อพนักงานศุลกากร รายงานการส่งออก ( มส.25) ต่อสำนักงานมาตรฐานสินค้า ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ส่งออก สำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ กรมศุลกากร 16 อนุมัติ มส.13/2 เพื่อให้เซอร์เวย์ตรวจสอบ รับแจ้งกำหนดการตรวจสอบ รับ มส.13/2 พร้อมผลวิเคราะห์ที่ตรวจสอบแล้ว เพื่อขอออกใบรับรองฯ ออกใบรับรองฯ (มส.24/2) แจ้งรายชื่อผู้ส่งออกที่ได้ออกใบรับรองฯ ให้กรมศุลกากร รับแจ้งรายชื่อผู้ส่งออกที่ได้ใบรับรองฯ ตรวจปล่อยสินค้า ผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบฯ รับแจ้งการตรวจสอบฯ จากผู้ส่งออก แจ้งกำหนดการตรวจสอบต่อสำนักงานมาตรฐานสินค้า จัดผู้ตรวจสอบฯ ไปดำเนินการตรวจสอบ/เก็บตัวอย่าง ตามคำร้อง มส.13/2 วิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างสินค้า ออกใบรับรองผลวิเคราะห์ และ Certificate รายงานผลการตรวจสอบต่อสำนักงานมาตรฐานสินค้า หมายเหตุ ใบรับรองฯ (Lot) มีอายุ 10 วัน นับแต่วันที่ออกใบรับรองฯ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแป้งมันสำปะหลัง สำนักงานมาตรฐานสินค้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google