งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Self Assessment Self Assessment Self Assessment คือการประเมินตนเอง คือวิธีการที่จะทำให้องค์กรได้ทราบถึง สมรรถนะ จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง สามารถนำไปใช้ในการวางแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Self Assessment Self Assessment Self Assessment คือการประเมินตนเอง คือวิธีการที่จะทำให้องค์กรได้ทราบถึง สมรรถนะ จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง สามารถนำไปใช้ในการวางแผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Self Assessment Self Assessment Self Assessment คือการประเมินตนเอง คือวิธีการที่จะทำให้องค์กรได้ทราบถึง สมรรถนะ จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง สามารถนำไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุง องค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มศักยภาพใน การแข่งขัน โดย Self Assessment เป็น เครื่องมือที่องค์การสามารถนำไปใช้ในการ ประเมินตนเองซึ่งประกอบด้วยกระบวนการ 7 ขั้นตอน โดยมีหัวข้อดังนี้ 1. การนำองค์กร (Leadership) 2. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) 3. การมุ่งเน้นที่ลูกค้าและตลาด (Customer and Market Focus) 4. สารสนเทศและการวิเคราะห์ (Information and Analysis) 5. การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Focus) 6. การบริหารกระบวนการ (Process Management) 7. ผลการดำเนินงานทางธุรกิจ (Business Results)

2 การนำองค์กร Leadership 11 กำหนดทิศทางองค์กร วางกรอบพฤติกรรมให้ พนักงาน ถ่ายทอดทิศทางและ กรอบพฤติกรรม ส่งเสริมให้พนักงานเป็น คนดี ส่งเสริมให้ปรับปรุงการ ทำงาน ส่งเสริมให้เกิดการ เรียนรู้ สื่อสารกับพนักงาน ให้อำนาจในการ ตัดสินใจแก่พนักงาน จูงใจ / ให้รางวัล / ยก ย่องชมเชย ทบทวนผลการ ดำเนินงาน

3 การวางแผนกลยุทธ์ Strategic Planning 22 กระบวนการวางแผนดำเนินธุรกิจ ขั้นตอน, ระยะเวลา, ผู้รับผิดชอบ, งบประมาณรองรับ, การตั้งเป้าเพื่อใช้วัดผล การถ่ายทอดแผนเพื่อนำไปปฏิบัติ พนักงานต้องรับทราบ, ประชุม ประกาศ, มั่นใจว่าพนักงานต้องเข้าใจแผน, ตรวจสอบการดำเนินการตามแผน การทบทวน / ปรับแผน ระยะเวลาในการทบทวนแผน / ปรับแผน ขั้นตอนในการทบทวน / ปรับแผน การสื่อสารสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปยังผู้เกี่ยวข้อง มั่นใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

4 การมุ่งเน้นที่ลูกค้าและ ตลาด (Customer and Market Focus) 33 กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย หาความต้องการของลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า มีช่องทางการติดต่อที่เหมาะสม จัดการข้อร้องเรียนลูกค้า สำรวจความพึงพอใจลูกค้า

5 สารสนเทศและการ วิเคราะห์ (Information and Analysis)44 เลือกเก็บข้อมูลที่สำคัญ วิเคราะห์ทบทวนผล นำผลการวิเคราะห์ไปถ่ายทอด จัดการระบบฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ คุณภาพของข้อมูล สารสนเทศ กำหนดความรู้ที่จำเป็น กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลักดันให้ต่อยอดความรู้

6 การมุ่งเน้นที่ ทรัพยากรบุคคล (Human Resource Focus)55 การสร้างความผูกพันให้แก่บุคคล กำหนดคุณลักษณะและทักษะที่จำเป็น สรรหาว่าจ้าง ฝึกอบรมให้ความรู้ นำความคิดเห็นพนักงานมาใช้ประโยชน์ สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ประเมินผลการปฏิบัติงาน บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการพนักงาน สร้างอนาคตที่ชัดเจนให้แก่พนักงาน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน

7 การบริหาร กระบวนการ (Process Management)66 การกำหนดกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน ข้อกำหนดของกระบวนการ การกำหนดขั้นตอนการทำงาน ติดตามงานประจำวัน ตัวชี้วัดเพื่อควบคุมกระบวนการ ลดความสูญเสียจากงานที่ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม ป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ดีขึ้น เตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน กระบวนการทางบัญชี

8 ผลการดำเนินงาน ทางธุรกิจ (Business Results)77 ยอดขาย ความพึงพอใจของลูกค้า การร้องเรียนจากลูกค้า อัตราของเสีย ประสิทธิภาพการทำงาน กำไร / ขาดทุน การส่งมอบตรงเวลา การเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน การฝึกอบรมพนักงาน อัตราลาออกของพนักงาน


ดาวน์โหลด ppt Self Assessment Self Assessment Self Assessment คือการประเมินตนเอง คือวิธีการที่จะทำให้องค์กรได้ทราบถึง สมรรถนะ จุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง สามารถนำไปใช้ในการวางแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google