งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่องเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่องเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่องเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน สาระวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 (งช 401) จัดทำโดย นายสถิตย์ จันทร์น้อย อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนท้ายหาด

2 เทคโนโลยี (Technology)
หมายถึง การนำเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื่อให้สิ่งต่างๆ มีประโยชน์ในทางปฏิบัติและอุตสาหกรรม

3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology : IT)
หมายถึง เทคโนโลยีที่มีความเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศนั้นมีประโยชน์และสามารถใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น

4 ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปัจจุบันได้รับประโยชน์มากมาย เช่น การจัดเก็บข้อมูล การสื่อสาร เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการดัดแปลงทางด้านต่างๆ มาใช้งานในชีวิตประจำวันได้ทั้งสิ้น

5 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีประโยชน์มากตามองค์กรต่าง ๆ มีการใช้สารสนเทศมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก ทำให้มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการใช้งานมากขึ้นตามไปด้วย การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว

6 บทบาทของเทคโนโลยี >> ด้านการติดต่อสื่อสาร >> ด้านการศึกษา >> ด้านการดำเนินชีวิต >> ด้านสุขภาพ >> ด้านการท่องเที่ยวและความบันเทิง

7 ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่าง ๆ
>> การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น >> เสริมสร้างความเท่าเทียมกันในสังคม และการกระจายโอกาส >> ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงเรียนมากขึ้น >> ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับสิ่งแวดล้อม >> ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการป้องกันประเทศ >> ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม


ดาวน์โหลด ppt เรื่องเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google