งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมนูหลัก เรื่อง วงจรไฟฟ้า สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมนูหลัก เรื่อง วงจรไฟฟ้า สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมนูหลัก เรื่อง วงจรไฟฟ้า สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง วงจรไฟฟ้า โดยนายชำนาญ เกตุโสระ ตำแหน่งครูชำนาญการ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 เมนูหลัก

2 จุดประสงค์การเรียนรู้
เมนูหลัก จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาการเรียนรู้ ใบงาน/แบบทดสอบ ออก

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายและทดลองเกี่ยวกับส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าได้  2. บอกสัญลักษณ์ไฟฟ้าได้ 3. อธิบายและทดลองเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าปิดและวงจรไฟฟ้าเปิดได้ 4. นำความรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมนูหลัก เข้าสู่บทเรียน แบบทดสอบ

4 งานช่าง เรื่อง วงจรไฟฟ้า
สาระสำคัญ        วงจรไฟฟ้าเป็นเส้นทางที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบ วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย เซลล์ไฟฟ้า สายไฟ หลอดไฟ หรืออุปกรณ์อื่น และสวิตช์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง        ทดลองและอธิบายเกี่ยวกับการต่อวงจรไฟฟ้าและการใช้ประโยชน์ของวงจรไฟฟ้า สวิทซ์ แหล่งจ่าย เมนูหลัก แบบทดสอบ หลอด

5 ทิศทางของกระแสในวงจรไฟฟ้าโดยใช้สัญลักษณ์
จากปรากฏการณ์ทางไฟฟ้าต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะพบว่า อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่ เมื่อเกิดสภาพขาดอิเล็กตรอนจึงจ่ายประจุไฟฟ้าลบออกไปแทนที่ ทำให้เกิดการไหลของอิเล็กตรอนในสายไฟจนกว่าประจุไฟฟ้าบวกจะถูกทำให้เป็นกลางหมด การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนหรือการไหลของอิเล็กตรอนในสายไฟนี้เรียกว่า กระแสไฟฟ้า (Electric Current) คลิกตรงนี้ครับ เมนูหลัก แบบทดสอบ

6 ถ่านไฟฉายหรือเซลไฟฟ้า
สัญลักษณ์วงจรไฟฟ้า อุปกรณ์ สัญลักษณ์ ความหมาย ถ่านไฟฉายหรือเซลไฟฟ้า หลอดไฟ มอเตอร์ ออดไฟฟ้า สวิทซ์ สายไฟ เมนูหลัก แบบทดสอบ

7 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย วงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมเป็นการต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเรียงกันไป โดยที่มีปริมาณของกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทุกส่วนของวงจรเท่ากัน วงจรไฟฟ้าแบบขนานเป็นการนำปลายข้างเดียวกัน ( ขั้วเดียวกัน) ของแต่ละอุปกรณ์ มารวมกันก่อน แล้วจึงต่อเข้ากับเซลล์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าจะแยกผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าแต่ละอย่างโดยกกระแสไฟฟ้ารวมในวงจรเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่แยกผ่านอุปกรณ์แต่ละอย่างรวมกัน วงจรขนาน วงจรอนุกรม เมนูหลัก แบบทดสอบ

8 วงจรเปิดและวงจรปิด วงจรไฟฟ้าปิด คือวงจรที่กระแสไฟฟ้าไหลได้ครบวงจร ทำให้โหลดหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่ในวงจรนั้นๆ ทำงาน วงจรเปิด คือวงจรที่กระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลได้ครบวงจร ซึ่งเป็นผลทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่ออยู่ในวงจรไม่สามารถจ่ายพลังงาน ออกมาได้ สาเหตุของวงจรเปิดอาจเกิดจากสายหลุด สายขาด สายหลวม สวิตซ์ไม่ต่อวงจร หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด เป็นต้น วงจรปิด วงจรเปิด เมนูหลัก แบบทดสอบ

9 การนำวงจรไฟฟ้าไปใช้ในชีวิตประจำวัน
การสื่อสารและนำความรู้เรื่องวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เมนูหลัก แบบทดสอบ

10 แบบทดสอบ 1. อุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานได้เมื่อวงจรไฟฟ้ามีลักษณะเป็นอย่างไร
ก. วงจรลัด ข. วงจรสั้น ค. วงจรปิด ง. วงจรเปิด เมนูหลัก เฉลย

11 แบบทดสอบ 1. อุปกรณ์ไฟฟ้าจะทำงานได้เมื่อวงจรไฟฟ้ามีลักษณะเป็นอย่างไร
ก. วงจรลัด ข. วงจรสั้น ค. วงจรปิด ง. วงจรเปิด เมนูหลัก ข้อต่อไป


ดาวน์โหลด ppt เมนูหลัก เรื่อง วงจรไฟฟ้า สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google