งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยนายชำนาญ เกตุโสระ ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนห้วยทับทัน วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยนายชำนาญ เกตุโสระ ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนห้วยทับทัน วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยนายชำนาญ เกตุโสระ ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนห้วยทับทัน วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

2

3 เมนูหลัก เข้าสู่ บทเรียน เข้าสู่ บทเรียน เข้าสู่ บทเรียน เข้าสู่ บทเรียน แบบทดส อบ แบบทดส อบ แบบทดส อบ แบบทดส อบ 1. อธิบายและทดลองเกี่ยวกับส่วนประกอบ ของวงจรไฟฟ้าได้ 1. อธิบายและทดลองเกี่ยวกับส่วนประกอบ ของวงจรไฟฟ้าได้ 1. อธิบายและทดลองเกี่ยวกับส่วนประกอบ ของวงจรไฟฟ้าได้ 1. อธิบายและทดลองเกี่ยวกับส่วนประกอบ ของวงจรไฟฟ้าได้ 2. บอกสัญลักษณ์ไฟฟ้าได้ 2. บอกสัญลักษณ์ไฟฟ้าได้ 2. บอกสัญลักษณ์ไฟฟ้าได้ 2. บอกสัญลักษณ์ไฟฟ้าได้ 3. อธิบายและทดลองเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าปิด และวงจรไฟฟ้าเปิดได้ 3. อธิบายและทดลองเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าปิด และวงจรไฟฟ้าเปิดได้ 3. อธิบายและทดลองเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าปิด และวงจรไฟฟ้าเปิดได้ 3. อธิบายและทดลองเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าปิด และวงจรไฟฟ้าเปิดได้ 4. นำความรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้ 4. นำความรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้ 4. นำความรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้ 4. นำความรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไปใช้ ในชีวิตประจำวันได้

4 งานช่าง เรื่อง วงจรไฟฟ้า เมนูหลัก แบบทดส อบ แบบทดส อบ แบบทดส อบ แบบทดส อบ สวิทซ์ แหล่งจ่ าย แหล่งจ่ าย แหล่งจ่ าย แหล่งจ่ าย หลอด

5 เมนูหลัก แบบทดส อบ แบบทดส อบ แบบทดส อบ แบบทดส อบ ทิศทางของกระแสในวงจรไฟฟ้า โดยใช้สัญลักษณ์ ทิศทางของกระแสในวงจรไฟฟ้า โดยใช้สัญลักษณ์ คลิกตรง นี้ครับ คลิกตรง นี้ครับ คลิกตรง นี้ครับ คลิกตรง นี้ครับ

6 อุปกรณ์สัญลัก ษณ์ ความหมาย ถ่านไฟฉายหรือเซล ไฟฟ้า หลอดไฟ มอเตอร์ ออดไฟฟ้า สวิทซ์ สายไฟ เมนูหลัก แบบทดส อบ แบบทดส อบ แบบทดส อบ แบบทดส อบ สัญลักษณ์ วงจรไฟฟ้า

7 เมนูหลัก แบบทดส อบ แบบทดส อบ แบบทดส อบ แบบทดส อบ วงจรไฟฟ้าอย่าง ง่าย วงจร อนุกรม วงจร อนุกรม วงจร อนุกรม วงจร อนุกรม วงจร ขนาน วงจร ขนาน วงจร ขนาน วงจร ขนาน

8 เมนูหลัก แบบทดส อบ แบบทดส อบ แบบทดส อบ แบบทดส อบ วงจรเปิด วงจร ปิด วงจรเปิดและวงจร ปิด

9 เมนูหลัก แบบทดส อบ แบบทดส อบ แบบทดส อบ แบบทดส อบ การนำวงจรไฟฟ้าไปใช้ใน ชีวิตประจำวัน

10 เมนูหลัก เฉลย แบบทดสอบแบบทดสอบ 1. อุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานได้เมื่อวงจรไฟฟ้ามีลักษณะเป็นอย่างไร ก. วงจรลัด ข. วงจรสั้น ค. วงจรปิด ง. วงจรเปิด ก. วงจรลัด ข. วงจรสั้น ค. วงจรปิด ง. วงจรเปิด

11 เมนูหลัก ข้อต่อไป แบบทดสอบแบบทดสอบ 1. อุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานได้เมื่อวงจรไฟฟ้ามีลักษณะเป็นอย่างไร ก. วงจรลัด ข. วงจรสั้น ค. วงจรปิด ง. วงจรเปิด ก. วงจรลัด ข. วงจรสั้น ค. วงจรปิด ง. วงจรเปิด


ดาวน์โหลด ppt โดยนายชำนาญ เกตุโสระ ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนห้วยทับทัน วิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google