งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1. หมายถึง การนำเอาความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อให้สิ่งต่างๆ มีประโยชน์ในทางปฏิบัติและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1. หมายถึง การนำเอาความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อให้สิ่งต่างๆ มีประโยชน์ในทางปฏิบัติและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1

2 หมายถึง การนำเอาความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อให้สิ่งต่างๆ มีประโยชน์ในทางปฏิบัติและ อุตสาหกรรม เทคโนโลยี (Technology)

3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT) หมายถึง เทคโนโลยีที่มีความ เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลผลสารสนเทศ ทำ ให้สารสนเทศนั้นมีประโยชน์และ สามารถใช้งานได้หลากหลาย มากขึ้น

4 ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันได้รับประโยชน์ มากมาย เช่น การจัดเก็บ ข้อมูล การสื่อสาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการดัดแปลง ทางด้านต่างๆ มาใช้งานใน ชีวิตประจำวันได้ทั้งสิ้น

5 แนวโน้มของเทคโนโลยี สารสนเทศ มีประโยชน์มากตาม องค์กรต่าง ๆ มีการใช้ สารสนเทศมากขึ้น เพื่อ อำนวยความสะดวก ทำ ให้มีการใช้คอมพิวเตอร์ ในการใช้งานมากขึ้นตาม ไปด้วย การติดต่อสื่อสาร ที่รวดเร็ว

6 บทบาทของ เทคโนโลยี >> ด้านการติดต่อสื่อสาร >> ด้านการศึกษา >> ด้านการดำเนินชีวิต >> ด้านสุขภาพ >> ด้านการท่องเที่ยวและ ความบันเทิง

7 ผลกระทบของเทคโนโลยี สารสนเทศในด้านต่าง ๆ >> การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น >> เสริมสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม และ การกระจายโอกาส >> ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมาก ขึ้น >> ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม >> ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกัน ประเทศ >> ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1. หมายถึง การนำเอาความรู้ทาง วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อมมาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อให้สิ่งต่างๆ มีประโยชน์ในทางปฏิบัติและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google