งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้ ส่งออ ก โรงงาน ผลิต Referenc e Lab (CSTRU) สำนักงาน มาตรฐานสินค้า กรมการค้า ต่างประเทศ กรม ศุลกาก ร ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแป้งมัน สำปะหลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้ ส่งออ ก โรงงาน ผลิต Referenc e Lab (CSTRU) สำนักงาน มาตรฐานสินค้า กรมการค้า ต่างประเทศ กรม ศุลกาก ร ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแป้งมัน สำปะหลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้ ส่งออ ก โรงงาน ผลิต Referenc e Lab (CSTRU) สำนักงาน มาตรฐานสินค้า กรมการค้า ต่างประเทศ กรม ศุลกาก ร ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแป้งมัน สำปะหลัง กรณีตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิต ของโรงงาน เพื่อออกใบรับรองฯ ( งวด ) - แจ้งให้ไป ตรวจสอบ - ชำระเงินค่า วิเคราะห์ - รับใบรับรองผล วิเคราะห์ - ขายสินค้าให้แก่ ผู้ส่งออก - วิเคราะห์คุณภาพ - ออกใบรับรองผล วิเคราะห์ - เรียกเก็บเงินค่า วิเคราะห์จาก โรงงานผลิต - ออกใบเสร็จค่า วิเคราะห์ - ซื้อแป้งจากโรงงานผลิตเพื่อส่งออก ( ใช้ผลวิเคราะห์ ประกอบการขอใบรับรองฯ ) - ยื่น มส.13/2 เพื่อขอให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าออกใบรับรอง ฯ ( มส.24/2) - แจ้งกำหนดการส่งออกต่อสำนักงานมาตรฐานสินค้า - ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร พร้อมแสดงใบรับรองฯ ( มส.24/2) ต่อพนักงานศุลกากร - รายงานการส่งออก ( มส.25) ต่อสำนักงานมาตรฐานสินค้า ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ส่งออก - ตรวจสอบฯ / เก็บตัวอย่างสินค้า และตรวจ มาตรฐานการผลิตของโรงงาน - ส่งตัวอย่างให้ CSTRU วิเคราะห์คุณภาพ - รับ / ตรวจใบรับรองผลวิเคราะห์ฯ จาก CSTRU - ออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า ( มส.24/2) - แจ้งรายชื่อผู้ส่งออกที่ได้ออกใบรับรองฯ ให้กรม ศุลกากร - รับแจ้งรายชื่อผู้ ส่งออก ที่ได้ใบรับรองฯ - ตรวจปล่อย สินค้า ประเภทสตาร์ช กระทำปีละ 3 งวด - งวดที่ 1 ระหว่าง ม. ค. – เม. ย. - งวดที่ 2 -”- พ. ค. – ส. ค. - งวดที่ 3 -”- ก. ย. – ธ. ค. ของ แต่ละปี โรงงานผลิตที่ได้รับ ISO / GMP / HACCP หากผลวิเคราะห์ถูกต้องตาม มาตรฐาน 2 งวดติดต่อกันในแต่ละปี ให้ ถือผลทั้ง 2 งวดนั้น เป็นเกณฑ์ในการออก ใบรับรองฯ งวดที่ 3 ประเภทโมดิไฟด์สตาร์ช กระทำปีละ 2 งวด - งวดที่ 1 ระหว่าง ม. ค. – มิ. ย. - งวดที่ 2 -”- ก. ค. – ธ. ค. ของ แต่ละปี โรงงานผลิตที่ได้รับ ISO / GMP / HACCP หากผลวิเคราะห์ถูกต้องตาม มาตรฐานติดต่อกัน 2 ปี ให้ถือผลใน งวดที่ 1 ของปีถัดไปเป็นเกณฑ์ในการ ออกใบรับรองฯ งวด ที่ 2 ของแต่ละปีต่อไป กรณีโรงงานผลิตไม่มี ISO / GMP / HACCP ต้องขอความเห็นชอบใน การส่งออกทุกครั้ง 1515

2 ผู้ ส่งออ ก ผู้ประกอบธุรกิจ ตรวจสอบฯ สำนักงาน มาตรฐานสินค้า กรมการค้า ต่างประเทศ กรม ศุลกาก ร ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแป้งมัน สำปะหลัง กรณีตรวจสอบมาตรฐานสินค้าตามจำนวนที่ขอให้ ออกใบรับรองฯ (Lot) - รับแจ้งการตรวจสอบฯ จากผู้ส่งออก - แจ้งกำหนดการตรวจสอบต่อสำนักงานมาตรฐาน สินค้า - จัดผู้ตรวจสอบฯ ไปดำเนินการตรวจสอบ / เก็บ ตัวอย่าง ตามคำร้อง มส.13/2 - วิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างสินค้า - ออกใบรับรองผลวิเคราะห์ และ Certificate - รายงานผลการตรวจสอบต่อสำนักงานมาตรฐาน สินค้า - ยื่น มส.13/2 เพื่อให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าอนุมัติให้เซอร์เวย์ตรวจสอบตาม มส.13/2 - แจ้งกำหนดการตรวจสอบ และยื่น มส.13/2 ที่อนุมัติแล้ว ต่อผู้ประกอบธุรกิจ ตรวจสอบฯ - ชำระค่าตรวจสอบ / ค่าวิเคราะห์ - ยื่น มส.13/2 พร้อมผลวิเคราะห์ที่ตรวจสอบแล้ว ต่อสำนักงานมาตรฐานสินค้า เพื่อขอใบรับรองฯ ตามจำนวนที่ตรวจสอบ - ส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักร พร้อมแสดงใบรับรองฯ ( มส.24/2) ต่อ พนักงานศุลกากร - รายงานการส่งออก ( มส.25) ต่อสำนักงานมาตรฐานสินค้า ภายใน 15 วันนับแต่ วันที่ส่งออก - อนุมัติ มส.13/2 เพื่อให้เซอร์เวย์ตรวจสอบ - รับแจ้งกำหนดการตรวจสอบ - รับ มส.13/2 พร้อมผลวิเคราะห์ที่ตรวจสอบแล้ว เพื่อขอออกใบรับรองฯ - ออกใบรับรองฯ ( มส.24/2) - แจ้งรายชื่อผู้ส่งออกที่ได้ออกใบรับรองฯ ให้กรม ศุลกากร - รับแจ้งรายชื่อผู้ส่งออกที่ ได้ใบรับรองฯ - ตรวจปล่อยสินค้า หมายเหตุ ใบรับรองฯ (Lot) มีอายุ 10 วัน นับแต่วันที่ออกใบรับรองฯ 1616


ดาวน์โหลด ppt ผู้ ส่งออ ก โรงงาน ผลิต Referenc e Lab (CSTRU) สำนักงาน มาตรฐานสินค้า กรมการค้า ต่างประเทศ กรม ศุลกาก ร ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าแป้งมัน สำปะหลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google