งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษา / ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงาน โดยการประชุมกลุ่ม ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี มอบหมายหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าการจัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษา / ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงาน โดยการประชุมกลุ่ม ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี มอบหมายหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าการจัดทำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ศึกษา / ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงาน โดยการประชุมกลุ่ม ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี มอบหมายหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าการจัดทำ KM ผ่าน ระบบ Intranet รายงานความคืบหน้าการจัดทำ KM ผ่าน ระบบ Intranet จัดเวทีวิพากษ์ 1 2 3 4 5

4 สัมภาษณ์ผู้บริหาร สัมภาษณ์ผู้บริหาร ประมวลเนื้อหา ถอดองค์ความรู้ และ เผยแพร่ 67

5 แผนปฏิบัติการฯจัดการองค์ความรู้ ปีงบประมาณ 2553 ประชุมฝ่ายเลขา คณะทำงานฯ สกต. ในการจัดทำ องค์ความรู้ “ การ ประชุมระหว่าง ประเทศ ”

6 แผนปฏิบัติการฯจัดการองค์ความรู้ ปีงบประมาณ 2553 แผนกิจกรรมการดำเนินงานตาม ปีงบประมาณ 2553 กิจกรรม ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. ทบทวนผล การดำเนินการที่ ผ่านมา -- 2. ประชุมทบทวน out line -- 3. เขียน / จด บันทึกองค์ความรู้ ตามที่ได้รับ มอบหมาย -- 4. ประชุมหารือ กับฝ่ายเลขา สกต. ในการจัดทำ องค์ความรู้ --

7 แผนปฏิบัติการฯจัดการองค์ความรู้ ปีงบประมาณ 2553 กิจกรรม ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 5. ประชุมติดตาม ผลการดำเนินงาน -- 6. สรุปแนวทาง การประชุม ระหว่างประเทศ -- 7. การเผยแพร่ ผลการดำเนินงาน --

8 การดำเนินการการจัดทำองค์ ความรู้ของคณะทำงานฯ การประชุมหารือ คณะทำงาน KM ของ สกต. วันที่ 15 มิถุนายน 2553 - ติดตามความ คืบหน้า - วางกรอบการ ทำงาน

9 การดำเนินการการจัดทำองค์ ความรู้ของคณะทำงานฯ การประชุมหารือ คณะทำงาน KM ของ สกต. วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 - ให้ข้อคิดเห็นใน ร่างบันทึก องค์ความรู้ - ติดตามการ ทำงาน - วางแผนกรอบ การดำเนินงาน

10 การดำเนินการการจัดทำองค์ ความรู้ของคณะทำงานฯ

11 ทบทวนเนื้อหาเพิ่มเติมในส่วนเทคนิค วิธีการทำงาน โดยรวบรวมจาก ประสบการณ์ 1 ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้อง ของเนื้อหา / รูปแบบ การนำเสนอ 2

12 สัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ จัดเจ้าหน้าที่ สกต. ไปเผยแพร่ให้ ความรู้ KM ด้านการประชุมระหว่าง ประเทศแก่สำนักงานภาค (Mobile Market) 1 3 จัดเวทีเสวนาวิพากษ์ผลงานโดย ผู้เชี่ยวชาญ ส่งผลงานเข้าประกวดในตลาดนัด KM 4 2

13 กำหนดแผนงานในการจัดทำ KM ที่ ชัดเจน สร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของ คณะทำงาน - ศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มี Best practice - รางวัลตอบแทนในรูปแบบต่าง ๆ - ประเมินขั้นเงินเดือน 1 3 จัดทำแผนงานพัฒนาคณะทำงาน KM 2

14 เปรียบเทียบผลงาน KM ด้าน ต่างประเทศกับผลงาน ของ คณะทำงานด้านอื่น เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน และกระบวนการทำงาน 4

15


ดาวน์โหลด ppt ศึกษา / ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดจากประสบการณ์การทำงาน โดยการประชุมกลุ่ม ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี มอบหมายหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าการจัดทำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google