งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูวันวีร์ กลันทปุระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูวันวีร์ กลันทปุระ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมาย ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูวันวีร์ กลันทปุระ

2 ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และเป็น หัวใจของการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ สารสนเทศ หมายถึง เนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี + สารสนเทศ = เทคโนโลยีสารสนเทศ

3 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีที่ใช้ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาจัดการกับสารสนเทศ การ ติดต่อสื่อสาร การส่งข้อมูลทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ ตัวเลข เสียง ภาพโดยผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งการ นำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่าย โดยผ่าน ระบบโทรคมนาคม ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศ

4 เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้การทำงานหลายๆ อย่างในชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และมีความถูกต้องแม่นยำ เช่น การติดต่อสื่อสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ การกดเงินจากตู้ เอ.ที.เอ็ม เป็นต้น บทบาทและความสำคัญ ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

5 ผลกระทบของ เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคม ด้านบวก เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้ง่าย ด้านลบ มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นพิษ ไม่ เหมาะกับสังคมและวัฒนธรรม ผ่านทาง อินเทอร์เน็ต อาจนำไปสู่อาชญากรรมได้

6 ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ - ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า - ช่วยส่งเสริมความสะดวกสบายของมนุษย์ - ใช้ในการติดต่อสื่อสารทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว

7 โทษของเทคโนโลยีสารสนเทศ - ทำให้เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมและ กระจายข่าวสารที่ไม่เหมาะสมอย่างรวดเร็ว - เป็นช่องทางก่อให้เกิดอาชญากรรม - ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์เสื่อมถอย เพราะการติดต่อสื่อสารไม่จำเป็นต้องเจอ หน้า

8 กิจกรรม คำสั่ง : ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ทางอินเทอร์เน็ตในหัวข้อ “ในชีวิตประจำวันเรา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำอะไรบ้าง”

9 ที่มา - http://www.thaigoodview.com - http://www.geocities.com - http://regelearning.payap.ac.th

10 The End. ครูวันวีร์ กลันทปุระ


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูวันวีร์ กลันทปุระ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google